LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна творчість Е.І.Губера

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ШЕВЧЕНКО ВІКТОРІЯ ІВАНІВНАУДК 821.161ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ Е.І. ГУБЕРА
10.01.02 – російська літератураАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент

Тищенко Тетяна Іванівна,

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди, доцент кафедри

української та світової літератури.


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Теплінський Марк Веніамінович,

Прикарпатський національний університет

імені В. Стефаника,

професор кафедри зарубіжної літератури;


кандидат філологічних наук, доцент

Марченко Тетяна Михайлівна,

Горлівський державний педагогічний

університет іноземних мов,

завідувач кафедри зарубіжної літератури.


Провідна установа - Таврійський національний університет

імені В.І. Вернадського,

кафедра російської та зарубіжної літератури,

Міністерство освіти і науки України, м. Сімферополь.Захист відбудеться "01" листопада 2006 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.03 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, 215-В).Автореферат розісланий "30" вересня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Р.В. Мельників

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Історико-літературний процес у Росії першої половини XIX століття був предметом уваги багатьох науковців, проте творчість російського письменника німецького походження Е.І. Губера залишилася майже поза увагою дослідників. Це пояснюється кількома чинниками, зокрема тим, що 1840-і роки в російській літературі позначені переходом від поезії до прози, унаслідок чого нечисленні збірки віршів митця, що з'явилися в ці роки, не знайшли значного відгуку в літературних колах і не справили якогось помітного впливу на розвиток тогочасного літературного процесу. Крім того, через цензурні заборони деякі твори Е.І. Губера, як і багатьох інших тогочасних поетів, що відображали соціально-політичні проблеми епохи, не були опубліковані. Це не могло не позначитися на об'єктивності поглядів провідних критиків як того часу, так і дослідників пізніших часів на творчість цієї когорти митців, у тому числі й на спадщину Е.І. Губера. З огляду на це визначається надзвичайно актуальний аспект аналізу, а саме: вивчення творчої спадщини та діяльності одного з малознаних письменників, постать якого є невід'ємним складником літературного процесу першої половини XIX століття. Означений аспект є важливим для повного й об'єктивного уявлення про літературно-художній процес тієї епохи.

Вивчення творчого доробку Е.І. Губера є актуальним і з інших причин. По-перше, далеко не всі твори митця розглядаються в літературознавчих роботах, присвячених 30-40-м рокам ХІХ століття. Зокрема не приділено достатньої уваги таким його поемам, як "Братоубийца" та незакінченим "Антоний" і "Вечный жид". По-друге, не знайшла відповідного наукового осмислення й критична спадщина Е.І. Губера, хоча її проблематика й тональність є цікавим зразком критики означеного періоду. Крім того, при дослідженні творчості митця майже не враховувався той факт, що він писав не рідною мовою. Уже з огляду бодай на це поетична спадщина письменника мала б становити інтерес для дослідників.

Ураховуючи окреслені аспекти та зважаючи на те, що творчість Е.І. Губера загалом є показовим і характерним явищем для російської літератури 30-40-х років ХІХ століття, вона повинна була б становити неабиякий інтерес для дослідників літератури, що прагнуть усебічно висвітлити історико-літературний процес того періоду. На жаль, до цього часу спадщина митця ще не знайшла свого адекватного й повного висвітлення в науковій літературі. На сьогодні існують лише фрагментарні дослідження творчості Е.І. Губера (Ю.Д. Левіна, В.М. Жирмунського, Н.О. Алексєєвої, В. Котіна та ін.). Переважно ж митець згадується лише в деяких історико-літературних працях і словникових статтях, та й то в основному у зв'язку зі здійсненим ним перекладом трагедії Й. Гете "Фауст".

З урахуванням вищесказаного цілком актуальним постає завдання наукового вивчення всієї творчості Е.І. Губера (його поезії, перекладів, критики) у загальному контексті літературного процесу досліджуваної епохи, що уможливить створення більш цілісного уявлення не лише про творчість митця, а й про історико-літературний процес першої половини ХІХ століття в цілому.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація виконана в річищі реалізації планів науково-дослідної роботи кафедри російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Вона є складовою частиною комплексних тем "Концепція особистості в російській літературі XVIII-XIX століть" і "Російська літературна критика XVIII-XIX століть".

Мета дисертації – сформувати цілісну й об'єктивну картину творчого доробку Е.І. Губера як поета, перекладача та критика з визначенням місця і значення творчості письменника в історії російської літератури першої половини XIX століття.

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:

  • дослідити основні етапи біографії та творчої еволюції поета;

  • проаналізувати погляди сучасників Е.І. Губера на його творчість та окреслити ступінь вивченості його спадщини сучасним літературознавством;

  • здійснити ідейно-тематичний, образно-стилістичний аналіз ліричних творів поета і виявити специфіку його поем;

  • розкрити своєрідність творчості Е.І. Губера-перекладача, визначити місце його перекладу "Фауста" Й. Гете в російській фаустиніані;

  • висвітлити діяльність Е.І. Губера-критика, схарактеризувати його критерії оцінки літературних творів, ставлення до літературних течій досліджуваного періоду;

  • з'ясувати характер та еволюцію естетичних та суспільно-політичних поглядів Е.І. Губера;

  • визначити соціально-культурну роль творчості Е.І. Губера в історико-літературному процесі російської літератури першої половини XIX століття.

Об'єктом дослідження є літературний процес першої половини XIX століття.

Предмет дослідження – творча спадщина Е.І. Губера як поета, перекладача та критика в історико-літературному контексті епохи.

Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові принципи