LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського

формування літературної особистості.

Мета передбачає розв'язання компексу завдань:

  • співвіднести категоріальні характеристики понять "ліричний герой" і "літературна особистість" із сучасними теоретико-методологічними працями та соціально-культурними, естетичними запитами другої половини XIX – початку XX ст. – періоду констатованої дослідниками "суб'єктивації" літературних жанрів і найбільш активного вивчення творчості Я.П.Полонського;

  • простежити, наскільки міняються характеристики ліричного героя Я.П.Полонського в його творчості різних періодів;

  • визначити вплив романтичної традиції на характер ліричного героя і відповідні тематичні вирішення у творах Я.П.Полонського;

  • використовуючи текстові і "затекстові" факти, виявити міру співвіднесеності "авторського" (біографічного) й умовно-поетичного у створенні ліричного героя і літературної особистості Я.П.Полонського.

Останнє завдання передбачає докладне й об'єктивне співставлення мемуарних свідчень, конкретних історико-літературних фактів з автобіографічними документами Я.П.Полонського (епістолярієм, спогадами, щоденниками). В роботі широко використано рукописні архівні матеріали.

Об'єкт дослідження – співвідношення літературного і психологічного, умовно-художнього і біографічного в структурі образу ліричного героя і трансформація умовно-художніх ситуацій при створенні літературно-історичного та "життєвого" образу поета.

Предмет дослідження – ліричний герой і літературна особистість Я.П.Полонського в контексті романтичних традицій і життєтворчих тенденцій, створення авторизованого біографічного міфу.

Специфіка роботи вимагає використання таких методів: історико-літературного; порівняльно-типологічного (співвідношення характеристик ліричного героя Я.П.Полонського з літературними тенденціями); хронологічного (еволюція ліричного героя та літературної особистості Я.П.Полонського); психологічного (соціально-культурне, біографічне й особистісно-психологічне в поетичному дискурсі Я.П.Полонського).

Наукова новизна дисертаційного дослідження випливає з необхідності наукового осмислення і практичної перевірки наявних теоретичних посилок про відображення особистості автора в художній творчості і визначається: системним уточненням соціально-психологічних аспектів становлення літературної особистості Я.П.Полонського; значною актуалізацією, порівняно з теоріями В.В.Виноградова, Б.О.Кормана, біографічного начала в процесі створення образу ліричного героя; виявленням об'єктивних і суб'єктивних чинників, що позначаються на створенні образу ліричного героя і літературної особистості Я.П.Полонського; поглибленим аналізом психологічної та художньої реакції поета на соціальні й історичні явища дійсності; історико-літературним, теоретичним і психологічним мотивуванням залежності характеру ліричного героя від, по-перше, літературно-історичної тенденції (традиції), по-друге, від особистих чинників (біографічних, психологічних); застосуванням психологічних законів при мотивуванні поведінкових установок літературної особистості в умовах "салонного" спілкування; системним оглядом сучасної поетові літературної критики і періодики; введенням в науковий ужиток нових архівних біографічних фактів.

Теоретичну основу дисертації становлять фундаментальні положення класичного і сучасного літературознавства, досягнення гуманітарних наук в галузі теорії та психології художньої творчості. Базою стали праці М.М.Бахтіна, О.І.Білецького, В.В.Виноградова, Л.Я.Гінзбург, Ю.М.Лотмана, Ю.М.Тинянова, Б.М.Ейхенбаума, Б.О.Кормана, Р.Барта, Л.С.Виготського та ін.

Практичне значеннядослідження. Основні положення і висновки, а також нові архівні матеріали, наведені в дисертації, можуть бути використані в наукових дослідженнях про поезію XIX ст., під час вивчення ряду розділів курсу "теорія літератури", у вузівському курсі історії російської літератури, у спецкурсах і спецсемінарах, під час написання курсових і дипломних робіт, при підготовці до видання і перевидання творів Я.П.Полонського.

Апробація роботи. Дисертаційне дослідження обговорювалось на засіданні кафедри російської та зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Апробація одержаних результатів проходила під час читання й обговорення доповідей за матеріалами дисертації на міжнародних науково-практичних конференціях "Пілігрими Криму – 97" (Алупка, 1997), "Пілігрими Криму – Осінь'98" (Сімферополь, Севастополь, Ялта, Алупка, 1998), "Пілігрими Криму – 99" (Сімферополь, 1999); на Сьомих Кримських Пушкінських міжнародних читаннях "Російська література і провінція" (Сімферополь, 1997); Дев'ятих Кримських Пушкінських міжнародних читаннях "Пушкін і Крим" (Гурзуф, 1999), а також у спецсемінарі "Крим: літературне краєзнавство".

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 13 статтях, з них 5 – у виданнях, затверджених ВАК України, 8 – в матеріалах конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг дисертації 184 сторінки. Бібліографія наукових джерел і художніх творів містить 227 найменувань.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обгрунтовано актуальність теми, визначено стан наукової проблеми, сформульовано мету, завдання, визначено методи дослідження, його зв'язок з науковими програмами, планами, темами; наукову новизну і практичне значення роботи; особистий внесок автора в розробку проблеми.

У першому розділі "Ліричний герой – літературна особистість: теорія питання та історико-культурний контекст епохи" досліджено різні наукові інтерпретації понять "ліричний герой" і "літературна особистість", в результаті чого виділено найбільш перспективні положення, що приймаються нами як методологічна база в осмисленні творчості та біографії Я.П.Полонського.

В сучасному літературознавстві і критиці питання про співвідношення понять "ліричний герой" – "літературна особистість автора" – "реальна авторська особистість" залишається полемічним. Поняття "ліричний герой" – досить усталене в літературознавстві, хоча відтінки в розумінні його викликають іноді гострі суперечки критиків, аж до відмови від терміна "ліричний герой" на користь прямого авторського "самовираження" (В.Д.Сквозников). Це, на нашу думку, призведе до порушення логіки, оскільки "самовираження" і "саморозкриття" автора – поняття не тотожні. Дискусійними є не тільки теоретичний, художньо-психологічний аспекти, а й питання про історико-літературну зумовленість категорії "ліричний герой".

Розглядаючи теоретичне і художнє співвідношення понять