LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада

підставі проаналізованого матеріалу зроблено спробу побудувати функціональну модель стилістично-орієнтованої актуалізованої лексики описових контекстів романів Конрада. У розумінні поняття "модель" у мовознавстві ми виходили з дефініцій, сформульованих у працях Д. Штелінга, О. Лосєва, Ю. Лотмана. Модель — це аналог об'єкта, що вивчається, і певний спосіб його відображення; вона має загальний характер і не претендує на повний опис оригіналу, але може стати джерелом нових ідей і схем, функція моделі евристична. У роботі викладена методика побудови інваріантної моделі, виходячи з предметної ситуації, яка співвідноситься з тематичною структурою тексту і ґрунтується на найбільш частотних тематичних номінаціях (Н.Коробцева).

Обробка ОПК дала змогу визначити найбільш релевантні ситуації, пов'язані з тематикою романів. Це описи моря, корабля, неба, сонця (sea, ship, sky, sun). Одна ключова лексична одиниця покладена в основу трикутника — інваріантної моделі денотата; ліва сторона трикутника — це усі слова (синоніми, родо-видові варіанти), вжиті в їхньому предметно-логічному значенні; права сторона — їхнє стилістичне використання (метафори, порівняння, перифраз) із смисловими зсувами в семантиці — це метасеміотичний рівень; вершина трикутника — поява нових смислів у результаті взаємодії лівої та правої сторін трикутника — це мета-метасеміотичний рівень.

Аналіз особливостей вживання слів у виділених ЛТГ визначив одночасне використання чотирьох лексичних одиниць sea, ship, sky, sun завдяки синестезії в одному і тому ОПК. Їх постійно узгоджене функціонування виступає константою стилістичної ознаки описового контексту, що дає змогу побудувати комплексну лексико-стилістичну модель як графічний варіант асоціативного поля на основі ситуативної цілісності, інтеграції, єдності місця, часу описуваних подій.

Наведемо її графічну репрезентацію.

Основами трикутників є ключові слова, які називають тематично-лексичні групи: sea, ship, sky, sun. Вони можуть замінюватись або вживатись одночасно з іншими членами тієї самої групи завдяки синонімам, перифразам, метафорам, порівнянням; ці назви поєднуються з дієслівними і атрибутивними компонентами, вказуючи на усі можливі ознаки дії і якості, що в свою чергу також ускладнені метафоризацією і різними символічними значеннями.

У висновках викладено, що комплексний системний аналіз творів Дж. Конрада проведено поступово, починаючи з логіко-предметної тематичної класифікації лексики через художній образ до абстрактного символу і, нарешті, до формалізованої репрезентації стилістично актуалізованих слів на підставі їхнього денотативного значення.

Отже, дослідження проведено за схемою: слово — художній образ — образ-символ — ситуативна модель.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях

1. Яковлєва І.В. Україна в житті і творчості Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Літературознавство. — 1997. — Вип. 1. — С. 224 228.

2. Яковлєва І.В. Екзотизми в романах Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Мовознавство. — 1998. — № 1(8). — С. 154 158.

3. Яковлєва І.В. Конвергенція лексико-стилістичних засобів у створенні образної системи романів Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Мовознавство. — 1999. — № 1(2). — С. 97-100.

4. Яковлєва І.В. Стилістичне функціонування метафори у романах Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Мовознавство. — 2001. — №5(1). — С. 102-113.

5. Яковлєва І.В. Стилістичне функціонування порівнянь у романах Дж. Конрада // Наукові записки Тернопільського пед. ун-ту. Серія: Мовознавство. — 2001. — №5(1). — С. 114-122.

6. Яковлєва І.В. Про деякі лексико-стилістичні особливості романів Дж. Конрада // Тернопілля'97, Регіональний річник. — Тернопіль: Збруч, 1997. — С. 485 488.

7. Яковлєва І.В. Системність лексичних компонентів в романах Дж. Конрада // Тези допов. Міжнар. науково-практичної конф. "Іноземні мови сьогодні і завтра". — Тернопіль: Тернопільський пед. ун-т. — 1999. — С.140.

Анотація

Яковлєва І.В. Лінгвостилістичні особливості морської прози Дж.Конрада. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 — германські мови. — Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2003.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню художньої структури морських романів відомого англійського письменника кінця XIX і початку XX століття Дж.Конрада, який народився і виріс в Україні.

Творчість Дж.Конрада в нас мало вивчалася, немає спеціальних досліджень мови і стилю його творів, своєрідності індивідуального творчого методу письменника. У роботі здійснено системний лінгвостилістичний аналіз п'яти творів на семантичному, метасеміотичному і мета-метасеміотичному рівнях. У дисертації виділено і визначено специфіку взаємодії найбільш частотних і художньо значущих лексико-тематичних груп, які створюють предметно-логічну основу змісту та образність твору і зумовлюють синкретизм їхнього функціонування в описових контекстах. У роботі проаналізовано актуалізовані лексико-стилістичні засоби у структурі художнього образу, розкрито зв'язок між синкретизмом виділених лексичних одиниць і контамінацією стилістичних засобів, які утворюють художню синестезію тексту. Системно-комплексний аналіз вперше виконується поступово: слово—художній образ—символ—ситуативна модель.

Ключові слова: системність, лексико-тематичне поле (група), жанр, художній образ, семантичний (мета-, метасеміотичний) рівень, синкретизм, контамінація, символ, модель.

Аннотация

Яковлева И.В. Лингвостилистические особенности морской прозы Дж.Конрада. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 — германские языки. — Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2003.

Диссертация посвящена комплексному исследованию художественной структуры морских романов известного английского писателя конца XIX и начала XX столетия Дж.Конрада, который родился и вырос в Украине. Творчество Дж.Конрада у нас мало изучено, отсутствуют специальные работы по анализу языка и стиля его произведений, своеобразия индивидуально-творческого метода писателя. В диссертации осуществлен системный лингвостилистический анализ пяти известных произведений: "The Nigger of the Narcissus" (1897), "Lord Jim" (1900), "Typhoon" (1903), "Nostromo" (1904), "The Mirror of the Sea" (1906), в которых выделены наиболее частотные и художественно значимые лексико-тематические группы, создающие предметно-логическую основу содержания и образность текста, как-то "Мореплавание", "Погода", "Ландшафт", "Экзотизмы". Комплексный анализ позволил