LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвотехносфера сучасного буття: від космогонії до штучної природи

2) для позначення "локусу" (електронного сайта), на якому дані надійно захищено від утручання:"The government last night poured cold water on a plan by a group of entrepreneurs to establish a dataheaven on a rusting iron fortress in the North Sea in an attempt to circumvent new anti-cryptography laws." (Guardian, June 2000). Як бачимо, в запропонованій інтерпретації поняття "раю" наближається до відповідних понять "Парадизу" або "Едемського Саду", де істоту має спіткати щастя ще за життя.

З іншого боку "міфологізованої" опозиції знаходиться згадуване вище словосполучення Grey-bar Land, що слугує для метафоричного позначення особливого стану, в якому перебуває комп'ютер ("завис"). Навіть сама концепція смерті в межах техногенної дійсності набуває специфічної лінгвістичної актуалізації. Так, термін, який залучається для позначення "режиму відмови операційної системи Microsoft Windows при спробі запуску DOS box" репрезентовано словосполученням Black Screen of Death. Операційна система вимикає дисплей (він стає чорним) та блокує ПК так щільно, що той потребує механічного перезавантаження (cold boot)".

Генетично спорідненим із зазначеним вище терміном (як на концептуально-поняттєвому, так і на словотвірному рівні) є новоутворення Blue Screen of Death – "визначення спонтанного колапсу додаткової операційної системи MS DOS завдяки тому, що основна операційна система (зазвичай це Microsoft Windows) має цілий ряд недоліків та помилок". Генезис терміна, очевидно, полягає в тому, що домінуючий колір інтерфейсу цієї системи /MS DOS/ – блакитний.

Цікавим видається і застосування другорядної кольорової міні-парадигми: grey – black – blue. Слід зазначити, що всі три наведені лексеми, які позначають певний колір, в англомовній картині світу так чи інакше співвідносяться з уявленням про смерть та своєрідні емоційні "складові" подібного когнітивно-екзистенційного сценарію – смуток, траур. Отже, наведені елементи комп'ютерної поняттєвої парадигми знаходяться у тісній кореляції із притаманними християнській міфології категоріями "забуття" та "загробного існування".

Як свідчення правомірності паралелі з реальною міфологією можна розглядати і своєрідні "обряди" та ритуали, пов'язані зі згаданими вище процесами. "Обряди", які або безпосередньо запозичені з культів "природної" дійсності, або дуже їх нагадують (те ж саме стосується і їх лексичної репрезентації: це або калькування, або адаптація елементів однієї дійсності/міфології до іншої). Наприклад: rain dance – "церемоніальна послідовність дій під час підключення до Мережі": "Tim had no idea why the computer wouldn't boot, so he decided a rain dance would be in order." (The Washington Post, April 22, 2002).

Необхідно зауважити, що термінологія та атрибутика гаїтянського культу Вуду (до сьогодні одна з найзагадковіших релігій світу) являє собою досить продуктивне джерело поповнення системи комп'ютерної термінолексики в зазначеній галузі. Так, наприклад, фразеологічне новоутворення to wave a deаd chicken (запозичене шляхом семантичної транспозиції безпосередньо з культово-обрядового лексикону Вуду) – в термінах техногенної дійсності означає "виконання певної послідовності дій (ритуалу) з метою повернути комп'ютер до нормального режиму роботи". Так само виникло поняття voodoo programming – "використання програмного коду, який було створено іншою персоною, без глибинного розуміння принципів роботи такої програми": "Many Web designers aren't coders, so they enhance their pages with voodoo programming..." (The San Francisco Chronicle, Jan. 24, 2003). Зазначимо, що це словосполучення, очевидно, було створено за аналогією до пре-існуючого поняття "voodoo economics", яке застосовується для визначення привабливої, але нежиттєздатної моделі економічного розвитку. Отже, можемо зробити висновок, що формант voodoo-, окрім зазначеного "магічного" значення, є носієм додаткового – так би мовити, "темпорального" – смислового імпульсу. Таким чином, перед нами наявне свідоцтво актуалізації глибинної "хронотопної" (тобто, часо-просторової) єдності загалу комп'ютерної термінолексики на поняттєвому рівні.

Лексико-семантична актуалізація "природних" елементів техносфери. Як не парадоксально, але в межах штучного "віртуального" простору існує ціла низка "органічних" понять. Безперечно, "органічними" такі поняття можуть уважатися лише умовно, виключно з огляду на прямі ремінісценції зі світу природної органіки. До сфери так званої "віртуальної" органіки, на наш погляд, можна залучити такі одиниці як mouse ("миша") – прилад для керування курсором на моніторі комп'ютера. Зауважимо, що на сучасному етапі становленя комп'ютерної термінолексики на основі зазначеного семантичного новоутворення виникла особлива лексико-фразеологічна міні-парадигма – word-of-mouse, mouse potato, mouse traр: "They are trying to generate word-of-mouse, but I am skeptical." (Los Angeles Times, Sept. 18, 2001). "...It's enough to turn a diehard football fan into a mouse potato...." (The San Francisco Chronicle, Jan. 24, 2003).

Елементи представленої парадигми утворено за допомогою лінгвального механізму аналогії (так, порівняймо word-of-mouse – word-of-mouse, mouse potato – couch potato), що, на нашу думку, є показовим саме з огляду на явище категорійного паралелізму між двома онтологічними сутностями – реальним буттям та техногенною реальністю. До того ж необхідно наголосити, що, очевидно, є певні зрушення безпосередньо в оновленій семантичній структурі зазначеної одиниці (mouse). Зокрема, до плану змісту залучено компонент, який можна представити як своєрідний "універсальний семантичний квант техногенної дійсності" – "такий, що безпосередньо співвідноситься зі сферою новітніх комп'ютерних технологій".

Особливої уваги потребують, на наш погляд, і такі синонімічні утворення як virus ("комп'ютерний вірус") та bug ("комаха"), які у своєму неологізованому значенні десигнують поняття "особлива комп'ютерна програма руйнівної дії". Зазначимо окремо, що другий компонент наведеного бінома представляє собою основу для подальшого розгалуження міні-парадигми: millenium bug, Y2K leap year bug.

Наголосимо, що літерно-цифрова абревіаційна модель Y2K може бути представлена у вигляді формули, яка складається із трьох основних конституєнтів: N + # + K, де N – абревійована форма (зазвичай застосовується ініціальна літера) "базового" іменника (смислової та