LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада

з дійсністю, лежать в основі змісту і виступають структурами першого порядку аналізу — мовним матеріалом для створення художньої образності творів: вони використовуються в специфічній емоційно-експресивній, тобто стилістичній функції. У цьому виявляється найважливіша риса художнього тексту — співвіднесеність мови і мовлення, що дає можливість здійснення лінгвостилістичного аналізу. Одним з визнаних методів такого аналізу є метасеміотичний (метасемантичний), в якому зміст і вираження мовного знаку існують поряд, перетворюючись у сукупний вираз для нового емоційно-експресивно-оцінного "змісту", що підтверджує нерозривність окремого і цілого в їхній єдиній образотворчій функції (О.Ахманова).

Метасеміотичний аналіз проведено на описових композиційно-мовленнєвих контекстах (ОПК), в яких мальовничо зображені море, тайфуни, вітри, небо, сонце в їх індивідуально-авторському сприйнятті відповідно його світоглядним концепціям. Морська природа Дж. Конрада — це жива істота, вона персоніфікована і характеризується і в романтично піднесеному тоні, і в поетичній символіці, і в безперервній зміні вражень — і все це на фоні безмежних морських просторів, на яких відбуваються реальні події.

Виділено близько 300 базових суцільних пейзажних описів з усіх текстів: "Lord Jim" — 56, "Typhoon" — 68, "The Nigger of the Narcissus" — 60, "Nostromo" — 27, "The Mirror of the Sea" — 60 та 26 з інших романів. Контексти є різними за своїм об'ємом (від 1 2 абзаців до 2 3 сторінок тексту), але не змішані з іншими КМФ: оповідь або роздум.

У пейзажних описах романів художні образи створюються, головно, порівняннями і метафорами. В ОПК трапляється від одного до 12 простих, поширених, сюжетних чи наскрізних порівняльних конструкцій, які описують стихійні сили природи. Порівняння малюють цілісну картину непізнаних, невідомих відчуттів і картин на морі в їхній аналогії з чимось звичайним, добре відомим у реальному житті. Порівняння стимулюють читача уявити картину описуваного, підсвідомо сприймаючи і називаючи реальні речі, їхній стан уявними аналогами. Виникає метасеміотичний рівень тексту, коли в описі власна семантика слів ship, sea, sun, sky, wind, завдяки порівнянням і метафорам, стає виразом нового емоційно-експресивно-оцінного змісту в його когнітивно-комунікативних і конотативних аспектах.

Метафора — це одна із найхарактерніших стилістичних особливостей образності конрадівських романів. Метафора — це функціональна номінація, тобто вторинна семантична функція слова (Є. Курилович), а не структура, як порівняння, незважаючи на близькість їхніх стилістичних функцій. При метафоризації відношення між прямим і набутим контекстуальним значенням здійснюється на принципах схожості, уподібнення, зіставлення (метафора, метонімія, персоніфікація) або бінарної опозиції значень (іронії). Усі ці лексико-стилістичні засоби традиційно об'єднуються в одну метафоричну групу, як комбінацію семантичної і позиційної подібності (R. Jakobson). Саме в такому широкому значенні трактується поняття "метафора" у дисертації.

Метафора в її взаємодії з порівнянням виступає найтиповішою рисою індивідуального стилю Дж.Конрада. За словами Р.Будагова, порівняння не тільки підготовляє метафору, але й дає можливість її розкриття на фоні широкого контексту. Метафору містять 65% виділених контекстів, з них 45% — це поширена метафора різних типів; 52% ОПК містять порівняння, які тісно переплетені і взаємопов'язані з метафорою, і внутрішні смислові асоціації об'єднують їх в єдине художнє ціле.

У художній концепції Дж. Конрада "ship" — це жива істота ("she" — не тільки за англійською традицією); вона постає домом, планетою, соціальним мікрокосмосом, створеним Богом; вторинною номінацією слова "ship" виступають, наприклад, такі метафори: our little world; a crowded planet; the floating abode of harmony and peace, etc. і метафоричні описи корабля: the unerring precision of steel moved by white steam and living by red fire and fed by black coal. Корабель (ship) — це і об'єкт філософських роздумів автора, бо ця маленька планета живе під небом і сонцем на морі своїм життям, своїми турботами і сподіваннями. Численні метафоричні вирази з актуалізованою лексемою "ship" стають афористичними: "Ship do want humouring", "The ship is not a slave". Такими ж художньо значущими, завдяки метафорам, виведені образи моря, вітру, сонця, неба та інших природних явищ.

Метафоричні описи в романах — це зрощення різних стилістичних засобів, які створюють цілий художньо-образний комплекс. І якщо на рівні взаємопроникнення лексико-тематичних груп простежуються їхній синкретизм, то на метасеміотичному рівні спостерігається контамінація (або конвергенція) стилістичних засобів в описових контекстах (Риффатер).

Поширення метафор на образні порівняння, і навпаки, пояснюється збігом їхніх смислових планів. У конвергованих описах передається об'ємна фактуальна та концептуальна інформація завдяки специфічній лінгвістичній природі конвергованих компонентів, їхній кількості, аранжуванню та іншим текстовим особливостям. Зчеплення простих метафор у складне метафоричне ціле в ОПК у середньому коливається від двох до семи, хоча інколи воно є більшим. У результаті проникнення одного художнього образу в інший та їхньої концентрації збільшуються внутрішньотекстові зв'язки, поглиблюється зміст і створюється цілісна художньо оформлена естетична структура.

Структурно-смислові варіанти стилістичної конвергенції (СК) в пейзажних морських контекстах відображають складну мережу образних асоціацій. Вони об'єднані в декілька типологічних схем: проста і поширена за кількістю компонентів; послідовна, паралельна і змішана за структурою; метафорична і порівняльна з точки зору стилістичної, що лежить в основі СК. Конверговані ОПК, проаналізовані за методом безпосередньо складових, виявили п'ять основних структурних типів, в яких встановлено "центральний" компонент (образ) і залежні від нього художні розгалуження.

Аналіз показує, що в ОПК конверговані стилістичні елементи і лексичні одиниці тематичних груп "Seafaring", "Weather", "Seascape" описують долю корабля і його людей. Тому лексичні одиниці, зокрема ship, boat, craft, anchors, masts, здебільшого, сполучаються зі своїми контекстуальними "партнерами" sea, sun, sky, cloud, wind, storm в тих самих описових контекстах.

Звідси ще одна стала лінгвостилістична риса описів у романах Дж. Конрада: контамінація метафор, порівнянь, градацій, перифразів, персоніфікації, алітерації тощо йде поруч в синкретичних описах моря, корабля, хвиль, ураганів, тайфунів, чорного неба, спеки та ін. Взаємодія конвергенції і синкретизму веде до художньої синестезії — одночасне і незвичайне поєднання, переплетіння візуальних, слухових, дотикових, нюхових образів з реальними об'єктами, явищами, поняттями (А.Ткаченко).

Ключовими лексичними одиницями, які об'єднані синестезією, виступають sea, ship, sun, sky (чотири "s"). Стилістична маркованість цих слів