LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у XIX - на початку ХХ століття

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ТУМАЙ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАУДК = 811.161.2 "18"


Лінгвоцид української мови

та шляхи його подолання українством

у XIX – на початку XX століттяСпеціальність 10.02.01 – українська моваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукописРоботу виконано у Центрі українознавства Київського національного

університету імені Тараса ШевченкаНауковий керівник академік АПН України,

доктор філологічних наук, професор

МАЦЬКО Любов Іванівна,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

завідувач кафедри стилістики української мовиОфіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

СТЕПАНЕНКО Микола Іванович,

Полтавський педагогічний університет
імені В.Г.Короленка, завідувач кафедри сучасної

української літературної мовикандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

ЯРЕМЕНКО Світлана Андріївна,

Науково-дослідний інститут українознавства

Міністерства освіти і науки України,

відділ мовиПровідна установа Інститут української мови

НАН України, м. КиївЗахист відбудеться 28 лютого 2006 року о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 у Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці

імені М.О.Максимовича Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.Автореферат розіслано 20 січня 2006 року.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доцент Л.П. Гнатюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Мова в усі часи залишалася ідентифікуючою характеристикою етносу. Вона несе в собі джерела всього сущого (,,Спочатку було слово..."), в тому числі й самої людини. Однак макролінгвістична проблематика (мова – суспільство – культура – особистість), започаткована у працях Вільгельма фон Гумбольдта, Г.Штейнталя, О.Потебні та ін., у першій половині ХХ століття була відтиснута на другий план досягненнями структуралізму, який обмежувався вивченням мови ,,в собі і для себе". Та з кінця минулого століття дослідницька увага мовознавців закономірно зміщується з вивченого уже центру мови і її фоно – граматичної структури на проблемну периферію і закріплюється на межах багатьох суміжних галузей наукового знання: етнолінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика і соціолінгвістика. Соціолінгвістика – галузь мовознавства, що становить синтез соціології та лінгвістики і вивчає питання суспільного існування й суспільні умови розвитку мови.

Розгортання соціолінгвістичних досліджень в Україні стало можливим лише в умовах незалежності, коли розширились межі суспільного використання української мови. Соціолінгвоукраїністика нині визначає свою наукову проблематику, концептуальні засоби та методику дослідження. Об'єктом вивчення науковців стали мовна ситуація, соціальні аспекти мовно – комунікативних процесів, світовий досвід мовного будівництва, соціодіалекти та ін.

Функціональна соціолінгвістика є пріоритетним напрямом сучасного українського мовознавства. Це відгалуження соціолінгвістики, що виникло у 60-х роках минулого століття, базується на цілком очевидній концептуальній засаді: умови реального функціонування мови виступають тим чинником, що впливає на формування системи мови. Попри очевидність цього факту, дослідження реального функціонування української мови, конкретної мовної діяльності у кореляції із соціокультурними аспектами буття українського етносу не набули належного розвитку у вітчизняній лінгвістиці.

Тому питання історії української літературної мови та особливостей її сучасного розвитку сьогодні становлять особливий інтерес у зв'язку з актуальними завданнями вироблення об'єктивної, науково виваженої концепції національної історії України загалом та концепції історії української культури і української літературної мови як найважливішого формувального складника її. На думку В.Гумбольдта, ніщо інше так не здатне наблизити до розгадки таємниць людини і характеру народів, як їхні мови.( Гумбольдт В.О. О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С.124.)

О.Потебня постійно цікавився питаннями народності і мови, взаємовідношення націй і мов, народності й особи, дво – і багатомовності, майбутньою долею націй і мов (,,Думка і мова",1862; ,,Мова і народність". 1895; ,,Про націоналізм" 1905). Засуджуючи денаціоналізацію, учений стверджував, що всі мови мають невичерпні внутрішні можливості для розвитку. В рецензії на збірку ,,Народні пісні Галицької й Угорської Русі" Я.Головацького розглянув питання про право української мови на літературно-писемну форму. Обґрунтовував давність і самобутність української мови, досліджував її історію і О.Бодянський. Учений обстоював фонетичні принципи українського правопису, нормування української літературної мови на основі полтавського діалекту, відзначав милозвучність української мови.

У багатьох працях торкався питань української мови Бодуен де Куртене, зокрема, стверджував, що українська мова є окремою східнослов'янською мовою (,,Кілька слів про об'єктивну та суб'єктивну самобутність України з погляду мовного племінного, національного й державного", 1925), приділяв увагу явищам палаталізації і диспалаталізації українських приголосних (,,Два питання із вчення про ,,пом'якшення" або палаталізацію в слов'янських мовах" 1893), осудливо висловлювався щодо москвофільського язичія (,,Кілька слів про порівняльну граматику індоєвропейських мов", 1881). Вчений послідовно відстоював право українського народу на вільний розвиток своєї мови й культури ,,Про з'їзд славістів і про платонічний панславізм", (1903), на шкільництво українською мовою (,,Українське питання з позанаціональної точки зору", 1913), підтримував прагнення галичан створити у Львові національний університет (,,Українські університети в Польській державі", 1922). Засуджував спроби польського уряду, підтримані частиною польських учених, замінити назву ,,Україна" на ,,Мала Русь" (,,Про національне питання",1926).

Широкі наукові інтереси М.Грушевського як історика, філософа, політика