LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лірика Миколи Руденка. Проблеми поетики

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

БРОВКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 821. 161.2 - 1 Руденко 3.08

Б 88
ЛІРИКА МИКОЛИ РУДЕНКА.

ПРОБЛЕМИ ПОЕТИКИСпеціальність 10.01.01 - українська літератураАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Кіровоград - 2001Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Галич Олександр Андрійович,

Луганський державний педагогічний

університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри української літератури


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор,

академік АВШ України

Клочек Григорій Дмитрович,

Кіровоградський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

завідувач кафедри української літератури;

кандидат філологічних наук, доцент

Барабаш Світлана Григорівна,

Кіровоградський технічний університет,

завідувач кафедри українознавства

Провідна установа: Дніпропетровський державний університет,

кафедра української літератури, Міністерство освіти і науки

України, м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться "5" квітня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.01 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

(25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).

Автореферат розісланий "27" лютого 2001 року

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Задорожна Н.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Інтеграція естетичних та інтелектуальних цінностей на межі тисячоліть якісно переконструйовує вітчизняну культуру й спонукає до ревізії критеріїв, переоцінки явищ у контексті універсального культурного досвіду. Перед сучасними дослідниками стоїть завдання концептуального переосмислення художньої спадщини та висвітлення мистецьких явищ у різних перспективах. Не все з написаного в 40-80 рр. ХХ століття витримує випробування часом, тому одним із аспектів літературознавчої науки сьогодення постає проблема реінтерпретації творчості письменників означеного періоду. Одним із таких авторів є М.Руденко – поет, прозаїк, філософ, громадський діяч, лауреат премії імені В.Винниченка та Державної премії імені Т.Г.Шевченка 1993 року.

Актуальність роботи. Тема становить науковий інтерес як у плані розуміння місця поета в українській літературі другої половини ХХ століття, так і у вивченні літературного краєзнавства Луганщини. Однак поет Микола Руденко перебуває ніби на узбіччі загального літературного процесу, а його творчість до цього часу не дістала всебічної наукової оцінки. Спроби з'ясувати місце творчого доробку митця в парадигмі вітчизняної літератури згідно з її стильовою та ідейно-тематичною класифікацією позначені різними ракурсами сприйняття проблеми: від піднесення мистецької цінності глибокої філософської поезії М.Руденка до ствердження думки про перевищення гностичного начала над естетичним, невдалі спроби вдихнути життя в систему абстрактних понять; дискусійним залишається питання зв'язку текстів поета з традицією соціалістичного реалізму та естетичною системою шістдесятництва. Особливої актуальності набуває ґрунтовний аналіз, інтерпретація з позицій сучасної теоретико-літературної думки творів митців, які розхитували попередні ідейно-естетичні канони, дослідження особливостей динаміки мистецтва 50-80-х років. Хоча у творчості М.Руденка зосереджуються суттєві ознаки літератури й характерні риси доби, у більшості випадків дослідження його поетичого доробку зводилось до портретно-оглядових статей, де основний акцент було зроблено на громадянській позиції митця й аналізі ідейних мотивів лірики, тоді як питання поетики залишалися поза увагою.

Отже, частина проблеми, яка є темою цієї дисертаційної праці, ще не розроблена й не висвітлена у спеціальній літературі. Цілісна поетика лірики М.Руденка до цього часу не представлена в літературознавчих працях у всій сукупності своїх визначальних особливостей та внутрішніх протиріч.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація пов'язана з проблематикою "Література рідного краю", яку розробляє група літературознавців Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, а також комплексною темою кафедри української літератури ЛДПУ "Актуальні проблеми сучасного літературознавства". Тема дослідження схвалена на засіданні бюро науково-координаційної ради з проблеми "Класична спадщина та сучасна література" при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 10 травня 1994 року.

Метою роботи є спроба монографічно осмислити поетику М.Руденка, визначити специфіку її складових, з'ясувати своєрідність індивідуального світобачення митця в контексті літературного процесу, ураховуючи суб'єктивний і об'єктивний компоненти творчості.

Реалізація мети передбачає розв'язання таких завдань:

- розкрити особливості становлення й розвитку творчої постаті М.Руденка, формування його художнього світу;

- з'ясувати специфіку поетики ранньої лірики, охарактеризувати її з точки зору ідеологічного наповнення та відповідності естетичним засадам;

- із позицій сьогодення визначити закономірності, які пояснюють і водночас зумовлюють трансформацію поетичної тканини текстів М.Руденка, осмислити джерела динаміки творчості поета, чинники її оновлення;

- виявити закономірності, які зумовили формування авторської моделі світу; дослідити крізь призму поетики особливості світобачення;

- окреслити місце М.Руденка в літературному процесі, зв'язок його поетики з літературою соціалістичного реалізму, традиціями публіцистичної лірики та естетичною системою шістдесятництва;

- розкрити особливості просторово-часової локалізації у в'язничній поезії;

- описати функціонування опорної образної мережі лірики М.Руденка, її зв'язок із філософсько-поетичною традицією;

- охарактеризувати своєрідність ритміки, метрики й фоніки поетичного доробку М.Руденка;

- простежити закономірності розвитку жанрової системи, виявити форми жанрових модифікацій творів поета.

Об'єктом вивчення в роботі є лірика Миколи Руденка.

Предметомдослідження дисертаційної роботи є проблеми поетики лірики митця, принципи й засоби, за допомогою яких він художньо відтворює індивідуальну картину світу, своєрідність конструювання поетичного простору.

Матеріалом дослідження слугують збірки "Поезії"(1949), Мужність"(1952), "Світлі глибини"(1952), "Всесвіт у тобі"(1968), "Сто світил"(1970), Оновлення"(1971),