LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна група "Митуса" в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр.

елементами різних напрямів, однак свою виразність і цілість здобула, органічно поєднавши фольклорно-романтичні і модерністські здобутки. Їй притаманне багатство жанрів, тем, строфіки, вишуканість і гнучкість ритмо-мелодики. Використання представниками групи традиційних форм вагомо підкреслювало національний характер творчості.

Завдання, які ставила перед собою львівська група "Митуса", залишаються актуальними до сьогодні, її здобутки – помітною сторінкою в історії української літератури ХХ ст.


Основні положення дисертації викладені в публікаціях:

І. Статті:

 • Сирота Л.Б. Національний модернізм: Пошуки літературних груп "Митуса" і "Скамандер" // Дзвін. – 1996. – № 9. – С.139-141.

 • Syrota L. Poetry of the 1980s and 1990s: Asthetic with a Taste of the Social // The Ukrainian Review: A Quarterly journal of Ukrainian Studies. – London, 1997. – Vol. 44. – №1 (Spring). – P.73–79.

 • Сирота Л.Б. Літературна група "Митуса" і Павло Ковжун // Народознавчі Зошити. – 1998. – № 5. – С.538-547.

 • Сирота Л.Б. Літературна група і напрям поезії // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Зб. наук. праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. – Львів, 1999. – С.366-372.

 • Сирота Л.Б. Українське літературне життя Львова 20-х рр. ХХ ст. // Львів: місто-суспільство-культура: Зб. наук. праць / За ред. М.Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 1999. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск]. – С.493-513.

 • Сирота Л.Б. Філософсько-стилістичні пошуки "Митуси" як предтеча міфологізму Б.-І. Антонича // Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ: Логос, 1999. – Вип.2, ч.4 (філологічні науки). – С.82-93.

 • Сирота Л.Б. Роман Купчинський про свято Маркіяна Шашкевича 1926 року // Шашкевичіана: Зб. наук. праць. Вип. 3-4. – Львів-Вінніпег, 2000. – С. 308-311.

  ІІ. Матеріали конференцій:

  1. Сирота Л.Б. Літературна група "Митуса" (до висвітлення життєвого і творчого шляху її представників) // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 вересня 1996 р.). – Львів: ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України, 1996. – С.263-275.

  2. Сирота Л.Б. Переклад як шлях культурного взаємозбагачення (польська література в українському мистецтві поч. ХХ ст.) // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С.419-422.

  3. Сирота Л.Б. Символи у модерністській слов'янській поезії // Славістичні студії. – Т.1: Матеріали V-го Міжнародного славістичного колоквіуму (14-16 травня 1996 р.). – Львів: НТШ, 1997. – С.69-73.

  ІІІ. Рецензії:

  1. Сирота Л.Б. В безсмертя кануть метеори [Рец. на кн.: Матіїв-Мельник М. Твори / Ред. і автор вст. ст. М.Ільницький, упор. і автор приміток В.Курищук. – Львів: НТШ, 1995. – 643 с.] // Дзвін. – 2000. – № 3. – С.151-153.


  Анотація

  Сирота Л.Б. Літературна група "Митуса" в західноукраїнському літературному процесі 1920-х рр. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01. – Українська література. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2000.

  У дисертації досліджується творчість львівської групи "Митуса" (1921-1922), зокрема характеризуються філософсько-стильовий контекст її пошуків, організаційні етапи діяльності, аналізуються положення теоретико-естетичної програми "від символізму – на нові шляхи", виділяються стильові особливості. Літературна позиція В.Бобинського, Р.Купчинського, О.Бабія і Ю.Шкрумеляка трактується як новий етап розвитку української модерної літератури. В центрі уваги дисертантки знаходяться головні їх ідеї – зв'язок з життям, доступність і конкретність поезії, синтез мистецтв, звернення до традицій та їх реалізація у практиці.

  Ключові слова: літературна група, творчий дух, віталізм, естетичний примітив, традиція і новаторство, синтез мистецтв, фольклор, символізм.

  Аннотация

  Сирота Л.Б. Литературная группа "Митуса" в западноукраинском литературном процессе 1920-х гг. – Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. – Украинская литература. – Львовский национальный университет имени Ивана Франка. Львов, 2000.

  В диссертации исследуется творчество львовской группы "Митуса" (1921-1922), прежде всего характеризуются философско-стилистический контекст её исканий, организационные этапы деятельности, анализируются положения теоретико-эстетической программы "от символизма – к новым путям", раскрываются стилистические особенности. Литературная позиция В.Бобинского, Р.Купчинского, О.Бабия, Ю.Шкрумеляка рассматривается как новый этап в развитии украинской модерной литературы. В центре внимания диссертантки – главные её моменты: связь с общественной жизнью, доступность и конкретность поэзии, синтез искусств, развитие литературы по аналогии, обращение к традициям и их реализация на практике.

  Ключевые слова: литературная группа, творческий дух, витализм, эстетический примитив, традиции и новаторство, синтез искусств, фольклор, символизм.


  Summary

  L.B. Syrota. Literary group "Mytusa" in West-Ukrainian literary process of the 1920s years. – Manuscript.

  Thesis for a awarding candidate degree in philology by speciality 10.01.01. – Ukrainian literature. The Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2000.

  In the thesis the creativity of the Lviv writers group named "Mytusa" is investigated. Vasyl Bobynsky, Roman Kupchynsky, Oles Babiy, Yuriy Shkrumeliak took an active part in the Galician cultural life that was gradually reviving after the World War I. The beginning of the 20th century was a period of contining change and development in the Modernism. Group "Mytusa" (1921–1922) was formed of that young poets in the time. It became a new aesthetic phenomenon in literary environment. It was also a continuation of searches of Kyiv writers group "Muzaget" (1919).

  In the journal published by the group all writers who constituted the nucleus of the post-war West-Ukrainian culture appeared together for the first time: M. Matiiv-Melnyk, V. Sofroniv-Levytskiy, Ye. Yavorovsky, A. Voloschak. The poets such as P. Tychyna, D. Zahul, M. Semenko, A. Pavliuk, M. Obidniy who did not belong to the Lviv artistic life also contributed to the


 •