LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві

накладами як у РРФСР, так і в інших союзних республіках, що дає підстави говорити і про його високу популярну репутацію у цей період. Із розпадом СРСР твір втрачає свій статус. Перевидання "По ком звонит колокол" у період 90-х – 2000-х років у Росії дуже спорадичні, але саме в цей час виданий кон'єктурований переклад. Наукові дослідження, присвячені роману, теж оказіональні, однак саме у цей період з'являються роботи, які інтерпретують ті моменти роману, що замовчувались упродовж радянської доби. Ці факти дають підстави стверджувати, що репутація роману в 90-ті – 2000-ні хоч і не була високою, але характеризувалась стійкістю та новою насиченістю.

Спостереження над літературною репутацією роману "По кому подзвін" в Україні впродовж 40-х – 2000-х років аргументують наступні висновки. Формування репутації Хемінгвея у радянській Україні було опосередковане російським впливом. Твори письменника у першу чергу перекладались російською мовою і лише через десятки років з'являлись в українськомовних версіях. Заборона роману "For Whom the Bell Tolls" у Росії автоматично екстраполювалася на Україну. Після публікації твору українською мовою його академічна репутація в Україні переживає період злету. У 70-ті роки з'являються дослідження, які пропонують ґрунтовний аналіз поетикальної специфіки роману. У 80-ті роки в Україні, як і в Росії, простежується пік популярної репутації "По кому подзвін". Академічна репутація у це та наступне десятиліття характеризується спадом. 2000-ні роки відроджують інтерес українського літературознавства до постаті Хемінгвея у цілому та роману "По кому подзвін" зокрема. У цей період з'являються не лише методичні напрацювання за романом для середніх шкіл, а й ґрунтовні літературознавчі розвідки. Однак той факт, що роман втратив свою актуальність для реципієнта ХХІ століття, обумовлює хоч і стійку, та загалом невисоку репутацію цього твору. Роман жодного разу не перевидається, не спричиняє полеміки серед науковців, цінується просто як історична хроніка.

Порівняльне зіставлення англомовного роману Е.Хемінгвея "For Whom the Bell Tolls" та його російських і українського перекладів дає підстави твердити, що перекладні версії шляхом купюр та парафразів обскурантизують авторську ідейно-естетичну концепцію. Купюруванням ідеологічного, релігійного та морально-етичного контексту роману, коштом якого твір наближався до радянського світобачення, деформовано не лише зміст окремих епізодів, а й завдано шкоди художньому образу роману в цілому, що виправдовує означення текстів "По ком звонит колокол" та "По кому подзвін" як адаптацій "For Whom the Bell Tolls".

Насамкінець варто ще раз підкреслити, що наше слово в означенні літературної репутації роману Хемінгвея "For Whom the Bell Tolls" далеко не останнє. Ми зосередились лише на специфіці динаміки його репутації у трьох країнах і торкнулись лише 60 років його історії. А це з точки зору всесвітньої історії та географії – мізерний локально-темпоральний зріз. Можна лише здогадуватись, який вердикт винесуть цьому твору наші нащадки і яке місце посяде він у літературних процесах інших країн у майбутньому.

Основні положення дисертації викладено у публікаціях:

 • Коханська І.С. Смерть та її постаті в романі Е.Хемінгвея "По кому подзвін" // Studia methodologica. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. – Вип. 15. – С. 83-91.

 • Коханська І.С. Жіночі персонажі роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" у рецепції американської критики // Studia methodologica. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2006. – Вип. 17. – С. 173-186.

 • Коханська І.С. Поетикальні особливості україномовної версії роману Ернеста Хемінгвея "По кому подзвін" // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. Вип. 14. Т.1. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С. 111-125.

 • Коханська І.С. Феномен літературної репутації художнього твору (на прикладі роману Е.Хемінгуея "По кому подзвін" // Слово і час. – Київ: Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 2007. – № 7. – С. 23-28.

 • Коханська І.С. Чинники конструювання літературної репутації // Studia methodologica. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – № 20. – С. 90-96.

 • Коханська І.С. Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в українському літературознавстві на сучасному етапі // Studia methodologica. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – № 21. – С. 68-73.

 • Коханська І.С. Іспанська громадянська війна як чинник модифікації громадянської позиції та стильової своєрідності художнього доробку Ернеста Хемінгвея // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць // За заг. ред. д.п.н., проф. Онкович Г.В. та канд. фіз.-мат. н., проф. Ломаковича А.М. – Київ – Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2007. – С. 117-121.


  АНОТАЦІЯ

  Коханська І.С. Літературна репутація роману Е.Хемінгвея "По кому подзвін" в американському, російському та українському літературознавстві. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007.

  У дисертації здійснено комплексний аналіз поняття "літературна репутація", підсумовано здобутки американського, російського та українського літературознавства у царині вивчення цього питання, систематизовано чинники формування репутації літературного твору та критерії, які дозволяють визначити її якість. З'ясована сутність генераційної та національної конфліктології в наданні певному естетичному феномену репутації. Сформульовані теоретичні положення застосовані при аналізі роману Ернеста Хемінгвея "По кому подзвін". Поетапно простежено формування і динаміку літературної репутації цього твору в США, Росії та Україні, означено його академічну, інтелектуальну (авангардну) та популярну репутацію у кожній з країн за період від 1940-х до 2000-х років. Зіставлено оригінал роману з його російськими та українською версіями, у результаті чого в радянських текстах роману виявлено купюри та парафрази, які стосуються здебільшого сфер ідеології, релігії та моралі.

  Ключові слова:літературна репутація, популярна репутація, інтелектуальна (авангардна) репутація, академічна репутація, переклад, парафраза, купюра, кон'єктура.

  АННОТАЦИЯ

  Коханская И.С. Литературная репутация романа Э.Хемингуэя "По ком звонит колокол" в американском, российском и украинском литературоведении. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка. – Тернополь, 2007.

  В диссертации осуществлен комплексный анализ понятия "литературная репутация", подытожены достижения американского, российского и украинского литературоведения в


 •