LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада

23


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Iвана ФРАНКА

ЯКОВЛЄВА Ірина ВолодимирівнаУДК: 801.820.03.001.36+802.07

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКОЇ ПРОЗИ ДЖ. КОНРАДА
Спеціальність 10.02.04 — германські мови


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук


Львів — 2003


Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент
КУЗНЄЦОВА Лілія Андріївна,
національний університет "Львівська Політехніка",
доцент кафедри прикладної лінгвістики


Офіційні опоненти доктор філологічних наук, професор
ПОЛЮЖИН Михайло Михайлович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри англійської філології

кандидат філологічних наук, доцент
ДАНИЛОВА Зоя Василівна,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри іноземних мов

Провідна установа Київський національний лінгвістичний університет, кафедра лексикології та стилістики англійської мови, Міністерство освіти і науки України, м.Київ


Захист відбудеться 5 березня 2003 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).


Автореферат розіслано 4 лютого 2003 року


Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.А. Шпак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферовану дисертацію присвячено вивченню лінгвостилістичних особливостей морської прози видатного англійського письменника першої половини ХХ ст. Джозефа Конрада. Про творчість Дж. Конрада ще за його життя було написано численні дослідження, критичні статті, доповіді та інші публікації в зарубіжній літературі. У багатьох країнах існують конрадівські товариства, встановлені наукові премії, видаються спеціальні журнали (Conrad Society в Америці видає журнал "Joseph Conrad Today"), щорічно відбуваються міжнародні конрадівські конференції. Назвемо тільки ті, що відбулися останніми роками: 16-та міжнародна конференція в Англії (1990); в Копенгагені (1993); три міжнародних симпозіуми в Польщі (Люблін 1991, 2001; Гданськ 1994); симпозіуми в Англії (1995, 1999), у Філадельфії і Арабських Еміратах (1997); у Кракові і Лондоні (1999, 2000). На міжнародних конрадівських конференціях від України виступала Л. Кузнєцова (Люблін (1991), Гданськ (1994), Краків (1999), Лондон (2000)). Відома велика бібліографія праць про життєвий і творчий шлях Дж. Конрада: у 1993 р. у Польщі вийшла "Polska Вibliographia Conradowska", в якій охоплено всі друковані видання з 1896 по 1992 рр., це — 2531 позиція тільки польських дослідників. Отже, географія досліджень творчості Дж. Конрада поширюється на всі континенти і країни світу. Варто зауважити, що серед такої численної кількості праць як зарубіжних, так і вітчизняних авторів не має спеціальних досліджень мови і стилю творів Дж. Конрада.

В Україні, за винятком декількох публікацій, творчість Дж. Конрада не привертала уваги дослідників. Не вивчалась вона ретельно і в Росії, хоч визначенню місця і значення творчості Дж. Конрада у світовій літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. присвячувались статті Н.Дьяконової, Н.Баннікова, З. Гражданської, Б. Сучкова, В. Борисова та ін., передмови і розділи в навчальних посібниках із зарубіжної літератури. Російською мовою перекладені майже всі твори Дж. Конрада, проте українською — жодного. Дж. Конрад увійшов в історію літератури як один із найкращих представників англійського критичного реалізму кінця XIX і початку ХХ століття. Він визнаний самобутній художник слова, автор понад 50 романів, повістей, есе, нарисів, статей. Відомий дослідник його творчості A.J. Guerard так писав про Конрада і його твори: "J. Conrad ... one of the greatest English novelists and perhaps the finest prose stylist of them all..."

Дж. Конрад належить до двох культур: англійської і польської. Поляк за походженням, він народився і прожив перші 15 років на Житомирщині, писав свої твори англійською мовою, яку почав вивчати у двадцятирічному віці.

Отже, життя і творчість Дж. Конрада, його зв'язок з Україною зумовили вибір теми дисертації. Ця актуальна проблема ще не висвітлена літературознавцями в нашій країні. Актуальність аналізу мови та стилю творів письменника визначено також тим, що ця тема не була предметом спеціального дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка і пов'язана з загальною науковою темою "Структура, семантика та тенденції розвитку германських і романських мов", яку розробляють учені факультету іноземних мов університету.

Мета роботи — комплексне дослідження мовностилістичної системи художніх творів Дж. Конрада та виявлення характерних її особливостей на лексико-семантичному рівні, що передбачає вирішення таких конкретних задач: 1) виділити частотніші та художньо значущі лексико-тематичні групи (ЛТГ), які створюють предметно-логічну основу змісту та образність тексту; 2) визначити специфіку взаємовідношення виділених ЛТГ, синкретизм їхнього функціонування в тексті; 3) розглянути стилістичний потенціал ЛТГ на метасеміотичному рівні в описових контекстах творів; 4) виявити актуалізовані лексико-стилістичні засоби у створенні художнього образу (метафора, порівняння), показати їх контамінацію та встановити систему їх тема-рематичних відносин; 5) розкрити прямий і непрямий зв'язок між синкретизмом виділених лексичних одиниць і контамінацією стилістичних засобів, які зумовлюють художню синестезію образності тексту; 6) проаналізувати образність на мета-метасеміотичному рівні та розкрити стилістичне функціонування слів-образів і символів; 7) визначити індивідуально-типологічні риси художнього стилю творів Дж. Конрада, однотипних за тематикою і жанровою належністю; 8) зробити спробу систематизувати і узагальнити результати дослідження в побудові стилістично орієнтованої моделі актуалізованої лексики романів.

Об'єктом дослідження є комплексний аналіз лінгвостилістичної структури найвідоміших "морських" творів автора: "The Nigger of the Narcissus" (1897), "Lord Jim" (1900), "Typhoon" (1903), "Nostromo" (1904), "The Mirror of the Sea"