LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МАХАЧАШВІЛІ Русудан Кирилевна


УДК 811.111'06'27:004.9


ЛІНГВОФІЛОСОФСЬКІ ПАРАМЕТРИ ІННОВАЦІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 10.02.04 – германські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Запоріжжя - 2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на кафедрі теорії та практики перекладу Запорізького національного університету


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Зацний Юрій Антонович,

завідувач кафедри

теорії та практики перекладу

Запорізького національного університету


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Шевченко Ірина Семенівна,

завідувач кафедри ділової іноземної

мови та перекладу

Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент

Кобякова Ірина Карпівна,

завідувач кафедри перекладу

Сумського державного університету

Провідна установа: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Захист дисертації відбудеться "23" грудня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К17.051.02 у Запорізькому національному університеті (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, ауд. 230).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького національного університету (69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2).

Автореферат розіслано " 21 " листопада 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук, доцент ______________ Л.І. Кучеренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


На початку нового тисячоліття відбуваються глобальні соціально-економічні зміни в житті людства. Науково-технічний прогрес набув рис інформаційної революції (B. Nardi, B. Schneiderman, G.Wallis). На очах сучасного покоління відбувається перенос "епіцентру" життя суспільства з реального світу в реальність умовну, віртуальну. Це, на думку дослідників, сприяє процесам глобалізації та всесвітньої інтеграції, що, у свою чергу, призводить до зміцнення позиції англійської мови як мови інтернаціональної комунікації (О.М. Лопатін, С.М. Рогов, І.С. Шевченко, P. Groot).

"Техносфера" становить собою комплексну, інтегровану, багатовимірну сутність і є об'єктом дослідження майже всіх галузей сучасних гуманітарних наук (Р.Ф. Авдєєв, І.Ю. Алексєєва, Ф.І. Гримак, А.Є.Жичкіна, В.М. Розін, Л.І. Тираспольський, Г.Л. Юр'єв, D. Bell, M.Heim, J. Nyce). У лінгвальному аспекті нові комп'ютерні реалії, які з'являються з незбагненною швидкістю, потребують негайного відображення в сучасній англійській мові. Саме тому в останні роки значною мірою зросли темпи збагачення словникового складу англійської мови. Виключно актуального змісту набуло поняття неологізму як рушійної сили прогресу мови (Ю.А. Зацний, Н.З.Котьолова, А.Е. Левицький). Особливо бурхливого розвитку в умовах сучасного етапу інформаційної революції набуває та сфера лексичних новоутворень англійської мови, яка безпосередньо співвідноситься з науково-технічним прогресом, тобто так звана комп'ютерна термінолексика.

Разом з тим, на сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки безпосередньо у сфері лексичних інновацій галузі новітніх технологій дослідження проводяться здебільшого в лексикографічному, прикладному аспекті. У той же час поза фокусом вивчення залишається специфічна сутність комп'ютерної сфери як мовного феномена, що, на наше переконання, має бути актуалізована саме з огляду на термінологічну природу загалу лексичних інновацій у згаданій галузі.

Комплексне дослідження сфери новітніх технологій з урахуванням як лінгвальних так і філософських параметрів дозволяє більш повно вивчити мовну природу техносфери. Слід наголосити, що в процесі дослідження ми спираємося на найбільш синкретичне та синтетичне трактування поняття „філософський". Такий підхід дозволяє розглянути часо-просторові аспекти технодійсності в лексико-семантичному висвітленні, детально дослідити феномен „людини", проаналізувати засади антропоцентричності технократичного буття. Крім того, ми в змозі ідентифікувати деякі когнітивні параметри лінгвальної репрезентації техносфери.

Актуальність роботи у світлі найновіших тенденцій розвитку лінгвістичної науки зумовлена її орієнтацією на вивчення комплексних парадигматичних аспектів лексики англійської мови техносфери сучасного буття, а також наявною потребою лінгвістичних досліджень у згаданій галузі, орієнтованих однаковою мірою як на теоретичний (фундаментальний), так і на прикладний (практичний) аспекти.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконана в межах наукової теми, що розробляється колективом факультету іноземної філології Запорізького національного університету, – „Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць" (код держреєстрації 0103U002181), затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Метою роботи є дослідження лінгвофілософських параметрів інновацій сфери новітніх технологій у контексті розвитку словникового складу англійської мови.

Реалізація поставленої мети дослідження передбачає виконання таких основних завдань:

- розглянути специфіку лінгвальних інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій як специфічної терміносистеми;

- ідентифікувати особливості словотвірної системності корпусу комп'ютерної лексики англійської мови;

- відстежити тенденції розвитку словотвірної системи комп'ютерної лексики англійської мови;

- виявити лінгвофілософську актуалізацію категорійної структурованості техносфери;

- дослідити лінгвістичну актуалізацію розташування техносфери в межах екзистенційно-когнітивних параметрів простору та часу;

- проаналізувати специфіку антропоцентричних засад категоризації віртуального мовного простору та дослідити лінгвоантропогенез техносфери;

- з'ясувати шляхи та засоби поповнення термінології техносфери та визначити тенденції розвитку і збагачення лексико-семантичної системи англійської мови в цілому.

Об'єкт дослідження – процеси поповнення та розвитку лексичного складу сучасної англійської мови у сфері новітніх комп'ютерних технологій.

Предмет дослідження – особливості кореляції загально-мовних та автентичних тенденцій динаміки комп'ютерної терміносистеми англійської мови.

Матеріалом дослідження слугували близько 2000 репрезентативних одиниць – інновацій англійської мови, що співвідносяться зі сферою новітніх технологій, які було