LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна творчість М.В.Станкевича

піднесений, розчарований, протиставлений натовпу. Однак він не ворогує із зовнішнім світом, як лермонтовський ліричний герой, а віддаляється від нього. Він займається самоспостереженням, самопізнанням, прагне злитися з "абсолютом". Слід додати, що ліричний герой Станкевича наділений як особистісними, так і соціально-узагальненими рисами.

На відміну від епігонської поезії, вірші Станкевича характеризуються відсутністю пишномовної, надлишкової метафоричності, псевдопафосу. Їй притаманні природність, щирість і правдивість у виявленні почуттів, глибокий філософський зміст. Вірші Станкевича спонукають замислитися над одвічними проблемами буття, прагнути до самовдосконалення, повної самопожертви, служіння суспільству.

Трагедія Станкевича "Василий Шуйский" була досліджена в історичному та історико-літературному контексті: дійові особи трагедії співвіднесені з історичними особами, а сама трагедія зіставлена з російськими трагедіями кінця XVIII – початку XIX століття. Трагедія Станкевича, незначна за своєю художньою вагою, не стала помітним явищем у галузі російської драматургії. Проте вона містила "благородну думку" автора, відобразила його погляд на суспільно-політичний устрій країни. У цьому драматичному творі виявилися монархічні ілюзії Станкевича: царська влада для нього священна, а цар – намісник божий. В образі Василя Шуйського автор, переконаний у необхідності існування освіченої монархії, розкрив образ ідеального царя – носія громадянських та родинних чеснот.

У роботі була проаналізована прозова творчість Станкевича, яка також має риси філософського романтизму. У повісті "Несколько мгновений из жизни графа Z***" висвітлений образ типового героя сучасного Станкевичу часу. У діалозі "Три художника" висловлені думки автора про мистецтво. Станкевич, естетичні погляди якого були сформовані під впливом Шеллінга та Гегеля, дав у цьому творі типово романтичне уявлення про сутність мистецтва, а також про спорідненість трьох мистецтв: музики, живопису й поезії.

Поетична, драматургічна й прозова спадщина Станкевича характерна для епохи, передає дух часу. Стилістика Станкевича романтична за своїм характером. Мова його художніх творів – вишукано-піднесена. Вона містить велику кількість старослов'янізмів, епітетів, метафор, порівнянь.

Систематизовані у дисертації висловлювання Станкевича про літературу, що містяться у його листах, свідчать про те, що при оцінці художніх творів письменник передусім керувався своїми мистецькими переконаннями. Згідно з естетичною концепцією Станкевича, необхідною умовою художньої творчості є істинність почуттів автора. На думку письменника, твір має бути пройнятий домінантним почуттям, оскільки без нього він не буде цілісним. Правдивості почуттів Станкевич протиставляє "холодність", притаманну, наприклад, В.Г. Бенедиктову та Ф.В. Булгаріну. Твір, пройнятий справжнім почуттям, вважав Станкевич, не може бути без глибокої думки.

Твори Станкевича надзвичайно цікаві, оскільки вони відображають тенденції літературного процесу у галузі тем, проблематики та поетики. Станкевич продовжив художньо-поетичні надбання своїх літературних попередників та посів належне місце в російській літературі ХІХ століття.


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Долгая Е.А. Лирический герой Н.В. Станкевича // Наукові записки ХДПУ імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2002. – Вип. 2 (31). – С. 38-44.

 • Долгая Е.А. Трагедия Н.В. Станкевича "Василий Шуйский" // Наукові записки ХДПУ імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2002. – Вип. 3 (32). – С. 45-52.

 • Долгая Е.А. Образ Василия Шуйского в трагедиях А.П. Сумарокова, В.Т. Нарежного, А.С. Пушкина и Н.В. Станкевича // Наукові записки ХДПУ імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2003. – Вип. 1 (33). – С. 31-36.

 • Долгая Е А. Повесть Н.В. Станкевича "Несколько мгновений из жизни графа Z ***" // Наукові записки ХДПУ імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2003. – Вип. 2 (34). – С. 29-34.

 • Долгая Е.А. Проблема искусства в диалоге Н.В. Станкевича "Три художника" // Наукові записки ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. – 2005. – Вип. 2 (42). – С. 10-16.

 • Долгая Е.А. Трагедия Н.В. Станкевича "Василий Шуйский" // Шестые чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица. – Харьков, 2001. – С. 12-13.

 • Долгая Е.А. "История государства Российского" Н.М. Карамзина как источник трагедии Н.В. Станкевича "Василий Шуйский" // Международная научно-практическая конференция "Русский язык и литература: Проблемы изучения и преподавания в Украине". – Киев, 2003. – С. 18.

 • Долгая Е.А. Трагедия Н.В. Станкевича "Василий Шуйский" в оценке русской критики // Девятые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица. – Харьков, 2004. – С. 19.

 • Долгая Е.А. Философская проблематика повести Н.В. Станкевича "Несколько мгновений из жизни графа Z***" // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних наукових досліджень". – Харків, 2005. – С. 16.

 • Долгая Е.А. Проблема искусства в творчестве Н.В. Станкевича // Всеукраинская научная конференция "Литература в контексте культуры". – Днепропетровск, 2005. – С. 7.

 • Долгая Е.А. Проблемы драматургии в переписке Н.В. Станкевича // Одиннадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я. Лившица.– Харьков, 2006. – С. 20.

 • Долгая Е.А. Специфика сценических средств в трагедии Н.В. Станкевича "Василий Шуйский" // Четверті мистецтвознавчі читання "Драма, Вистава, Глядач..." Харківської державної академії культури. – Харків, 2006.


  АНОТАЦІЯ


  Долга О.О. Літературна творчість М.В.Станкевича. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2007.

  Дисертація присвячена вивченню літературної спадщини Станкевича. Уперше літературна творчість цього письменника є предметом цілісного монографічного дослідження. У дисертації здійснено аналіз тематичної та ідейно-стильової своєрідності поезії Станкевича, визначена ідейно-художня своєрідність його трагедії "Василий Шуйский" та прозаїчних творів: повісті "Несколько мгновений из жизни графа Z***" та діалогу "Три художника". Творча діяльність письменника розглядається в контексті російської літератури першої половини XIX століття, що дозволяє з'ясувати своєрідність його художніх творів. У дисертаційному дослідженні репрезентована літературна та епістолярна спадщина Станкевича. Систематизовані літературні судження Станкевича-критика більш цілісно характеризують його як письменника. На основі вивчення різноманітного матеріалу доповнюється та уточнюється існуюче уявлення про Станкевича та його художню творчість.

  Ключові слова: поезія, трагедія, повість, діалог, літературно-естетична проблематика.  АННОТАЦИЯ


  ДолгаяЕ.А. Литературное творчество Н.В.Станкевича. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 – русская


 •