LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературне об'єднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в українській прозі 20-х років ХХ ст.

Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство: Зб.наук. пр. – Черкаси: Брама, 2003. – С. 120–127 (0,5 др. арк.).

15. Кавун Л. І. "Романтика вітаїзму" як світобачення // Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. – К.: Знання України, 199. – Вип. 8: Лігвістика і літературознавство. – 2003. – С. 353–359 (0,5 др.арк.).

16. Кавун Л. Історія ВАПЛІТЕ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2004. – Вип. 15. – С. 24–26 (0,5 др. арк.).

17. Кавун Л. Світоглядно-стильова парадигма "романтики вітаїзму" // Філологічні семінари. Літературознавчі методології: практика і теорія. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – Вип. 7. – С. 61–67 (0,5 др.арк.).

18. Кавун Л. Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 75–83 (0,5 др. арк.).

19. Кавун Л. Роман Юрія Яновського "Майстер корабля": візія ідеального стану суспільства // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 112–119 (0,5 др.арк.).

20. Кавун Л. І. Художня проза "романтиків вітаїзму": гендерний підхід // Актуальні проблеми слов'янської філології. Міжвуз. зб. наук. статей. – К.: Знання України, 199. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – 2004. – С. 64–70 (0,5 др. арк.).

21. Кавун Л. І. Дискурс "загірної комуни" у художній прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – С.130– 134 (0, 4 др.арк.).

22. Кавун Л. І. Стиль "романтики вітаїзму" в українській прозі двадцятих років ХХ століття // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2005.– №1. – С. 84–87 (0,6 др. арк.).

23. Кавун Л. Проблематика української художньої прози 20-х років ХХ століття // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2005. – Вип. 67. – С. 45–51 (0,5 др.арк.).

24. Кавун Л. Модерна естетика української прози 20-х років // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2005. – Вип. 76. – С. 8–16 (0,5 др.арк.).

25. Кавун Л. Образно-стильові особливості прози Майка Йогансена // Українське літературно-мистецьке відродження 20-х років ХХ століття: питання стилю, проблематики, поетики, мови. Збірник праць всеукраїнської наук. конференції. – Черкаси, 2005. – С. 190–196 (0,5 др. арк.).

26. Кавун Л. Жанрово-стильові шукання прозаїків ВАПЛІТЕ // Філологічні семінари. Художня форма. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2005. – Вип. 8. – С. 117–123 (0,43 др. арк.).

27. Кавун Л. Екзистенційна проблематика повісті "Без грунту" Григорія Епіка // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2006. – Вип. 95. – С. 59–63 (0,5 др. арк.).

28. Кавун Л. Гендерна проблематика у прозі І. Дніпровського // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 67–75 (0,5 др. арк.).

29. Кавун Л. "Присмерк Європи" О. Шпенґлера в інтерпретації М. Хвильового // Філологічні семінари. Національні моделі порівняльного літературознавства. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – Вип. 9. – С. 195–201 (0,5 др. арк.).


ДОДАТКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Кавун Л. ВАПЛІТЕ: генезис, естетика, поетика // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2003. – Випуск другий. – С. 56–61 (0,5 др. арк.).

2. Кавун Л. Вітаїстичні тенденції в художній прозі Миколи Хвильового // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2004. – Випуск третій. – С. 48–54 (0,5 др. арк.).

3. Кавун Л. Художнє втілення ідеї "азіатського ренесансу" у прозі ваплітян // Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Збірник праць науково-практичних читань до 80-річчя Г.Р. Передрій. – Черкаси: Брама-Україна, 2005. – С. 141–145 (0,4 др. арк.).

4. Кавун Л. Трагічна модель буття в українській прозі 20-х років ХХ століття // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2005. – Випуск четвертий. – С. 57–62 (0,5 др. арк.).

5. Кавун Л. Дискурс "фаустівської" людини у романі Олекси Слісаренка "Чорний Ангел" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Наукові записки кафедри української літератури та компаративістики. – Черкаси: Брама, 2006. – Випуск п'ятий. – С. 24–32 (0,5 др.арк.).

АНОТАЦІЯ

Кавун Л.І. Літературне обґєднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в український прозі 20-х років ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури.– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація є першим цілісним дослідженням феномену літоб'єднання ВАПЛІТЕ (Вільної академії пролетарської літератури) в річищі художньо-естетичних шукань української прози 20-х років ХХ століття і в більш широкому істирично-теоретичному контексті.

Творчий доробок письменників-ваплітян скріплений системою інваріантних мотивів, образів, художніх засобів, що дозволяє розглядати його як метатекст. Дисертацію сфокусовано на дослідженні феномену "романтики вітаїзму" як основи багатьох прозових творів й участі ваплітян у полілозі "Захід / Схід", а також у полілозі про призначення мистецтва.

У роботі досліджено стратегії і вектори пошуків нової концепції людини в українській прозі 20-х років ХХ століття, розглянуто жанрово-стильові особливості літератури „романтики вітаїзму", виявлено багаторівневий характер інтертекстуальних зв'язків, які виявляють себе при входженні тексту в літературний контекст.

Ключові слова: "романтика вітаїзму", проза, "азіатський ренесанс", текст, метатекст, модель світу, міф, концепція людини.


АННОТАЦИЯ

Кавун Л.И. Литературное объединение ВАПЛИТЕ и художественно-эстетические искания украинской прозы 20-х годов ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук по специальностям 10.01.01 – украинская литература, 10.01.06 – теория литературы. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

Диссертация является первым целостным исследованием феномена литобъединения ВАПЛИТЕ (Вольной академии пролетарской литературы) в контексте художественно-эстетических исканий украинской прозы 20-х годов ХХ века и в более широком историко-теоретическом контексте. Творчество писателей-ваплитян объединяет система инвариантных