LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри

П.П.Заріцький, 2006. – С.278-284.

3. Негодяєва С. Генетичний аспект існування "тексту в тексті" (на матеріалі лірики Леоніда Талалая) // Вісник Луган. нац. пед. ун.-ту ім.Т .Шевченка. – 2006. – № 15. – С.101-107.

4. Негодяєва С. Художні аспекти інтерпретації народної символіки в ліриці Леоніда Талалая) // Вісник Луган. нац. пед. ун.-ту ім. Т.Шевченка. – 2007. – № 2. – С.78-84.

5. Негодяєва С. Трансформація біблійних міфів і прецедентного тексту в ліриці Леоніда Талалая // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Вип. 10. – / Редкол.: С.В. Мишанич (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С.392-398.

6. Негодяєва С. Інтерактивний аспект культу небесних світил у міфотворчості Леоніда Талалая // Таїни художнього тексту: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Пороги, 2007. – Вип. 7. – С. 361-369.

7. Негодяєва С. Інтертекст як вияв взаємодії високої і масової літератур (На матеріалі творчості Леоніда Талалая) // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. Зб. наук. ст. / Відп.ред. В.А.Зарва. – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С.108-116.

8. Негодяєва С. Образ Донбасу в ліриці Леоніда Талалая // Слобожанщина: літературний вимір: Збірник наукових праць. – Вип. ІІІ. – Луганськ: Знання, 2005. – С.51-58.

9. Негодяєва С. Екзистенційні мотиви лірики Леоніда Талалая // Наукова молодь: Збірник праць молодих учених. – Луганськ: Альма-матер, 2005. – С.12-18.

10. Негодяєва С. Модель вивчення літературного краєзнавства Луганщини на уроках української літератури в загальноосвітній школі // Збірник праць молодих учених. Матер. І регіональної наук.-практ. конф. "Внесок молодих учених у розвиток науки регіону". – Луганськ: Знання, 2005. – Т.4. Соціально-гуманітарні науки. Фізична культура та спорт. – С.111-119.

11. Негодяєва С. Проблема співвідносності алюзії та інтертекстуальності (на матеріалі лірики Леоніда Талалая) // Слобожанщина: літературний вимір: Збірник наукових праць. – Вип. ІV. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С.102-108.

12. Негодяєва С. Трансформація та рецепція фольклорно-етнографічних джерел Сходу України в ліро-епічних творах Леоніда Талалая // Фольклор, література та мистецтво Сходу України в системі етнокультурних вимірів: Збірник наукових праць. – Вип. ІV. – Луганськ, 2006. – С. 126-134.

13. Негодяєва С. Міфотворчий аспект трансформації героїчного епосу в творах Леоніда Талалая // Слобожанщина: літературний вимір. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції. – Вип. V. – Луганськ: СПД Рєзникова В.С., 2007. – С.139-144.

14. Негодяєва С. "Ілюзія добра і щастя" Миколи Вінграновського: доля особистості в контексті доби (на матеріалі творчості Леоніда Талалая) // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Випуск 14. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Миколаїв: МДУ, 2007. – С. 54-57.

15. Негодяєва С. Дзен-буддистський модус світобудови ліричного героя на матеріалі циклу "Неурахований час" збірки Леоніда Талалая "Вибране" (2004)) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук.праць. – Вип. 21. – Ч. 2: Питання менталітету в українській літературі / Редкол.: А.В. Козлов (відп ред.) та ін. – К.: Акцент, 2005. – С.534 -544.

16. Негодяєва С. Проблеми дослідження інтертекстуальних параметрів у сучасному літературознавстві // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук.праць. – Вип. 22. – Ч. 1: / Редкол.: А.В. Козлов (відп ред.) та ін. – К.: Акцент, 2005. – С.377-378.

17. Негодяєва С. Іманентний аспект пісенно-фольклорного коду лірики Леоніда Талалая // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч.2: / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2006. – С.599-606.

18. Негодяєва С. Трансформація конфесійних жанрових модифікацій у творчості Леоніда Талалая // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.25. – / Редкол.: А.В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Акцент, 2006. – С.488-494.

АНОТАЦІЯ

Негодяєва С. А. Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, – Харків, 2007.

Дисертація присвячена проблемі вираження інтертекстуальних параметрів лірики Леоніда Талалая. На основі порівняльно-типологічного, естетико-функціонального методівдослідження з компаративними зіставленнями вперше конкретизовано міжтекстову взаємодію інтертекстуальних параметрів як цілісної системи на аналізі лірики Л.Талалая ("традиційного" на сьогодні поета) у ракурсі проблем поетики інтертексту. На цих підставах визначені та узагальнені ідейно-художні особливості ідіостилю письменника крізь вивчення моделі світу та типологічних рис ліричного героя, їх еволюція, окреслено природу, форму, функції інтертекстуальності.

Студія відобразила межовий стан сучасного літературного процесу та тенденції його розвитку, що дозволило вважати результати роботи перспективними. Крізь взаємодію різних видів інтертекстуальності переосмислюється ряд важливих аспектів літературного процесу, які базуються на картинах світу й концепції людини. Інтеграція засад різнобічних підходів до теорії інтертекстуальності дозволила довести, що інтертекстуальність – це система міжтекстових взаємодій транстекстуальних та світоглядних кодів крізь авторсько-читацьку рецепцію, репрезентована генетичним, інтенціональним, іманентним або рецепційним видами.

Ключові слова: інтертекстуальні параметри, транстекстуальні та світоглядні коди, авторська та читацька рецепції, генетичний, інтенціональний, іманентний, рецепційний аспекти.


АННОТАЦИЯ

Негодяева С. А. Лирика Леонида Талалая. Интертекстуальные параметры. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Харьковский национальний университет имени В.Н.Каразина, – Харков, 2007.

Диссертация посвящена исследованию проблемы интертекстуальных параметров лирики Леонида Талалая. На основе сравнительно-типологического, эстетико-функционального методов исследования с компаративным сопоставлением впервые конкретизированы текстуальные взаимодействия интертекстуальных параметров как целостной системы на анализе лирики Л.Талалая ("традиционного" на сегодня поэта) в ракурсе проблем поэтики интертекста. На этой основе определены и систематизированы идейно-художественные особенности идиостиля писателя через изучение модели мира и типологических черт лирического героя, их эволюция, очерчены природа, форма, функции интертекстуальности.

Студия отобразила граничное состояние современного литературного процеса и тенденции его развития, что позволило считать результаты работи перспективными. Через взаимодействие различных видов интертекстуальности переосмысливается ряд важных аспектов литературного процесса, которые