LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературна творчість Х.Д.Алчевської

зосередила увагу на вивченні життя селянина і його взаємин з інтелігентною людиною.

Алчевська, як і багато письменників-народників, була прихильницею теорії малих справ, не мала своєї програми допомоги селянству, не викривала зловживання влади, та й сам державний устрій не ставила під сумнів. Проте точно зафіксовані й зображені картини селянського життя мають викривальний характер. У нарисах Алчевської художня і публіцистична основи перебувають у складній взаємодії, в якій прагнення до художнього опису, сюжетної завершеності, створення портрета поєднуються з соціальною проникливістю, правильним розумінням умов народного життя, зверненням до його больових точок.

Аналіз епістолярної спадщини Алчевської дозволяє зробити висновок про те, що вона була справжнім майстром цього жанру. Її листи з особистого послання перетворюються на документи суспільного й культурного значення. У них, як правило, немає нічого дрібного, побутового, а обговорюються проблеми, що стосуються справи, якій вона служить. Письменниця сміливо відстоює власну позицію з питань, що вимагали від неї часом мужності. Це, насамперед, стосується докорів в зраді справи української національної освіти й культури. У листах виявився не тільки критичний, публіцистичний, але й літературний талант Алчевської, що відзначали Л.Толстой, Тургенєв та інші її титуловані кореспонденти.

Характеристика Алчевської як письменника, автора нарисів, листів і особливо мемуарів "Передумане і пережите" свідчить про те, що вона мала неабиякий літературний талант і в своїй творчій діяльності прагнула до правдивого відтворення явищ життя і характерів людей, до простоти оповіді, до відбору найбільш точних і виразних засобів зображення.

Вперше введений у науковий обіг архівний та маловідомий матеріал значно доповнює наявні відомості про талант Алчевської як письменника, а також про літературний процес кінця XIX – початку ХХ ст.

Не буде перебільшенням сказати, що діяльність Алчевської як педагога, літературного критика й письменника відповідала завданню, що стояло перед всією російською літературою і літературною критикою, ─ виховувати народ у дусі гуманізму і загальнолюдських моральних цінностей.


Основні положення дисертаційної роботи викладено

в таких публікаціях:


 • Кузнєцова І.В. Творчість Т.Г.Шевченка в літературно-педагогічній діяльності Х.Д.Алчевської // Збірка наукових праць ІІІ Регіональної наукової конференції "Етнокультурні процеси на півдні України в ХІХ –ХХ ст.". – Запоріжжя, 2000. – С. 120-123.

 • Кузнецова И.В. Иван Франко и Х.Д.Алчевская // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. – Вип.1 (28) – Харків, 2001. – С.100-104.

 • Кузнецова И.В. Х.Д.Алчевская и украинская культура // Вісник Сумського державного університету. – Cер. " Філологічні науки. – Суми, 2001. ─ №8(29). – С. 48-56.

 • Кузнецова И.В. Х.Д.Алчевская-мемуарист // Вісник Сумського державного університету/ – Cер. " Філологічні науки. – №3(36). ─ Суми, 2002. ─ С.143-147.

 • Кузнецова И.В. Жанровые особенности мемуаров Х.Д.Алчевской "Передуманное и пережитое" // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. – Вип.2 (34) ─ Сер. "Літературознавство". ─ Харків, 2003. – С. 78-81.

 • Кузнецова И.В. К вопросу о полемике между Алчевской и Гринченко// Збірка наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України". – Запоріжжя, 2003. – С. 195-198.

 • Кузнецова И.В. Некрологи Х.Д.Алчевской // Збірка наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України". – Запоріжжя, 2005. – С. 245-248.

 • Кузнецова И.В. Х.Д.Алчевская как мастер очерка // Сборник научных работ VII Международной научной конференции "Славянские литературы в контексте мировой". – Минск, 2006. – С.56-62 .

 • Кузнецова И.В.Литературная деятельность Х.Д.Алчевской в откликах современников // Одиннадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я.Лившица. – Харьков: Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды, 2006. – С. 36.  АНОТАЦІЯ


  Кузнєцова І.В. Літературна творчість Х.Д.Алчевської. ─ Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 ─ російська література. ─ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2007.

  У дисертації вперше літературна спадщина Х.Д.Алчевської стала предметом спеціального дослідження. З урахуванням маловідомих і архівних матеріалів у роботі висвітлено літературну діяльність письменниці, розкрито її світоглядні та ідейно-естетичні позиції. Головні розділи присвячені аналізу мемуарів "Передумане і пережите", літературно-критичної праці "Що читати народу?", нарисів, оповідань та епістолярної спадщини. Дослідження дозволило вперше висвітлити активну роль Х.Д.Алчевської в літературному процесі другої половини ХІХ століття, охарактеризувати її як оригінального художника, пропагандиста кращих зразків світової літератури, представника рециптивної критики. Велика заслуга Алчевської як педагога-просвітителя полягала також у тому, що вона, в адаптованій формі інтерпретуючи класичні твори російських і українських письменників, формувала естетичну свідомість народу в дусі передової демократичної думки, традицій Бєлінського, Чернишевського, Добролюбова, Шевченка, Івана Франка.

  Ключові слова: ідейно-естетичні позиції,літературний процес, мемуари, рециптивна критика.  АННОТАЦИЯ


  Кузнецова И.В. Литературное творчество Х.Д.Алчевской. Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 ─ русская литература. ─ Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды, Харьков, 2007.

  В диссертации впервые литературное наследие Х.Д.Алчевской стало предметом специального исследования. С учетом малоизвестных и архивных материалов в работе осуществлен системный анализ всего литературного творчества писательницы, сделана попытка объективно оценить его идейную и художественную значимость. Главные разделы посвящены характеристике идейно-эстетических позиций, анализу мемуаров "Передуманное и пережитое", литературно-критического труда "Что читать народу?", очерков, рассказов, писем.

  Проведенное исследование позволило впервые осветить активную роль Х.Д.Алчевской в литературном процессе второй половины ХІХ


 •