LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain"

застиглий та негативної оціночної забарвленості, що є проявом авторської іронії.

Іронічного забарвлення описи світу речей набувають унаслідок зіставлення з певними відрізками тексту та ретроспективним переосмисленням зображуваного. Так, у романі "The Tortilla Curtain" живописний опис одного з найкрасивіших будинків міста ("a house that made her other listings look like bungalows" [7: 74]) несподівано закінчується зауваженням, що його виставлено на продаж через самогубство володаря: "It was on the market because of a suicide. Kyra was representing the widow, who'd gone to live in Italy after the funeral" [7: 74]. Це створює приголомшливий ефект і сприяє ретроспективному переосмисленню зображуваного в нових умовах.

Лише в зіставленні з більш широким контекстом стає зрозумілим й іронічний зміст наступного опису. Напередодні національного свята дім заможної американської родини наповнюється запахом смаженої індички, що викликає в героя ностальгічні спогади про дитинство: "Even with the halldoor closed he could smell the turkey, the entire house alive with the aroma of roasting bird, an aroma that took him back to his childhood [...] Nothing had ever smelled so good – no French bakery in the first hour of light, no restaurant, no barbecue or clambake" [7: 261]. Пізніше повідомляється, що будинок мало не згорів від пожежі, яка розпочалася, коли бездомні мексиканці смажили на вогні подаровану їм індичку. І тут комічно переплітається буденне та трагічне, закономірне й випадкове, причина та наслідок, адже, прагнучи захистити себе від небажаного сусідства, мешканці американського містечка витісняють іммігрантів за його межі, де саме і розпочинається пожежа, що мало не захоплює все місто. У світі цих подій сентиментально-зворушливий тон опису набуває іронічної експресії.

Розглянемо детальніше ще один приклад поєднання серйозного з комічним:

He stood there...gaping at the big mahogany desk in the centre of the room as if it were a sacrificial altar. The gleaming surface of the desk held three objects only: a lamp on one side, an inkwell on the other, and in the centre, a single file, thick with lab reports. Strangely though, Dr. Kellogg himself was nowhere to be seen – if he was in the room, he must be hiding under the desk [6: 119].

Опис кабінету лікаря Келлога починається порівнянням великого столу з вівтарем для приношення жертв. Негативний емоційний тон цього порівняння спрямовує зображення середовища на розкриття психологічного стану героя, Уілла Лайтбоді, який із напруженням чекає на діагноз лікаря. Надалі слідує перелік речей (лампа, чорнильниця та папка з лабораторними аналізами), що мають мало спільного із згаданим вівтарем та дещо нейтралізують негативний емоційний тон, заданий попереднім реченням. Опис несподівано закінчується, на перший погляд, абсурдним припущенням, що лікар, який, якщо б і знаходився у кабінеті, то напевно переховувався б під столом. Саме це зауваження, позбавлене логічного зв'язку з попередніми висловлюваннями, повністю змінює емоційну тональність опису, надаючи йому гумористичного забарвлення. Цей ефект посилюється й через зіставлення з більш широким контекстом, у якому багаторазово підкреслено характерну ознаку в зображенні зовнішності Келлога, а саме, його малий зріст: "a diminutive man", "he was so short", "the diminutive Doctor", "the little Doctor", "his truncated legs". Отже, письменник використовує гумористично забарвлене зображення й для емоційної розрядки, змальовуючи напружені події, і для вираження авторської суб'єктивної модальності, а саме іронічного ставлення до героя.

Як бачимо, у різних за тематикою творах Т.К. Бойля простежується характерна риса його індивідуального стилю – із посмішкою говорити про серйозні речі. Як зазначає сам автор, елемент трагічного виступає найсильніше саме тоді, коли найсуворіша реальність відкривається на фоні комічного, і читач хоче сміятися, хоча усвідомлює весь жах ситуації [8]. В обох романах зображення світу речей є комічно забарвленим, проте письменник використовує гумор не як самоціль. Використані автором лексикостилістичні засоби комічного відображення дійсності реалізують свій повний потенціал, лише взаємодіючи із макроконтекстом цілого твору, вони спрямовують зображення фону літературної дії на характеристику героїв, розкриття авторської модальності та ідейного задуму творів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Сорокин Ю.А. Комическое: в чем его суть? // Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении. Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 203-209.

 • Швачко С.О., Кобякова І.К. Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів малого жанру) // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей. / Відп. ред. Кочерган М.П. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 399-402.

 • Цзиньлин, Ван. Юмор и языковые средства его выражения // Аксиологическая лингвистика: игровое и комическое в общении. Сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина. – Волгоград: Перемена, 2003. – С. 54-58.

 • Леськів А.З. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів "чорного гумору": Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Львівськ. нац. ун-т. – Львів, 2005. – 19 с.

 • Sanford, Jackson. T. Coraghessan Boyle and Surviving the Baby Boom. Essay // www. the pedestal magazine. com.

 • Boyle, Tom C. The Road to Wellville. – L.: Penguin Books Ltd, 1994. – 475 p.

 • Boyle, Tom C. The Tortilla Curtain. – L.: Cox & Wyman Ltd, 1996. – 355 p.

 • Renfroe, S.C. "You think I think this is funny?": The Humor of T.C. Boyle // www. the pedestal magazine. com.


  Матеріал надійшов до редакції 16.02. 2007 р.

  Ковальова Т.П. Лингвостилистические особенности комического отображения действительности в романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" и "The Tortilla Curtain".

  В статье проводится лингвопоэтический анализ особенностей изображения искусственно созданных материальных объектов, составляющих фон литературного действия, в художественных произведениях современной американской литературы. Рассматривается функциональная роль описаний мира вещей, их взаимосвязь с идейно-тематическим содержанием произведений. Исследуются лингвостилистические средства создания комического эффекта на лексикосемантическом и текстовом уровнях.

  Koval'ova T.P. Lingual and stylistic peculiarities of comic description of reality in T.C. Boyle's novels "The Road to Wellville" and "The Tortilla Curtain".

  The article deals with linguopoetic peculiarities of man-made nature descriptions, which form a setting of a literary action, in the modern American fiction. The textual functions of man-made nature descriptions, as well as their correlation with the idea content of the novels have been examined. Lingual and stylistic means of comic description are investigated from a lexico-semantic and textual perspective.


 •