LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Ліричний світ як теоретико-літературна категорія

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Пипенко Ольга Юріївна
УДК 82-1ЛІРИЧНИЙ СВІТ

ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА КАТЕГОРІЯ
Спеціальність 10.01.06 – теорія літератури
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі теорії літератури та художньої культури Донецького національного університету, Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Гіршман Михайло Мойсейович,

професор кафедри теорії літератури та

художньої культури Донецького

національного університету.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Чирков Олександр Семенович,

професор кафедри зарубіжної літератури

Житомирського державного університету;кандидат філологічних наук, доцент

Сенчина Людмила Тимофіївна,

доцент кафедри російської літератури

Донецького національного університету.Захист відбудеться 05.07. 2007 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Донецькому національному університеті (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24)


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету (83055, Донецьк, вул. Університетська, 24).


Автореферат розіслано 02.06. 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В.Тараненко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми запропонованого дослідження вимагає обґрунтування у двох аспектах. Оскільки ліричний світ, аналізу якого присвячена робота, є родовим різновидом художнього світу, слід спочатку зупинитися на необхідності вивчення категорії художній світ, а потім звернутись до актуальності власне теми дисертації.

Поняття художній світ досить поширене в літературознавчих роботах. Однак ця категорія, вочевидь, ще не отримала достатньої наукової однозначності й чіткості. Скоріше, навпаки, наявна тенденція розглядати це поняття як описове, нечітке, таке, що не має категорійної визначеності. Художній світ нерідко ототожнюється з твором, із сукупністю творів певного письменника, з картиною світу як філософською категорією тощо. Але навіть і у разі свідомого термінологічного вживання дослідниками понять, еквівалентних або близьких до поняття художній світ, поки що не можна твердити про достатню визначеність та семантичну тотожність найменувань.

Звичайно ж, ніяке літературознавче поняття не може залишатися незмінним, доки воно зберігає актуальність для наукового пізнання. Однак мінливість змісту поняття (а також різні трактування цього змісту різними вченими) не означає невизначеності, розмитості цього змісту. Пізнавальна цінність тієї чи іншої категорії необхідно пов'язана із з'ясуванням її сенсу і меж. Отже, на наш погляд, у сучасному літературознавстві настав той момент "плідного нерозуміння", коли поняття художній світ не може більше вживатись у науковому контексті автоматично, без глибокого теоретичного осмислення. Ситуація вимагає цілком коректного з'ясування об'єму та змісту поняття, визначення його основних параметрів як теоретико-літературної категорії. Попри наявність спеціальних робіт, присвячених проблемам, що пов'язані з художнім світом (у цьому зв'язку відзначимо монографії Ґ.Башляра, О.П.Чудакова, М.А.Ігнатенко, В.І.Тюпи, В.В.Савельєвої, Ф.П.Федорова, В.В.Федорова, О.О.Корабльова), дефіцит систематичних теоретичних досліджень цієї проблематики очевидний. Потребує істотних уточнень історія становлення аналізованого поняття, безумовно зберігають актуальність проблеми онтологічного статусу художнього світу, співвідношення його з позахудожньою дійсністю і з текстом твору, вимагає наукового обґрунтування підхід до вичленення та вивчення значущих елементів художнього світу. Необхідно з'ясувати, як співвідноситься ця категорія з такими центральними літературознавчими поняттями, як літературний рід, жанр, автор, читач тощо.

У дослідженні аналізуються твори, що належать до індивідуально-авторської епохи. Саме в цей період, коли художній образ отримує власне буття, що не зводиться ані до дійсності поняття, ані до реальності майстерно обробленого матеріалу, категорія художній світ набуває актуальності як для художньої практики, так і для теоретичної рефлексії. Індивідуально-авторська епоха виявляє діалектичну співвіднесеність неповторної унікальності твору з універсальними родовими принципами відтворення дійсності. Родова приналежність твору постає одним з головних чинників своєрідності його художнього світу. Актуальним завданням у цій ситуації є дослідження художнього світу творів різних родів для виявлення їх типологічних особливостей.

У реферованій роботі ми зробили спробу виявити основні чинники, що обумовлюють родову своєрідність художнього світу ліричних творів, і запропонували запровадити до термінологічного апарату літературознавства теоретико-літературну категорію ліричний світ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проблематика дисертації пов'язана з комплексною науковою темою кафедри теорії літератури та художньої культури ДонНУ "Художня цілісність і природа філологічного знання: різноманітність теоретико-літературних дискурсів". Номер державної реєстрації 06-1 вв/60.

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні основних чинників, що обумовлюють родову своєрідність художнього світу ліричних творів, та в обґрунтуванні теоретичної необхідності категорії ліричний світ.

Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань:

- дослідження історії становлення поняття художній світ у контексті розвитку естетичної думки;

- визначення онтологічного статусу художнього світу як естетичної реальності;

- аналіз проблем співвідношення художнього світу з позахудожньою дійсністю;

- виявлення принципів взаємодії художнього тексту та художнього світу в контексті сучасної теорії художнього твору;

- визначення основних параметрів художнього світу та їх системних функцій;

- виявлення світоутворюючих функцій автора-творця та ліричного суб'єкта у зв'язку зі своєрідними відносинами автора і героя в ліричному творі та їх ролі в ліричній події;

- системне дослідження предметного рівня ліричного світу;

- тлумачення ціннісної природи ліричного світу;

- дослідження явища ліричної циклізації у зв'язку з проблемою визначення масштабу ліричного світу.

Об'єкт дослідження становлять Ліричні вірші О.С.Пушкіна, Ф.І.Тютчева, І.О.Буніна, Б.Л.Пастернака, О.Е.Мандельштама, М.С.Петрових, М.О.Заболоцького, А.О. Тарковського, Й. Бродського. До аналізу залучаються також твори інших авторів (у тому числі й епічні), які демонструють певні аспекти проблематики, що розглядається.

Предмет дослідження – художній світ ліричних творів (ліричний світ), його основні параметри та