LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лірика Бориса Чичибабіна: провідні мотиви та жанри

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім.В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
ОСТАПЕНКО IРИНА ВОЛОДИМИРIВНАУДК 82-14 (477) (0433)
ЛIРИКА БОРИСА ЧИЧИБАБIНА:

ПРОВIДНI МОТИВИ ТА ЖАНРИ10. 01. 02 - росiйська лiтература
А в т о р е ф е р а т

дисертацii на здобуття наукового ступеня

кандидата фiлологiчних наук
Сімферополь – 2001
Дисертацiєю є рукопис.

Робота виконана в Полтавському державному педагогiчному унiверситеті iменi В.Г.Короленка Мiнiстерства освiти і науки України


Науковий керiвник : доктор фiлологiчних наук, доцент НІКОЛЕНКО

ОльгаМиколаївна, Полтавський державний

педагогiчний унiверситет iменi В.Г.Короленка,

завiдувач кафедри зарубiжної лiтератури

Офiцiйнi опоненти:

доктор філологічних наук, професор ФРІЗМАНЛеонід Генріхович, Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Склвороди, завідувач кафедри російської і світової літератури;


кандидат філологічних наук, доцент КОБЗЄВ Микола Олексійович, Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, професор кафедри російської і зарубіжної літератури.


Провiдна установа

Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра російського літературознавства, м.Дніпропетровськ.Захист вiдбудеться " 6 " вересня 2001 р. об 11 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 52.051.05 при Таврійському національному університеті ім.В.І.Вернадського (95007, м.Сімферополь, вул. Ялтинська,4)


З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського (95007, м.Сімферополь, вул.Ялтинська,4)
Автореферат розiсланий " 2 " серпня 2001 р.
Вчений секретар

спецiалiзованої вченої ради Лавров В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальнiстьтеми. Борис Чичибабiн – один iз видатних росiйських поетiв другої половини ХХ столiття, творчiсть якого вiдзначається посиленою увагою до фiлософських питань людського буття, iсторичного розвитку та iснування особистостi. Лiрика Чичибабiна вiдобразила напружену атмосферу епохи i водночас складнi внутрiшнi пошуки людини кiнця ХХ столiття, що опинилася в нелегкiй ситуацiї суспiльного та особистiсного вибору. Без спадщини митця, якого справедливо називають поетом-фiлософом, неможливо вповнi уявити строкату i багатогранну картину розвитку росiйської поезiї минулого століття. Проте його доробок лише нещодавно став вiдомим широкому колу читачiв. Несправедливо репресований у 1946 роцi, поет зазнав багато переслiдувань i поневiрянь, через що не мiг вiльно друкуватися за радянських часiв. Хоча в 1963 – 1968 роках, у перiод хрущовської "вiдлиги", вийшли кiлька його збiрок ("Мороз i сонце", "Молодiсть", "Гармонiя", "Пливе "Аврора"), але в них вiдчувався значний тиск радянської цензури. У подальшому, в 1968 – 1987 р.р., митець свiдомо вiдмовився вiд друкування своїх творiв внаслiдок iснуючих iдеологiчних заборон. Творчiсть поета прийшла до масового читача лише наприкiнцi 1980-х – 1990-х років, коли стала можливою публiкацiя книг Чичибабiна без цензурних обмежень("Дзвiн"– 1989, "Мої шiстдесятi" – 1990 та iн.).

Отже, внаслiдок багатьох причин спадщина Б.Чичибабiна не могла бути об'єктом наукового дослiдження до недавнього часу. В останнi роки з'явилася можливiсть вивчати доробок митця у повному обсязi. Але слiд зазначити, що пiдходи до його поезiї ще тiльки формуються, його творчicть до сьогоднi дослiджувалася досить фрагментарно i непослiдовно, а працi про Чичибабiна мають здебiльшого публiцистичний або бiографiчний характер. На сьогоднiшнiй день в Українi та за її межами немає дисертацiйних літературознавчих робiт, присвячених творчостi Чичибабiна, його поезiя ще не була цiлiсно й багатоаспектно дослiджена у свiтлi єдиного системного пiдходу. До теперішнього часу не вирiшеними залишаються важливi питання про фiлософськi засади поезiї Чичибабiна, його релiгiйнiсть i розумiння ним Бога, традицiї i новаторство поета. Окрiм цього, настав час простежити не тiльки життєвий шлях письменника, а i його духовну та творчу еволюцiю, розвиток його основних iдей, тем, образiв, мотивiв, художньо-стильових особливостей, на матерiалi всiєї спадщини автора дослiдити етичнi та естетичнi пошуки митця. Усе це зумовлює актуальнicть даного дослiдження.

Зв'язокроботизнауковимипрограмами, планами, темами. Дослiдження здiйснювалося згiдно з планом науково-дослiдної роботи кафедри зарубiжної лiтератури Полтавського державного педагогiчного унiверситету iм.В.Г.Короленка.

Метоюдисертацiйноїроботи є цiлiсний, об'єктивний i багатоаспектний аналiз лiрики Чичибабiна.

Дана мета передбачає розв'язання таких конкретних завдань:

– визначити провiднi мотиви лiрики Чичибабiна i простежити їх розвиток на матерiалi його поетичної спадщини у повному обсязi;

– з'ясувати особливостi свiтосприйняття письменника, самобутнicть його поетичного бачення i фiлософськi погляди, що знайшли вiдбиток у його творчостi;

– дослiдити фiлософсько-естетичний змicт творiв поета, їхнiй зв'язок з рiзними релiгiями та фiлософськими системами;

– схарактеризувати художнiй свiт, створений автором, з точки зору його цiлiсностi та самобутностi;

– визначити характер лiричного героя Чичибабiна, його еволюцiю та зв'язок з образом автора;

– простежити шляхи розвитку традицiйних жанрiв у лiрицi Чичибабiна, а також його новаторство, особливостi стилю, поетику його творiв;

– визначити мiсце i значення поета для розвитку росiйської та свiтової поезiї ХХ столiття.

Об'єктом дослiдження є поетична спадщина Чичибабiна в її повному обсязi, в тому числi й авторськi варiанти творiв, збiрки, що виходили за життя й по смертi автора, його рукописи, а також архiвнi матерiали (листування з Г.Померанцем, листи з табору).

Предмет дослідження – провідні мотиви та жанри лірики Б.Чичибабіна.

Методи дослiдження. Теоретичною i методологiчною основою дисертацiї є лiтературознавчi працi, присвяченi лiрицi, iї жанрам та їх функцiонуванню в росiйськiй лiтературi, а також роботи, в яких висвiтлюються шляхи розвитку свiтової поезiї ХХ столiття. Дослiження грунтується на використаннi порiвняльно-iсторичного, генетичного, iсторико-функцiонального i частково iсторико-бiографiчного методiв лiтературознавства.

Науковановизна одержаних результатiв полягає в тому, що в дисертацiї вперше здiйснено цiлiсне й багатоаспектне дослiдження поезiї Б.Чичибабiна у свiтлi єдиного системного пiдходу. Художнiй доробок митця аналiзується всебiчно: з точки зору проблематики, образної системи,