LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Авторська позиція в романах І.О.Гончарова

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОМЧАК ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА
УДК 821.161. 1Г – 3.09


АВТОРСЬКА ПОЗИЦІЯ

В РОМАНАХ І.О. ГОНЧАРОВА10.01.02. – російська література

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Херсон - 2007

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури Запорізького національного університету
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Тихомиров Володимир Миколайович,

Запорізький національний університет,

завідувач кафедри зарубіжної літератури
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Кирилюк Зінаїда Василівна,

Київський національний університет ім. Т. Шевченка,

кафедра російської літературикандидат філологічних наук, доцент

Дербеньова Лідія Вікторівна,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу,

кафедра перекладу

Захист відбудеться "8" червня 2007 року об 11.30 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.02 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27,

тел. (0552) 32-67-08.


Автореферат розіслано "7" травня 2007 року
Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Н.М. Стеценко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Проблема автора є однією з важливих проблем сучасного літературознавства. Основна мета в розробці цієї проблеми – оволодіння повнотою смислу художнього твору як цілісності. У теорії автора ця повнота смислу ототожнюється з авторською позицією – весь твір як ціле розглядається з погляду вираження авторської позиції, авторської свідомості. Архітектоніка художнього твору, його образна система, форма оповіді тощо є способами реалізації авторської позиції, осмисленням явищ дійсності та їх одночасної оцінки. Очевидно, що концепція письменника найбільш конструктивно реалізується через значеннєве співвідношення: автор – твір – читач, єдністю якого визначається зміст художньої творчості. В аспекті можливих варіантів цього співвідношення, так званого "бермудського трикутника філології" (Л.Г. Кайда), проблема авторської позиції в романах І.О. Гончарова мало досліджена, тому звернення до моделі художнього світу романів письменника з погляду вираження авторської позиції є актуальним. Саме розуміння важливості й актуальності цієї проблеми й зумовило ідею дисертаційного дослідження.

Про особливості художнього таланту І.О. Гончарова, своєрідність вираження авторської позиції в його романах висловлювалися ще В.Г. Бєлінський, М.О. Добролюбов, Д.І. Писарев, О.В. Дружинін та ін.Дослідження творчості І.О. Гончарова як феномена російської літератури ХІХ ст. продовжилося й у літературознавстві середини ХХ ст. (праці М.К. Піксанова, М.І. Пруцкова, О.П. Рибасова, О.Г. Цейтліна та ін., у яких при розгляді різних граней творчості І.О. Гончарова переважно аналізувалася ідейна еволюція автора).

Осмислення творів письменника в естетичній свідомості у 80-90-і рр. ХХ ст. породило нові інтерпретації, які істотно збагатили розуміння творчості І.О. Гончарова (праці О.О. Краснощокової, В.І. Мельника, В.О. Недзвецького, М.В. Отрадіна, О.Г. Постнова та ін.). На початку ХХІ ст. спроби літературознавців виділити константи художнього світу автора "Звичайної історії", "Обломова", "Обриву", виявити якийсь фундамент, що забезпечує єдність цього світу, не припиняються.

Окремі міркування про способи вираження авторської позиції в романах І.О. Гончарова розпорошені в передмовах до різних видань його творів, у монографіях і статтях, але на сьогодні не існує спеціального дослідження еволюції авторської позиції І.О. Гончарова від першого роману "Звичайна історія" до останнього – "Обрив".

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Запорізького державного університету (протокол № 3 від 27 грудня 2000 р.) і схвалена на засіданні бюро наукової ради НАН України з проблеми "Класична спадщина та сучасна художня література" Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка (протокол № 1 від 29 березня 2001 р.).

Мета дослідження полягає в простеженні еволюції авторської позиції та способів її вираження в романах І.О. Гончарова "Звичайна історія", "Обломов", "Обрив".

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

– дослідити історію проблеми авторської позиції;

– визначити особливості творчої індивідуальності І.О. Гончарова;

– з'ясувати своєрідність сюжетно-композиційної організації та форм оповіді як основних способів художнього втілення авторської позиції в романах "Звичайна історія", "Обломов", "Обрив";

– виявити специфіку взаємозв'язку "автор – герой" у романах І.О. Гончарова;

– розглянути пейзаж і портрет у романі "Обрив" як основні позасюжетні способи реалізації позиції оповідача й героя Райського.

Об'єктом дослідження є романи "Звичайна історія", "Обломов", "Обрив".

Предметом – способи вираження авторської позиції та динаміка їх розвитку в романній спадщині І.О. Гончарова.

Методологічну основу дисертації становлять філософські та літературознавчі теорії вітчизняних і зарубіжних учених, що сформували основні підходи до вивчення проблеми автора, зокрема праці М.М. Бахтіна, В.В. Виноградова, Л.Я. Гінзбург, Б.О. Кормана, В.Є. Халізєва та ін. Дослідження спирається на монографії та статті О.О. Краснощокової, В.І. Мельника, В.О. Недзвецького, О.Г. Постнова та інших науковців, що визначили основні принципи аналізу художнього світу романів І.О. Гончарова.

При загальному системному підході застосовуються порівняльно-типологічний, наратологічний, біографічний методи.

Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в тому, що романи І.О. Гончарова "Звичайна історія", "Обломов", "Обрив" уперше системно інтерпретовано на основі аналізу авторської позиції та способів її реалізації, здійснено цілісний аналіз форм актуалізації автора-оповідача в творах письменника. Подальшого розвитку набула думка про оригінальність романів І.О. Гончарова в контексті взаємозв'язку "автор – герой" .

Теоретичне значення дослідження зумовлюється суттєвістю його результатів для розуміння способів моделювання й формування структури авторського тексту, вивчення особливостей естетики І.О. Гончарова, визначення найважливіших параметрів концептуальної "моделі світу", створюваної ним у творах. Дослідження дає змогу розширити й поглибити вже існуючі концепції проблеми автора в сучасному літературознавстві.