LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain"

Келлога.

Дослідники гумору відзначають, що в основі створення комічного ефекту часто лежать поняття несподіваності, відхилення від норми, алогічності, невідповідності між явищами, що зіставляються [4: 7]. У цих творах на лексичному рівні це проявляється, зокрема, у використанні порівнянь, що девальвують об'єкт через його несподіване зіставлення із поняттям віддаленого або нижчого семантичного класу. Так, у романі "The Tortilla Curtain", де комічно забарвленими є насамперед описи комфортабельних осель міста, ванна кімната в багатому будинку порівнюється із жіночим туалетом у мексиканському ресторані ("The bathroom [...] gave the place the feel of the ladies' room in a Mexican restaurant" [7: 71]); а зірка на прапорці у дворі перед будинком із шматком, що причепився до рукава ("а flagpole draped with a slim flag and a single fat starling perched atop it like a clot of something wiped on a sleeve" [7: 186]).

Гумористичний прийом зіставлення понять, що взаємо виключають одне одного або є невідповідними, Т.К. Бойль найчастіше використовує в романі "The Road to Wellville". Так, фойє санаторію порівнюється із футбольним полем ("a gleaming lobby half the size of a football-field" [6: 18]), чим автор комічно обігрує одну з домінантних ознак у зображенні приміщення (його надзвичайні розміри), яку передано в тексті багаторазовим повтором епітетів grand, big, great, vast, lofty та high ("the grand expanse of the lobby", "the vast house", "the high arched portal", "a big open columned room", "a high-ceilinged оffice", "a grand lobby", "a lofty meeting room", "great gray windows", "the great mahogany desk", "a big mahogany desk").

Зниження іншої домінантної ознаки – надзвичайної чистоти приміщень – ілюструє порівняння, в якому зіставляються такі семантично нерівноцінні поняття, як кабінет та операційна зала: " [...] office so brightly lit and sterile it might have been an operating theatre" [6: 119]. Гіпертрофуючи характерну рису, автор висміює педантизм Келлога, його хворобливу любов до чистоти ("the Chef's obsession with interior as well as exterior cleanliness" [6: 72]), яка проявлялася не лише в чистоті приміщень, а й у багаточисленних процедурах по очищенню організму, які Келлог обов'язково назначав своїм пацієнтам.

Комічного звучання набувають також порівняння зображуваних об'єктів із реаліями минулого, наприклад, із мавзолеєм ("it was like some cavernous mausoleum" [6: 170]); вівтарем для приношення жертв ("the big mahogany desk in the centre of the room as if it were a sacrificial altar" [6: 119]); єгипетським саркофагом ("the office seemed saturated with some musty essence, as if it were [...] mold scraped from the recess of an Egyptian sarcophagus" [6: 106]); тренувальною ареною гладіаторів ("a big columned room that might have been [...] the training quarters for the gladiators" [6: 238]). Семантична співвіднесеність об'єктів порівнянь із поняттям "смерть" створює парадокс – адже санаторій збудовано для подовження життя – й експлікує авторське іронічне ставлення до зображуваного ним явища.

На невідповідності між явищами будується й прийом сатиричного переліку. Так, в описі кабінету лікаря Келлога перелічуються такі різнорідні деталі, як портрети грецьких філософів, визначних медиків, промисловців та портрети відомих вегетаріанців: "the unbroken band of portraits that lined the three visible walls just above the wainscoting [...] Greek philosophers, celebrated vegetarians, mediсal heroes and captains of industry" [6: 119]. Контекстуальне поєднання лексем, що називають людей за родом їх діяльності (філософи, медики, промисловці), з семантично віддаленою лексемою вегетаріанці породжує комічний ефект, що сигналізує про критичне ставлення автора до героя, одержимого ідеєю вегетаріанського харчування.

Засобом комічного виступає також оригінальне поєднання слів. Так, в описі палати Уілла Лайтбоді письменник багаторазово вживає означення фізіологічний, поєднуючи його з лексемами ліжко, кімната та стеля: "He lay there on his physiologіc bed in his physiologic room on the fifth floor of the Sanitarium and stared at the physiologiс ceiling" [6: 426]. Перехід від звичного фізіологічно обладнане ліжко та фізіологічно обладнана кімната до несподівано-абсурдного фізіологічно обладнана стеля створює комічний ефект. Так само оригінальним є вираз власні, приватні джунглі (лікаря Келлога. –Т.К.) ("the Doctor's own private jungle" [6: 48]), в якому несподіваним є як тавтологічний повтор означень власні, приватні, так і їх поєднання з лексемою джунглі. Комічний ефект посилюється і через метонімічне вживання лексеми джунглі. Так автор називає бананові пальми, що прикрашали фойє санаторію. Використання назви цілого (джунглі) замість його частини (пальми) гіпертрофує зображення й експлікує авторську іронію.

На лексичному рівні слід також відзначити й використання прийому парадоксу – поєднання в одному контексті лексики різного стилістичного забарвлення. У наступному прикладі комічне передається контекстуальним зіставленням поетичної перифрази храм здоров'я, стилістично нейтрального словосполучення пансіон адвентистів (згадується, що санаторій було перебудовано із пансіону адвентистів) та розмовно-фамільярного скорочення San від лексеми санаторій: "Dr. Kellogg had transformed the San [...] from an Adventist boarding house [...] to the "Temple of Health" [6: 18].

Висміюючи навіяну стереотипами масової культури наївну зачарованість героїв роману "The Tortilla Curtain" зовнішніми матеріальними атрибутами благоустрою Америки, письменник порівнює сяйво побутової техніки із Едемським садом: "the lure of all those things, washing machines, vacuum cleaners, the glitter of the North like a second Eden" [6: 29]. У контексті висловлювання іронічний ефект виникає через поєднання нейтральних лексичних одиниць, які називають буденні реалії, із лексикою "високого" стилю, що називає біблейські реалії. Надалі іронія посилюється через зіставлення зображення із макроконтекстом усього твору. Як свідчать подальші події, не знайшовши притулку в містечку, мексиканське подружжя змушене залишити його. Порівняння Америки із Едемом, яке на рівні висловлювання підкреслює матеріальний добробут, на рівні тексту набуває нового звучання, бо спільним моментом несподівано виступає тема вигнання, позбавлення.

Гумористичний ефект виникає й тоді, коли в контексті слово набуває нових, несподіваних або навіть протилежних відтінків значення. Так, у романі "The Tortilla Curtain", зображаючи одну з комфортабельних осель американського містечка, письменник порівнює його з казковим замком: "The place was something, after all, one of a kind, the fairy-tale castle you see" [7: 223]. У подальшому контексті піднесений емоційний тон зображення знижується зіставленням із двомірним зображенням на малюнку та остаточно нівелюється в порівнянні з безжиттєвим гірським ландшафтом на Місяці: "The shrubs and the trees hung against the backdrop of the mountains as if they'd been painted in the place, flat and two-dimensional, and the mountains themselves seemed as lifeless as the mountains on the moon" [7: 223]. Отже, в контексті епітет казковий несподівано набуває значення нереальний,