LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві

у 40-ві – 60-ті роки було таке розуміння Хемінгвея: "Великий художник, але обмежений, вузький, скалічений класовим егоїзмом; самий блиск хемінгвеївського таланту тільки розкриває убозтво його думок"3. З колапсом ідеологічно-кон'юнктурного диктату розпочався процес реінтерпретації роману, репрезентований роботами Б.Гіленсона, Р.Орлової, О.Рубашкіна, А.Блюма та ін., до якого, однак, майже не прилучилися українські вчені. Окрім праць Н.Чикирис, яка, зокрема, простежила типологічні аналогії романів Е.Хемінгвея та Ю.Покальчука, а також декількох методичних розробок, твір практично не представлений у пострадянському українському літературознавстві. Роман "For Whom the Bell Tolls" є, на думку дисертанта, вдалим зразком для ілюстрації динаміки літературної репутації з усіма її можливими перипетіями, оскільки він – 30 років замовчуваний, майже 70 років публікований з купюрами – зазнав таких аксіологічних коливань у радянському та пострадянському літературних просторах, яких не знав жоден інший твір цього автора.

Таким чином, усвідомлюючи специфіку побутування роману "For Whom the Bell Tolls" у трьох літературних просторах, а також зважаючи на відсутність чітких концепцій із проблем літературної репутації у сучасному українському літературознавстві, актуальність дослідження вбачаємо в систематизації складових елементів процесу формування літературної репутації та критеріїв оцінки її якості, спробі визначення цього поняття, а також застосуванні запропонованих положень до аналізу літературної репутації роману Е.Хемінгвея в американському, російському та українському літературознавствах у діахронній перспективі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація "Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві" виконана як складова частина комплексної теми "Проблеми рецептивної поетики, наратології і транслаторики в українсько-зарубіжних літературних зв`язках", яку розробляє кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (№ державної реєстрації 0105U000718).

Об'єкт дослідження – роман Е.Хемінгвея "For Whom the Bell Tolls", його російські ("По ком звонит колокол") та українська ("По кому подзвін") версії, статті, монографії та інші матеріали, у яких реалізується процес літературної репутації твору американського романіста.

Предмет дослідження – літературна репутація роману "For Whom the Bell Tolls" в американському, російському та українському літературознавстві.

Мета дисертації полягає у простеженні процесів формування та динаміки літературної репутації роману Е.Хемінгвея "For Whom the Bell Tolls" у США, Росії та Україні та в означенні її якості на різних локально-темпоральних зрізах (1940-ві – 2000-ні роки).

Реалізація мети передбачає розв'язання таких завдань:

  • проаналізувати стан вивчення проблеми літературної репутації, систематизувати складники її формування, обґрунтувати критерії, які є підставою для її означення, а також запропонувати дефініцію поняття;

  • з'ясувати специфіку формування та динаміку розвитку популярної, інтелектуальної (авангардної) та академічної літературної репутації роману в США;

  • проаналізувати причини та наслідки табуювання роману "For Whom the Bell Tolls" у радянському просторі;

  • з'ясувати особливості літературно-критичного потрактування роману в Росії та Україні до видання та після нього;

  • означити по періодах популярну, інтелектуальну (авангардну) та академічну літературну репутацію роману в Росії та Україні;

  • окреслити специфіку інтерпретативної техніки українського та російських перекладачів як одного із засобів формування літературної репутації роману.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці фахівців, які займались вивченням поняття "літературна репутація": Я.Левченка, Н.Пахсарьян, А.Рейтблата, Д.Родена, І.Розанова, В.Халізєва та ін., роботи у галузі літературної компаративістики таких учених: Р.Гром'яка, Д.Дюришина, С.Т. де Зепетнека, Д.Наливайка, І.Неупокоєвої, Г.Сивоконя та ін., дослідження з літературознавчого перекладознавства, виконані Г.Гачечиладзе, Р.Зорівчак, С.Ковганюком, В.Коптіловим, О.Кундзічем, М.Лановик, М.Новиковою, П.Топером, К.Чуковським та ін., а також праці американських, російських та українських хемінгвеєзнавців.

У процесі роботи над дисертацією були використані наступні методи дослідження: біографічний, порівняльно-історичний, історико-літературний, історико-соціологічний, критично-зіставний, метод перекладознавчого аналізу, статистичний, узагальнюючий.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що в ній уперше в українському літературознавстві комплексно проаналізовано поняття літературної репутації. Спираючись на попередні дослідження та не претендуючи на абсолютну всеосяжність, дисертант пропонує цілісну схему складників формування літературної репутації та критеріїв визначення її якості. У роботі також вперше здійснюється компаративний аналіз специфіки побутування роману "For Whom the Bell Tolls" у трьох літературознавствах: американському, російському та українському та аналізуються купюровані радянські переклади.

Практичне значення роботи. Висновки, матеріали та результати дисертаційної праці можуть знайти практичне застосування при розробці навчальних курсів з історії зарубіжної літератури XX ст., української літературної критики, теорії літератури, літератури США, у спецкурсах для студентів-філологів, у працях із порівняльного літературознавства, теорії та практики перекладу, а також при написанні дипломних та магістерських робіт. Положення, запропоновані у першому розділі праці, можуть використовуватись для аналізу репутацій як окремих літературних творів, так і творчих біографій письменників у цілому. Компаративний аналіз роману Е.Хемінгвея допоможе з'ясувати специфіку побутування цього твору в США, Росії та Україні та визначити його місце у літературній скарбниці кожної із країн.

Апробація результатів дослідження. Роботу обговорено та рекомендовано до захисту на засіданні кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Її основні положення викладено у доповідях на ІІ Міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики" (Кам'янець-Подільський, 5-6 жовтня 2006 р.), міжвузівському науковому семінарі "Терміносистема слов'янського літературознавства" (Рівне, 26-27 квітня 2007 р.), ІХ Міжнародній науковій конференції молодих учених (Київ, 19-21 червня 2007 р.), Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні проблеми сучасної компаративістики" (Бердянськ, 10-12 вересня 2007 р.), а також на звітних наукових конференціях аспірантів та професорсько-викладацького складу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира