LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна критика російської еміграції 20 - 30-х рр. ХХ ст. Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Новікова Олена Володимирівна
УДК 82 - 95: 821.161.1


Літературна критика російської еміграції 20-30-х рр. XX ст.

Етико-естетичні і жанрово-стильові параметри
10.01.02 - російська літератураАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі історії російської літератури

Інституту філології Київського національного університету

імені Тараса ШевченкаНауковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент

Храмова Світлана Іванівна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри історії російської літератури.Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Калашнікова Ольга Леонідівна,

Академія митної служби України, завідуюча

кафедри мистецтвознавчої експертизи та гуманітарної підготовки;
кандидат філологічних наук, доцент

Корнієнко Оксана Олександрівна,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,

доцент кафедри російської та зарубіжної літератур.
Провідна установа - Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського, кафедра російської та зарубіжної літератур,

Міністерство освіти і науки України, м. Сімферополь.Захист відбудеться 31 січня 2003 р. о 14 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д.26.001.15 із захисту дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

за адресою: 01017, Київ – 17, бульвар Тараса Шевченка,14.З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці

імені М.О.Максимовича

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: 01017, Київ – 17, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий 19 грудня 2003 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Копаниця Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Російська емігрантська критика 20-30-х рр. XX століття досліджувала тенденції розвитку літературного процесу як у Росії, так і у центрах російської еміграції. В полі зору критиків російського зарубіжжя знаходилися концепції численних періодичних видань і, насамперед, зміни ціннісної парадигми суспільного і культурного життя в метрополії та в еміграції. Особливості методологічних принципів літературної критики російської еміграції цього періоду і її жанрова специфіка недостатньо досліджені в сучасному літературознавстві.

Отже, актуальність дисертації обумовлена необхідністю

комплексного осмислення процесів, що відбувалися в російській емігрантській літературній критиці;

потребою визначення специфіки розвитку російської критичної думки в еміграції у порівнянні з тим, що вона являла собою у метрополії;

необхідністю переосмислення з нових позицій всієї історії літературної критики в цілому й емігрантської критики зокрема.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана на кафедрі історії російської літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, погоджена з планами, темами і загальним профілем її наукових досліджень. Тема дисертації затверджена Вченою радою філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою й завданнями дослідження є аналіз літературної критики російської еміграції 20-30-х рр. XX ст. Це, в свою чергу, передбачає визначення її жанрової специфіки, аксіологічних орієнтирів й етико-естетичних координат, у параметрах яких розвивалася критика російського зарубіжжя. Мета дослідження передбачає вирішення завдань:

- систематизації проблемних та жанрово-стильових параметрів, у межах яких функціонувала критика російського зарубіжжя цієї доби;

- визначення генетичних зв'язків критики російської еміграції з дореволюційною російською культурою загалом та російською літературою і критикою, зокрема;

- з'ясування відмінних та спільних рис емігрантської критики та критичних творів, виданих у метрополії у досліджуваний період.

Об'єктом дослідження є чисельні публікації, надруковані в журналах "Нова російська книга", "Сучасні записки", "Воля Росії", "Російська думка", "Новий дім", та мемуарна література, яка поряд із спогадами містить художні інтерпретації шляхів розвитку російської літератури в історичному контексті та критичні оцінки творчості сучасників. Це, перш за все, – "На Парнасі Срібного століття" С.Маковського, "Коментарі" Г.Адамовича, "На межі двох століть", "Початок століття" А.Бєлого, "Живі обличчя" З.Гіппіус, "Петербурзькі зими" Г.Іванова.

Предметом дослідження є особливості етико-естетичних і жанрово-стильових рис літературної критики російської еміграції.

Теоретико-методологічною базою дослідження є концепції таких вчених, як В.Кулєшов, Б.Єгоров, В.Брюховецький, М.Ільницький, О.Казаркін, Ю.Тинянов, Б.Ейхенбаум та ін.

У дисертації використані описовий, історико-типологічний та проблемно-тематичний методи дослідження.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що в ній вперше здійснено спробу комплексного дослідження літературно-критичної спадщини російської еміграції 20-30-х рр. XX століття. Виявлено систему основних аксіологічних координат більшості критичних творів. Визначено особливості культурно-історичної парадигми емігрантської літературної критики. Проаналізовано систему жанрово-стильових форм, у яких втілювалася критична думка російської еміграції в 20-30-х рр. XX ст. Відзначено найбільш яскраві риси індивідуальної творчої манери таких критиків, як Г.Адамович, З.Гіппіус, Д.Мережковський, М.Слонім, Ф.Степун, В.Ходасевич та ін.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання матеріалів та висновків роботи при аналізі літературного процесу XX століття, під час викладання нормативних і спеціальних курсів історії російської літератури і літературної критики на гуманітарних факультетах вищої школи, при написанні відповідних підручників та навчальних