LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лірика Лесі Українки в перекладах англійською еледіс Еванс

відповідною семантикою – і гостра, злобна епіграма означується всього лише як clever [1:74, 75]. Або ж епітети зникають без сліду – і срібний туман перетворюється на просто mist, а лебідь, який умирає не з криком навісним, а з любим співом, у перекладі – dying swan, який всього-навсього cries not on meeting death (тавтологія!) but sings a song [1:92, 93]. Знову спостерігаємо, що знахідки перекладачки сусідять із втратами. Перші, однак, переважають.

Того ж висновку можна дійти, порівнявши образні системи в поезіях Лесі Українки та в перекладах Ґледіс Еванс. У вступному вірші циклу "Сім струн" ("Do") доля цілком виправдано витлумачена в контексті як happiness [1:28, 29]: буквальний відповідник fate, позбавлений позитивної конотації, був би тут менш доречним.

Виправдане також перетворення чар на magic weapon в контексті наступного рядка (Чарівну добуду зброю) [1:30, 31]. В одному випадку для уконкретнення авторської антитези перекладачка вводить образ ліри там, де в Лесі Українки йшлося лише про струни (поезія "Si" з циклу "Сім струн") [1:36, 37]; враховуючи, що цей образ відтіняє незнайому англомовним читачам транслітеровану кобзу, таке вирішення слід вважати виправданим. The weeping birches would reach silent fingers | across the sleepy dreaming waters замість Схилялися б над сонною водою | беріз плакучих нерухомі віти [1:96-99] – це тлумачення теж вирізняється самостійністю образотворення, і в поетичності йому не відмовити.

Для відтворення стилістичних засобів, що простежуються в ліриці Лесі Українки на синтаксичному рівні, Ґледіс Еванс уживає їх відповідники в англійській мові. Це передусім інверсії, паралелізми та словесні повтори. Останні в Лесі Українки здебільшого анафоричні; їх нескладно зафіксувати, загалом нескладно відтворити. Скажімо, як у "Contra spem spero":

Я на вбогім, сумнім перелозі So in fields full of gloom and dejection,

Буду сіять барвисті квітки, I shall plant my flowers of cheer,

Буду сіять квітки на морозі, I shall plant in the frost vivid flowers,

Буду лить на них сльози гіркі [1:24]. I shall water them with bitter tears [1:25].

Як бачимо, анафоричність передано, хоч і втрачено римування першого та третього рядків строфи. Але не завжди повтори використано перекладачкою належною мірою, що не може мати обґрунтованого виправдання, оскільки, як відомо, повтор є досить поширеним прийомом в англійській літературі, більш поширеним, ніж, скажімо, в російській [11: 53]. Скажімо, у вірші "На давній мотив" рядок Мені снились білії лілеї, що лунає в авторки двічі, в одному місці перекладено як I dreamt of lilies white and pure, а в іншому, в наступній строфі – In my dream I saw lilies gleaming [1:20,21]. Або кайданів брязкіт, що так само зустрічається в двох сусідніх строфах поезії "Порвалася нескінчена розмова..." перекладено в одному випадку як the shackle-clang, в іншому – як the ring of shackles [1:78,79]. В перекладі сонета "Fa" з циклу "Сім струн" байдужий промінь зорі переданий Ґледіс Еванс як cold light of stars [1:32,33], що само по собі, поза контекстом, є свідченням згаданої відсутності в перекладачки прагнення до буквальної передачі епітетів, але очевидно, що в першому терцеті сонета – в "антитезі" – три риторичні запитання є реакцією на твердження першого катрена:

1 катрен: Фантазіє! Ти – сило чарівна,

Що збудувала світ в порожньому просторі,

Вложила почуття в байдужий промінь зорі,

Збудила мертвих з вічного їх сна. [1:32]

1 терцет: Як світ новий з старого збудувати?

Як научить байдужих почувати?

Як розбудити розум, що заснув? [1:34]

Вся гострота авторської думки, підкреслена засобами лексичних повторів та синтаксичного паралелізму, втратиться, якщо в терцеті вжити інші епітети, що у випадку з байдужими вчинила Ґледіс Еванс – вони в неї the indifferent [1:35]. І нехай субстантивоване байдужі в терцеті втратило роль означення – погодьмося, що на стилістичому ефекті лексичного повтору синтаксична роль не відображається. Поза контекстом – і cold, і the indifferent на своєму місці, але це саме той випадок, коли сума доданків не дорівнює цілому.

