LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій

С. 121-125.

4. Махачашвілі Р.К. Категоризація віртуального буття: проблема комп'ютерного терміна (на матеріалі сучасної англійської мови) // Матеріали міжвузівської наукової конференції молодих учених "Актуальні дослідження іноземних мов і літератур". – Донецьк, 2003. – С. 198.

5. Махачашвілі Р.К. Комп'ютерні новотвори сучасної англійської мови: до проблеми соціолінгвістичної типологізації // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. – № 4 (50). – 2003. – С. 144-148.

6. Махачашвілі Р.К. Основні словотворчі тенденції в сфері комп'ютерної лексики сучасної англійської мови // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конференції "Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість". – К.: Європейський університет, 2003. – С. 240-242.

7. Махачашвілі Р.К. Лінгвокогнітивний аспект антропосферичності комп'ютерного простору // Матеріали міжнародної наук.-метод. конференції „Людина. Мова. Комунікація". – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2004. – С. 174-176.

8. Махачашвілі Р.К. Системність як провідна ознака терміна. Парадигматика термінолексики // Матеріали ІІ міжвузівської конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур". – Донецьк: Видавництво ДонНУ, 2004. – 204-206.

9. Махачашвілі Р.К. Інформаційна революція і „хибні морфеми" англійської мови // Мова і культура. – 2005. – Вип. 7. – Т. 3. – С. 119 - 123.АНОТАЦІЯ

Махачашвілі Р.К. Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у сфері новітніх технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. –Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2005.

Дисертація присвячена вивченню лінгвофілософської актуалізації категорійної структурованості техносфери сучасного буття.Комплексне дослідження сфери новітніх технологій з огляду як на лінгвальні, так і на філософські параметри сприяє більш повному вивченню природи техносфери.Такий підхід дозволяє розглянути часо-просторові аспекти технодійсності в їх лексико-семантичному висвітленні, детально дослідити феномен людини, її комплексне „лінгвокатегоріальне" позиціонування в межах екзистенційної техносфери, проаналізувати засади антропоцентричності технократичного буття.

Термінологічна природа лексичних інновацій сучасної англійської мови, які співвідносяться зі сферою новітніх технологій, дозволяє розглядати особливості розвитку зазначеної терміносистеми у двосторонньому аспекті: з точки зору основних словотвірних (тобто зумовлених лінгвально) і зовнішньо детермінованих (тобто категорійних) парадигматичних показників.

Ключові слова: неологізм, комп'ютерна термінолексика, парадигматична системність, словотвірна системність, антропосферична категоризація.


АННОТАЦИЯ

Махачашвили Р.К. Лингвофилософские параметры инноваций английского языка в сфере новейших технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2005.

Диссертация посвящена изучению лингвофилософской актуализации категорийной структурированности техносферы современного бытия. Комплексное исследование сферы новейших технологий с точки зрения как лингвальных, так и философских параметров способствует более полному изучению природы техносферы. Такой подход позволяет рассмотреть пространственно-временные аспекты технодействительности в лексико-семантическом освещении, детально изучить феномен человека, его комплексное лингвокатегориальное позиционирование в рамках экзистенциальной техносферы, проанализировать принципы антропоцентричности технократического бытия.

Терминологическая природа лексических инноваций английского языка, соотносящихся со сферой новейших технологий, позволяет рассматривать особенности развития данной терминосистемы в двустороннем аспекте: с точки зрения основных словообразовательных (т.е. лингвально обусловленных) и внешне детерминированных (т.е. категориальных) парадигматических показателей.

Ключевые слова: неологизм, компьютерная терминолексика, парадигматическая системность, словообразовательная системность, антропосферическая категоризация.


ABSTRACT

Makhachashvili R.K. Linguophilosophic Parameters of English Innovations in the Sphere of New Technologies. – Manuscript.

Dissertation for the Candidate of Philology Degree in Germanic Languages. – 10.02.04. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2005.

The dissertation researches the aspects of the English vocabulary development processes in the sphere of new computer technologies. The primary supposition of the computer and technology-related word-stock terminological nature lead us into the study of terminology as a specific lexical layer. The dual systematization character of terminology determined the analysis of both linguistic (morphological and semantic) and external (categorical) paradigmatic parameters of computer terminology of the English language.

Linguistically the development of English computer terminology acquires an ambivalent character. Primarily, the sources of English computer vocabulary root in the conventional word-formation types, such as affixation, abbreviation and acronymy, telescopy, etc and semantic derivation. However, according to our research results, the enrichment process of the computer terminology of English incorporates the emergence of the word-formation ways and means, authentic for the given lexical sub-system. Moreover, the progress of terminological system in the new computer technology sphere determines the new conceptual approach to the "word-formation element" notion. Our research results actualize the possibility to derive a unique element of word structure, designated as a false morpheme, the chief distinctive feature of the given unit being its freelance motivation.

The categorical paradigmatic parameters of English computer terminology are featured from the following perspectives: the terminological (lexico-semantic) perception of basic metaphysic dimensions of the technosphere (that being "space" and "time") and the anthropologic terminological categorization of technosphere, thus both the anthropocentric and the sociocentric paradigmatics of English computer vocabulary being reflected.

Key words: neologism, computer terminology, paradigmatic systematization, word-formation paradigmatics, categorical paradigmatics, anthropospheric categorization.