LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Література народовецтва і чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття

зародження нового, прогресивного, чесного способу господарювання, переконав, що світ шахрайства і зла можна побороти непорушним народним кодексом честі, доброти і благородства.

8. З іменем Степана-Севастіяна Сабола-Зореслава пов'язане зародження й утвердження ідеї великого чину в літературі українського Підкарпаття. Творчість Зореслава має ті вершинні регістри звучання, які дають підставу говорити про неї як про явище цілісне й унікальне в національній культурі, витоки якого – у багатовіковій історії, у неперервності традицій, у стремлінні до національного поступу. Покоління, що було свідоме високого покликання служити Україні, яка "конала в муці під рукою ката", отримало свого трибуна, невичерпну енергію мистецтва якого, силу його поетичного слова було взято на прапор цілою плеядою письменників.

9. Поетична національно-державницька домінанта виразно відтворена в поезії Івана Ірлявського. Своє коротке життя, непересічний талант поет офірував ідеї Української держави, ідеї великого чину, а його лірика - одна з найяскравіших сторінок української поезії Закарпаття 30-40-х рр. ХХ ст. Поезія Івана Ірлявського співвідноситься із настроями і почуваннями національно свідомої молоді і є документом своєї доби. Він – поет "чину, завзяття, боротьби і молодості" – належав до покоління закарпатських літераторів кінця 30-х – початку 40-х рр., які знайшли міцне опертя в духовних надбаннях рідного народу, його пісні, казці, легенді, переказі, святі, обряді, звичаєвості, сакральній та народній архітектурі, витворах народних митців. Його творчість якісно увиразнила мистецьку палітру української поезії 30-40-х рр. і внесла в літературний процес свіжий гірський струмінь, позначений мотивами любови до рідної землі та мужніми поривами до героїчного чину.

10. Народовецька ідеологія на українському Підкарпатті виконала одне з найважливіших та найскладніших суспільних завдань – привела об'єктивно опізнених у національному розвитку підкарпатських русинів до усвідомлення себе частиною великого українського народу, стала тим чинником, який мобілізував громадянство до активного національного чину. Хоч масове зрушення під гаслами національного самоутвердження та стремління до злуки під керівництвом Руських народних рад і не досягло повного успіху в 1918-1919 рр., та воно створило прецедент у контексті національно-державницьких домагань і стало доброю школою для подальших державотворчих змагань з апогеєм у 1938-1939 рр. Національна ідея, а почасти націоналістична ідеологія, в середовищі студенства, а насамперед – творчої молоді, мали достатньо симпатиків й апологетів. Національний/націоналістичний рух набирає обрисів професійної, послідовної й цілеспрямованої ідеологічної роботи з належним інституційним структуруванням. Діяльність "Пласту", молодіжних та літературних часописів, орієнтованих першочергово на молодь, мали у висліді генерацію національно свідомих, соціально й політично активних громадян.

Ідея служіння великому чину глибоко вкорінюється у свідомості творчої молоді, яка гуртувалася навколо часопису "Пробоєм". На сторінках цього видання проходило літературний та ідейний вишкіл покоління, народжене в перші десятиліття ХХ ст. Патронат з боку українських письменників-емігрантів так званої "празької школи" був ненав'язливим, а з огляду на фахове ведення літературних і літературознавчих справ, вироблення в редакції часопису високих ідейно-естетичних вимог до публікованих текстів – вкрай корисним. Це середовище дало Україні Августина Волошина, Ірину Невицьку, Юрія Станинця, Степана-Севастіяна Сабола-Зореслава, Івана Ірлявського-Рошка, Івана Колоса-Кошана, Федора Моґіша, Миколу Лелекача і т. д.

11. Матеріали і висновки наукової роботи мають важливе значення для подальшого осмислення творчої спадщини представників літератури народовецтва та чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ ст., зокрема, Августина Волошина, Ірини невицької, Юрія Станинця, Зореслава та Івана Ірлявського, їх індивідуальних художніх стилів, внеску в закарпатоукраїнський літературний процес. Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані в курсі "Українська література першої половини ХХ ст.", при написанні наукових праць з історії та теорії літератури, курсових, дипломних і магістерських робіт та навчальних посібників із проблем ідейно-естетичних літературних пошуків першої половини ХХ ст., при розробці спецкурсів і спецсемінарів, а також для вдосконалення шкільних програм та підручників з української літератури.Основні положення дисертації викладені автором у таких публікаціях:


1. Ребрик Н. Й. Література народовецтва і чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття. – Ужгород: НДІ україністики імені Михайла Мольнара УжНУ. – Ужгород: Ґражда, 2007. – 220 с.

2. Ребрик Н. Аналіз поетичних текстів як засіб виховання старшокласників // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - К., 1999. - С. 216-221.

3. Ребрик Н. Виховання національної самосвідомості студентів коледжу засобом художнього аналізу поетичних текстів // Українська література в загальноосвітній школі [Київ]. - № 3. – 2001. - С. 30-33.

4. Ребрик Н. Формування національної самосвідомості на уроках літературного краєзнавства // Вересень [Миколаїв]. – №1-2. – 2005. - С. 25-29.

5. Ребрик Н. Бог і Україна в поетичних збірках "Встань, Україно!" Гавриїла Костельника та "Зі серцем у руках" Зореслава // Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини: Зб. наук. праць. – Львів–Ужгород: Ґражда, 2007. –С. 52-59.

6. Ребрик Н. Люби своє. Літературознавчі статті. – Ужгород: Ґражда, 2006. – 132 с.

7. Ребрик Н. Поетична рецепція митців та їх полотен: закарпатська парадигма // Вісник Львівської академії мистецтв. Спецвипуск ІІ. Ерделівські читання / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 60-річчю створення першого художнього навчального закладу на Закарпатті. – Ужгород: Ґражда, 2007. – С. 299-309.

8. Ребрик Н. Іван Рошко-Ірлявський. "...Ірлявські дзвони в моїм серці чути...". Життєвий і творчий шлях поета. – Ужгород: Ґражда, 2000. - 136 с.

9. Ребрик Н. Степан-Севастіян Сабол (Зореслав). – Ужгород, 1998. – Випуск 3 (шкільна серія). - 87 с.

10. Ребрик Н. Творчість Зореслава в системі літературного краєзнавства // Освіта Закарпаття. Науково-методичний журнал [Ужгород]. – 2005. – № 2. – С. 97-100.

11. Ребрик Н., Мандриченко Л. Ірина Невицька. – Письменники Срібної Землі: До 60-річчя Закарпатської організації Національної спілки письменників України. - Ужгород: КП "Ужгородська міська друкарня", 2006. - С. 149-154. – Частка дисертанта 90 %.

12. Ребрик Н., Мандриченко Л. Ірина павлівна Невицька: До 120-річчя з дня народження письменниці (1886-1965). – Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2006 рік. – Ужгород: Вид. В. Падяка, 2005. – С. 362-369. – Частка дисертанта 90 %.

13. Ребрик Н. Зореслав. Письменники Срібної Землі: До 60-річчя Закарпатської організації Національної спілки письменників України. - Ужгород: КП "Ужгородська міська друкарня", 2006. - С. 255-262.

14. Ребрик Н. Юрій Іванович Станинець: До 100-річчя з дня народження прозаїка, депутата Сойму Карпатської України (1906-1994). – Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2006 рік. –