LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського


ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО


БАРАНСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНАУДК82.0: 821.161.1ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ ТА ЛІТЕРАТУРНА

ОСОБИСТІСТЬ Я.П.ПОЛОНСЬКОГО10.01.02 – російська література


Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Сімферополь – 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор ОРЕХОВА Людмила Олександрівна, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, професор кафедри російської та зарубіжної літератури


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор ГУЛАК Анатолій Тихонович, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, професор кафедри мовознавства;


кандидат філологічних наук, доцент РОМАНОВА Олена Іванівна, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри російського літературознавства


Провідна установа: Запорізький державний університет, кафедра зарубіжної літератури Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя


Захист відбудеться "22" травня 2001 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.05 Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4).Автореферат розісланий "19" квітня 2001 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Лавров В.В.

Загальна характеристика роботи


Актуальність теми. В літературі XIX ст. Я.П.Полонський (1819 – 1898) визнавався "безпосереднім наступником пушкінських традицій" (Є.М.Гаршин), до 1870 р. – "зразковим, класичним" (М.М.Страхов) поетом. За життя Я.П.Полонським опубліковано 12 збірок віршів і прозових творів, тричі видавалися зібрання його творів: Твори. В 4-х т. (1869 – 1870); Повне зібрання творів. В 10-ти т. (вид. Ж.А.Полонської, 1885 – 1886); Повне зібрання віршів. В 5-ти т. (1896).

Сучасні видання Я.П.Полонського – вибрані вірші, прозу перевидано в мінімальному обсязі. Немає наукової біографії письменника. Значний інтерес досі являє собою стаття Ю.Нікольського "История одной дружбы. Фет и Полонский" (М.-Пг., 1917). Суттєвими працями в цій галузі стали: книга П.Орлова "Я.П.Полонский" (Рязань, 1961), стаття Б.Ейхенбаума "Я.П.Полонский" (1969), документально-художня повість С.Тхоржевського "Высокая лестница" (М., 1986).

Складність роботи над біографією Я.П.Полонського в тому, що епістолярна спадщина й щоденники поета опубліковані вибірково. Основний масив автобіографічних документів зберігається в архівах поета та його дружини, Ж.А.Полонської, в Російському державному архіві літератури і мистецтва, Інституті російської літератури. Епістолярна спадщина Полонського, мемуарні свідчення про нього представлені в різних фондах (Д.Д.Язикова, В.В.Федорова, Г.П.Данилевського). Читач може скористатися публікаціями листування з М.О.Некрасовим, І.С.Тургенєвим, вибірково – Ф.М.Достоєвським, Ф.І.Тютчевим, А.П.Чеховим. Через давність публікацій утруднено доступ до листування з М.М.Орловим, О.В.Селівановим, М.М.Стасюлевичем, М.Ф.Штакеншнейдер, О.О.Фетом.

В полі зору сучасного літературознавства, як правило, – окремі аспекти поетики Я.П.Полонського (дослідження С.Ю.Косициної, Є.Р.Кузнецової, О.А.Орлової). Його творчість представлено у монографіях І.С.Богомолова (1966), А.І.Лагунова (1974), а також фрагментарно – у працях про поезію XIX ст. (Н.П.Сухової, Г.П.Козубовської та ін.). Про Я.П.Полонського захищено п'ять дисертацій, у тому числі з лінгвістики: І.С.Богомолова (М., 1959); Б.А.Леонова (М., 1964); А.І.Лагунова (Ставрополь, 1968); О.А.Орлової (Донецьк, 1973); С.Ю.Косициної (Дніпропетровськ, 1990).

Проблему всебічного вивчення спадщини поета не розв'язано, і в наш час перегляду уявлень про російських другорядних поетів XIX ст. вона стає особливо актуальною. Сучасному читачеві важливо мати об'єктивне уявлення про історико-літературне значення Я.П.Полонського, його місце у розвитку основ поетичних тенденцій "золотого" віку. В цьому розумінні постановка питання про ліричного героя Я.П.Полонського і трансформації методів його створення в різні періоди творчості вирізняється не тільки новизною, а й, на нашу думку, певною плідністю: це допомагає побачити 60-річний творчий шлях поета в контексті традицій романтичного спрямування та розвитку реалістичної поезії другої половини століття. Окрім того, це допомагає побачити значущість індивідуально-психологічного начала (подієво-біографічного чинника) у створенні образу ліричного героя, що доповнює існуючі теоретичні уявлення щодо цієї проблеми, актуальної для всіх національних літератур. Виникає низка питань про співвідношення "особистістого" і "поетично-умовного" в структурі художнього образу ліричного героя, про співвідношення "реального", тобто властивого реальній літературній особистості, і "уявного", "ідеального", орієнтованого на літературні традиції, на сприйняття літературного оточення, на читача-сучасника і читача-нащадка.

Така постановка проблеми потребує звернення до ряду психологічних критеріїв. Але психологічні узагальнення обмежено застосовуються щодо обдарованої особистості, значно більшу значущість має індивідуально-психологічне, біографічне, тобто приватне, часом вельми суперечливе.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося в рамках загальноуніверситетської програми, зареєстрованої в УкрІНТЕІ під № 98v005637, "Актуальні проблеми історії і теорії російської та зарубіжної літератури" на кафедрі російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського.

Мета і завдання дослідження – вивчити специфіку художнього побутування та еволюцію ліричного героя Я.П.Полонського впродовж його багаторічної творчості з урахуванням відповідності універсальним теоретико-літературним і психологічним законам створення образу ліричного героя і текстово-затекстового