LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського

традицією. Критерії романтичного канону зумовлюють високу міру "заданої" відвертості в поезії та життєтворчості.

В поезії 1860 – 1890-х рр. спостерігається тенденція до заміни поетично-постульованої відвертості відкритим автобіографізмом. А в умовах реального існування літературної особистості і салонного спілкування поведінкові установки на життєтворчість зберігають свою актуальність і "працюють" на свідоме моделювання літературного амплуа поета. Отже, творче втілення ліричного героя для Я.П.Полонського стало своєрідним "звітом в собі самому" (Л.Я.Гінзбург). Поступове, неквапливе нашарування поетичних характеристик ліричного героя укладається в свідомості читача в єдиний образ письменницької особистості Полонського.

Наукова новизна результатів дослідження визначається уточненням соціально-психологічних, історико-літературних аспектів створення ліричного героя і становлення літературної особистості Я.П.Полонського.

Характеристики літературної особистості можуть бути тільки фрагментарно-описовими. Чітке формулювання їх призвело б до схематизму і неминучих фактичних перекручень.

Завдання щодо створення літературно-історичного образу виконує, використовуючи всі характеристики літературної особистості, більш пізнє літературознавство, що має перевагу цілісного ретроспективного бачення епохи.


Список опублікованих праць за темою дисертації:


 • Лирический герой в ранней лирике Я.П.Полонского // Ученые записки Симферопольского государственного университета. 1998. № 10 (49). С. 12 16.

 • Лирический герой и литературная личность Я.П.Полонского // Культура народов Причерноморья. 1998. № 5. С. 162 167.

 • Чтобы "расслушала вся Европа": Россия и история в поэзии Я.П.Полонского 1850 1860 гг. // Науковi записки Харкiвського державного педагогiчного унiверситету iм. Г.С.Сковороди. Серiя "Лiтературознавство". 1999. Вип. 1 (22). С. 62 67.

 • Святые узы дружбы поэтическая греза или реальность биографии Я.П.Полонского? // Науковi записки Харкiвського державного педагогiчного унiверситету iм. Г.С.Сковороди. Серiя "Лiтературознавство". 1999. Вип. 2 (23). С. 57 62.

 • От безыскусности к маске: Я.П.Полонский в жизнетворчестве // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. 2000. № 13 (52). С. 210 215.


  Додаткові публікації:


 • "Молитва" и "Мольба" А.Н.Плещеева: жанровый и стилистический поиск // Актуальные проблемы современной филологии: Материалы Международной научно-методической конференции. Симферополь: СГУ, 1996. С. 8 9.

 • Образ Христа в поэзии А.Н.Плещеева // Литература и религия: Материалы VI Международной научной конференции. Симферополь: Крымский Архив, 1996. С. 51 52.

 • "Тифлис для живописца есть находка" (Я.П.Полонский в Тифлисе) // Русская литература и провинция. VII Крымские Пушкинские международные чтения: Материалы научной конференции. Симферополь: Крымский Архив, 1997. С. 56 58.

 • Ранняя лирика Я.П.Полонского и романтическая традиция: образ поэта // Дергачевские чтения 98. Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А.М.Горького, 1998. С. 43 45.

 • Южные ночи поэта (Я.П.Полонский в Ялте) // Пилигримы Крыма 97 (Путешествия по Крыму, путешественники о Крыме): Материалы Международной научно-практической конференции. Симферополь: Крымский Архив, 1998. С. 7 11.

 • Я.П.Полонский в Крыму // Пилигримы Крыма Осень'98 (Путешествия по Крыму, путешественники о Крыме): Материалы III Международной научно-практической конференции. Симферополь: Крымский Архив, 1999. С. 8 14.

 • Крымская война в стихотворениях Я.П.Полонского // Пилигримы Крыма Осень'99 (Путешествия по Крыму, путешественники о Крыме): Материалы IV Международной научно-практической конференции: В 2-х т. Симферополь: Крымский Архив, 2000. Т. 2. С. 58 67.

 • Пушкинское благословение поэта в Гурзуфе (Я.П.Полонский и В.М.Гаршин) // Пушкин и Крым. IX Крымские Пушкинские международные чтения: Материалы научной конференции: В 2-х кн. Симферополь: Крымский Архив, 2000. Кн. 2. С. 70 75 (у співавторстві с Губською Н.О.).


  АНОТАЦІЯ


  Баранська О. М. Ліричний герой та літературна особистість Я.П.Полонського. – Рукопис.

  Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук за спецiальнiстю 10.01.02 – росiйська лiтература. – Таврiйський нацiональний унiверситет iм. В.I.Вернадського, Сiмферополь, 2001.

  В рамках теоретичного узагальнення конкретних (теоретико-літературних, психологічних, літературно-історичних) спостережень над функціональною взаємозалежністю категорій "ліричний герой" і "літературна особистість" визначено міру співвіднесеності умовно-поетичного і біографічного, психологічного і традиційно-літературного в структурі художнього образу (ліричного героя) Я.П.Полонського з урахуванням його хронологічної трансформації 1840 – 1890-х рр. і життєтворчих тенденцій при створенні літературної особистості поета. Реконструктивний підхід до формування літературно-історичного і "життєвого" образу поета вимагав долучення контекстуальних (історико-літературних, біографічних, у тому числі архівних) даних.

  Специфіка художнього побутування ліричного героя першого періоду творчості зумовлена романтичними традиціями початку XIX ст., переважно – пушкінськими, а також індивідуально-психологічними та біографічними чинниками. Зміна соціально-етичних характеристик ліричного героя 1860 – 1890 рр. зв'язується з розвитком нових реалістичних тенденцій в російській поезії. Визначено рухомі фрагментарно-описові складники літературно-історичного образу поета.

  Ключові слова: ліричний герой, літературна особистість, біографія, традиція, життєтворчість, літературно-історичний образ.


  ANNOTATION


  Baranskaya H.M. Ya.P.Polonsky's lyrical hero and literary personality. – Manuskript.

  The dissertation for the scientific degree of a Candidate of Philological sciences in speciality 10.01.02 – Russian Literature. – Tavrida National V.I.Vernadsky University, Simferopol, 2001.

  Keeping in mind the frame of theoretical summarizing of the specific (theoretical, literary, psychological and literary-historical) analysis being under the keen observation for the scrutinizing the functional interdependency of the two categories of "the lyrical hero" & the category of "the literary personality" the special point is marked to show the correlation of conditional poetical, biographical, psychological, traditional & literary features in the structure of the artistic image / character ("the lyrical


 •