LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна діяльність А.А.Дельвіга

конфлікти склалися під впливом сучасних поету літературних тенденцій, а головні герої вже не були алегоричними фігурами. Поет зумів відобразити у своїх ідиліях сучасну йому дійсність, тогочасні конфлікти й характери. Значні зміни відбулися в мові героїв: вона наближається до розмовної, індивідуалізується.

Романтична епоха сприйняла Дельвіга як автора пісень. У піснях виявився романтичний потяг поета до народності, освоєння та перетворення фольклорних зразків. Пісні Дельвіга започаткували новий етап засвоєння багатств народної пісні літературною, книжною поезією і в такому сенсі перевершили усе зроблене попередниками поета. Щоб справедливо оцінити пісенну спадщину поета, слід поставитися до неї з позицій історизму. Його вклад у збагачення жанру в емоційному і змістовому аспектах є очевидним, і хоча ці досягнення були перевершені за досить короткий час, Дельвігу належить значне місце в історії музичної культури.

Порівняно з піснями кількість сонетів Дельвіга невелика, але вони не затьмарені пізнішими зразками. Завершеність їх форми, художня майстерність поета забезпечили цим творам значне місце не тільки в російській, але й у світовій поезії. Дельвіг звернувся до незвичної для цього жанру розповідальності і обрав двохчастинну композицію, чим значно розсунув жанрові межі.

У критичних статтях Дельвіг розглядав твори різних авторів, аналізуючи їх, роз'яснював читачам свою позицію, літературно-естетичну концепцію. Він виступав проти моралізаторства, тенденційності, версифікаторства. У той же час, формуючи літературний смак читача, він неодноразово виступав на захист позицій О.С. Пушкіна і з оцінкою пушкінських творів. Найбільш значним твором Дельвіга-критика стала незавершена стаття, присвячена трагедії "Борис Годунов", яку відрізняє глибоке розуміння новаторського характеру твору.

Листи Дельвіга, які вперше стали предметом самостійного аналізу, суттєво уточнюють уявлення щодо його літературно-естетичної програми, реалізованої в статтях. У листах, особливо в тих, що адресовані найближчим друзям – Пушкіну і Баратинському, Дельвіг більш відвертий та формулює свої позиції лаконічніше і чіткіше. У листах поета правомірно вбачати продовження критичних статей.

З'ясувати особливості суспільних і літературно-естетичних позицій письменника можна тільки за умови визначення їх співвідношення з провідними суспільними та естетичними явищами і тенденціями того часу. Для письменника, творчість якого припадає на 1820-ті роки – це означає визначити його відношення до декабризму і до протистояння романтизму й класицизму. У дисертаційній роботі доведено, що А.А. Дельвіг ніякою мірою не був супротивником декабристів, поділяв багато з їхніх переконань.

Щодо протистояння романтиків і класицистів, то любов поета до античного світу, поширене вживання гекзаметру призводило до того, що Дельвіга сприймали як класициста. Зазначено, що творчість поета, його світогляд належали до романтизму. Проте Дельвіг не хотів сприймати відносини класицистів і романтиків як конфліктні, а, навпаки, – намагався залагодити їх, йому імпонував мирний перехід від однієї системи до іншої із засвоєнням кращих зразків досягнутого. Здійснений у цій роботі аналіз літературно-критичних статей, листів і видавничої діяльності на великому масиві матеріалів переконливо доводить, що А.А. Дельвіг не займав полярних позицій у протиставленні позитивних якостей і недоліків обох шкіл.

Таким чином, у дисертаційному дослідженні здійснено повний цілісний аналіз літературної діяльності А.А. Дельвіга, визначено його місце в історії російської літератури, зокрема поезії і журналістики першої половини XIX ст. Доведено, що ті позиції, які він обстоював у суспільному і літературному житті свого часу, визначали його діяльність як поета, критика, видавця.

Комплексне дослідження поетичної, літературно-критичної та епістолярної спадщини А.А. Дельвіга з позицій сучасної методології є важливим для осмислення не тільки творчості поета, а й всього суспільно-літературного процесу "пушкінської доби".Список опублікованих праць за темою дисертації:


 • Жукова Е.Е. Стихи о поэте и поэзии в творчестве А.А. Дельвига // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 3 (35). – Харків, 2003. – С. 15–21.

 • Жукова Е.Е. Начало пути (лицейское творчество А.А. Дельвига) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 4 (48). – Харків, 2006. – С. 13–21.

 • Жукова Е.Е. Русская идиллия А.А. Дельвига // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 1 (49). – Ч. 2. – Харків, 2007. – С. 57–63.

 • Жукова Е.Е. Сонеты Дельвига // Русская филология. Украинский вестник. – №1. – Харьков, 2007. – С. 59-61.

 • Жукова Е.Е. А.А. Дельвиг. Классицист или романтик? // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, серія літературознавство. – Вип. 2 (50). – Ч. 1. – Харків, 2007. – С. 3–10.  АНОТАЦІЯ


  Жукова К.Є. Літературна діяльність А.А. Дельвіга. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 російська література. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2007.

  Дисертація присвячена цілісному вивченню літературної діяльності А.А. Дельвіга. У роботі проаналізовано літературну та епістолярну спадщину письменника.

  Здійснено дослідження тематичної та жанрової своєрідності поезії А.А. Дельвіга. Визначено творчі декларації поета, особливості його суспільної і літературно-критичної позиції в співвідношенні з визначальними суспільними та естетичними явищами й тенденціями 20-х рр. XIX ст. Головну увагу було приділено внескові поета в розвиток жанрів ідилії, пісні, сонета. Систематизовано критичні статті, доповнено та уточнено уявлення про Дельвіга-поета, критика, видавця.

  Вперше здійснено аналіз літературно-критичної та епістолярної спадщини митця. Стверджується, що його листи сприяють кращому розумінню літературно-естетичної програми, реалізованої на сторінках альманаху "Северные цветы" и "Литературной газеты"

  У роботі вперше подано характеристику всіх сторін діяльності А.А. Дельвіга поетична творчість, суспільна і літературно-критична праця, робота видавця в їх взаємозв'язку і взаємозумовленості.

  Ключові слова: ідилія, пісня, сонет, літературно-критична позиція, літературно-естетична программа, епістолярна спадщина.  АННОТАЦИЯ


  Жукова Е.Е. Литературная деятельность А.А. Дельвига. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 – русская


 •