Значно більших успіхів досягає Ґледіс Еванс у використанні стилістичного ефекту інверсій, також досить часто вживаних українською поетесою. Скажімо, якщо І. Р. Гальперін виділяє п'ять найбільш уживаних зразків стилістичної інверсії в англійській прозі та поезії [7:204, 205], можемо спостерегти, що всі ці зразки використано в перекладах Еванс:

1) додаток розміщено на початку речення: No freedom have I, my good fortune has flown (Ні долі, ні волі у мене нема) [1:12,13];

2) означення розташоване після означуваного слова: But the flowers, the birdsong serene (Тії співи та квіти ясні) [1:34,35];

3) предикатив стоїть перед підметом: Moonlit and clear was the night (Вечір був місячний, ясний) [1:14,15];

4) обставина розміщена на початку речення: So there I stood, as if turned into stone (І я стою, неначе скам'яніла) [1:56,57];

5) і обставина, і присудок стоять перед підметом: Down came a long shining ribbon (Довгая білая стяга простелилась) [1:14,15].

Як бачимо, інверсія в поетичних перекладах Ґледіс Еванс спостерігається не лише в тих випадках, коли до неї спонукає експресивний ефект зворотнього порядку слів у тексті оригіналу, але й тоді, коли в рядках Лесі Українки порядок слів прямий. Отже, перекладачка творчо підходить до необхідності передачі емоційної напруги, продуктивно використовуючи стилістичні засоби, що склалися в англомовній поетичній традиції.

Існує парадоксальна закономірність праці перекладача: чим у більшій мірі він досягає успіху в адекватності передачі художнього тексту, тим у меншій мірі кидається в очі його внесок. Переклади з Лесі Українки в збірці "Надія / Hope" – безумовно, результат творчих зусиль перекладача-професіонала, оскільки огріхи, допущені Ґледіс Еванс, можна зафіксувати лише на тлі поетичного перекладу високої якості. І внесок, зроблений Ґледіс Еванс узагалі, і цією книжкою зокрема, в справу перекладу класичної спадщини Лесі Українки – один із найвагоміших у царині поетичної інтерпретації творів письменниці англійською мовою.

Cписок використаної літератури

 • Леся Українка. Надія. Lesya Ukrainka. Hope. – К.: Дніпро, 1975. – 144 с.

 • Березинський В. В англомовному світі // Жовтень. – 1971. – №2. – С. 95-98.

 • Зорівчак Р. Джон Вір // Теория и практика перевода. – Вып. 12. – 1985. – С. 148-149.

 • Зорівчак Р. Лесине слово в англійській одежі // Всесвіт. – 1971. – №2. – С. 30-33.

 • Квеселевич Д. І., Сасіна В. П. Дещо про культуру перекладу // У гірлянду шани Лесі Українки: Тези міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження Лесі Українки. – Житомир: Льонок, 1993. – С. 82-84.

 • Буракова О. В. Відтворення ритміки "Лісової пісні" Лесі Українки в перекладі // Теория и практика перевода. – Вып. 9. – К.: Вища школа, 1983. – С. 19-28.

 • I. R. Galperin. Stylistics. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.

 • Жлуктенко Ю. О. Українська радянська поезія – англомовному читачеві // Теория и практика перевода. – Вып. 15. – К.: Вища школа, 1988. – С. 48-52.

 • Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Высшая школа, 1986. – 416 с.

 • English Dictionary. – New Lanark: Geddes & Grosset Ltd, 1997. – 696 p.

 • Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Проблемы перевода. - М.: Международные отношения, 1976. - 208 с.


  Матеріал надійшов до редакції 25. 12. 2000 р.

  Савенец А. М. Лирика Леси Украинки в переводах Гледис Эванс на английский язык.

  В статье рассматриваются переводы лирики Леси Украинки на английский язык, совершенные Гледис Эванс.

  Savenets A.M. Lesya Ukraїnka's Lyrics in English Translations by Gladys Evans.

  The article deals with the translations of Lesya Ukraїnka's lyrics into English by Gladys Evans.


 •