LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна діяльність А.А.Дельвіга

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

ЖУКОВА КАТЕРИНА ЄВГЕНІВНА
УДК 821

ЛІТЕРАТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.А. ДЕЛВІГА
10.01.02 – російська література

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Харків - 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України


Науковий керівник – кандидат філологічних наук , доцент

Тищенко Тетяна Іванівна

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди,

доцент кафедри української та світової літератури.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Звиняцьковський Володимир Янович,

Українсько-американський гуманітарний інститут

„Вісконсинський міжнародний університет (США)

в Україні", проректор з наукової роботи;


кандидат філологічних наук

Овчинников Михайло Олексійович,

Харківський національний університет

внутрішніх справ,

старший викладач кафедри історії

державності України та українознавства.Захист відбудеться "31" жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.03 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд, 215-В


Автореферат розісланий "25" вересня 2007 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Р.В. Мельників


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Поетів "пушкінської доби", або "пушкінської плеяди", літературознавці та видавці визначають по-різному: включають до переліку тих, хто, на їхню думку, найбільше відповідає уявленням про названу добу. Але до групи поетів "пушкінської плеяди" завжди включають Є.А. Баратинського, П.А. В'яземського, А.А. Дельвіга, М.М. Язикова. Кожному з них відведено своє місце в літературних дослідженнях і розвідках.

На жаль, праць, які всебічно висвітлюють діяльність А.А. Дельвіга, не існує. При цьому варто зважити на те, що у спадщині Є.А. Ба-ратинського і М.М. Язикова переважають поетичні твори, а у творчому доробку П.А. В'яземського – поезії і літературно-критичні статті. Діяльність Дельвіга викликає особливе зацікавлення, адже він був поетом, видавцем і критиком. Ці сторони його діяльності вивчалися окремо. Поетична спадщина, зібрана, прокоментована і видана Б. Томашевським у серії "Библиотека поэта", привертала увагу таких дослідників, як І. Іса-кович, В. Коровін, Д. Жаткін. Досліджувалися поезії Дельвіга і в роботах, присвячених поетичним жанрам, таким як ідилія (В. Вацуро, Л. Плот-кін), сонет (Н. Верховський, С. Титаренко, М. Шанський), пісня (О. Ле-вашова, С. Рассадін, В. Сандомирська, С. Шервинський та ін.). Поетичний світ Дельвіга, багатство художнього мовлення розглядалися О. Бєлоцьким, А. Грязновою, Є. Пановою та іншими.

Значно менша увага приділена діяльності А.А. Дельвіга-видавця. Хоча в працях В. Вацуро, Л. Фрізмана, В. Касаткіної, М. Єрьоміна проаналізовано самі видання "Северные цветы" і "Литературная газета", але, на нашу думку, приділено недостатньо уваги дослідженню ролі Дельвіга у визначенні літературно-естетичної позиції альманаху та газети.

Критичні статті, які підготовлено до друку В. Вацуро, досі не розглянуті, хоча ще О. Дружинін відзначав їх значення. Також відсутній у наукових працях аналіз літературно-естетичної проблематики листів Дельвіга. До його епістолярної спадщини звертався С. Рассадін, але його підхід був здебільшого біографічним.

Наведені позиції визначають нагальну необхідність розглянути цілісно усі аспекти діяльності А.А. Дельвіга у їхньому взаємозв'язку, продемонструвати, як своєрідність його суспільних та естетичних позицій, людські якості, індивідуальні особливості визначали його діяльність як поета, критика, видавця; як різні форми творчості митця співвідносилися між собою. Ця робота передбачає всебічне дослідження творчої спадщини А.А. Дельвіга, що підтверджує актуальність обраної теми.

Зв'язок роботи з науковимипланами, програмами, темами. Дисертацію виконано на кафедрі російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Ско-вороди у межах комплексної теми "Проблема особистості в російській літературі XVIII-XX ст.". Тему дисертації було затверджено на засіданні вченої ради професорів університету (протокол № 5 від 21.12. 2001 р.)

Мета дисертації – здійснити всебічне вивчення літературної діяльності А.А. Дельвіга, визначити його місце в літературному процесі ХІХ ст.

Для досягнення поставленої мети передбачено розв'язання таких завдань:

  • дослідити історію видання творів і стан вивчення творчості А.А. Дельвіга з 20-х рр. ХІХ ст. до сьогодення;

  • проаналізувати поетичну творчість А.А. Дельвіга, зосередивши увагу на своєрідності його творчого внеску в розвиток обраних ним поетичних жанрів;

  • висвітлити роль А.А. Дельвіга як видавця альманаха "Северные цветы" і "Литературной газеты";

  • вивчити літературно-критичну та епістолярну спадщину письменника.

Об'єкт дослідження – літературний процес у Росії першої половини XIX ст. та літературна й суспільна діяльність А.А. Дельвіга як поета, видавця, літературного критика у період "пушкінської доби".

Предмет дослідження – вірші, статті й листи А.А. Дельвіга, документальні, літературно-критичні та епістолярні матеріали 1810-1830-х рр.

Методи дослідження. З огляду на специфіку предмета та завдань нашого дослідження в роботі використано описовий, структурно-типологічний, порівняльно-історичний методи аналізу літературних явищ. Теоретичне і методичне підґрунтя дослідження складають праці В. Ви-ноградова, Ю. Лотмана. Автор спирався на зроблене для вивчення творчості Дельвіга попередниками, особливо В. Гаєвським, Б. Тома-шевським, В. Вацуро, Л. Фрізманом, Д. Жаткіним та іншими.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації вперше подано різноаспектну характеристику літературної діяльності А.А. Дельвіга в ії взаємозв'язках та