LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-стильові аспекти

свідомості;

4) виявлення й аналіз компаративістських аспектів творчості Р. Купчинського на синхронному і діахронному рівнях;

5) накреслення силуету Р. Купчинського – журналіста і фейлетоніста.

Методологічна основа дисертації. Літературний портрет як жанр дослідження відповідає потребі аналітико-синтетичного погляду на постать митця. Він дає змогу оптимально зауважити специфіку теми ("забуті імена"), її малодослідженість у літературознавстві й належить до найбільш "культивованих" і давніх жанрів літературознавчої науки. Відповідно – покликанийзобразити цілісно неповторну творчу особистість у всій багатогранності та зв'язках із добою, на тлі літературного процесу чи його ланок, має дати естетичну оцінку творчості письменника, враховуючи конкретно-мистецькі умови, – передбачає огляд доби, фактів біографії, ідейно-тематичний, жанровий, а також стильовий аналіз творчості письменника. Джерельною основою жанру є документи, щоденники, листи, різноманітні спогади, читацькі відгуки або сама творчість письменника. Майстерно вдосконалений у наукових працях І. Франка, цей жанр міцно вкоренився у творчості його послідовників. Широкому загалові сучасників відомі портрети письменників з серії "Українські радянські письменники", що виходила у видавництві "Радянський письменник", і серії "Літературний портрет письменника" видавництва "Дніпро". Такого типу збірки літературних портретів: "Розстріляне відродження" Ю. Лавріненка, "Розстріляна муза" Я. Славутича, "Високе світло", "Продовження" Т. Салиги, "Від "Молодої музи" до "Празької школи", "Критики і критерії" М. Ільницького, які через призму творчих індивідуальностей розкривають український літературний процес.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах, що випливають зі специфіки предмету дослідження, а тому в основу літературознавчого аналізу лягли типологічний, порівняльно-історичний, біографічний, комплексно-системний наукові методи й елементи психоаналітичного підходу.

Науково-теоретичною базою дисертації стали праці українських літературознавців, етнопсихологів і культурологів, істориків, зокрема І. Франка, Є. Маланюка, Ю. Липи, О. Кульчицького, М. Шлемкевича, В. Яніва, Д. Донцова, І. Крип'якевича, С. Ріпецького, С. Андрусів, І. Денисюка, О. Бочковського, М. Ільницького, А. Животка, М. Жулинського, В. Неборака, В. Качкана, Ю. Коваліва, В. Нестеренка, Я. Поліщука, Т. Салиги, Л. Сеника, Г. Сивоконя, О. Кузьменко, Л. Сироти, Л. Сніцарчук, А. Ткаченка, Р. Чопика, Ю. Шаповала, М. Шкандрія, І. Яремчук,М. Литвина, К. Науменка, та зарубіжних – Л. Воронової, В. Барахова, М. Мезенцева; К. Кезбаха, К. Фортіга, Е. Фрома, Г. -У. Кемпські.

Теоретичне і практичне значення роботи. Положення дисертації можуть бути використані для подальшого наукового студіювання мистецької спадщини Р. Купчинського й українського літературного процесу, з яким пов'язана діяльність письменника, для теоретичних генологічних узагальнень. Матеріали та результати дослідження можуть застосовуватись у лекційних і спеціальних курсах з історії української літератури, культурології, українознавства, історії української журналістики у високій школі, у підручниках й академічних виданнях, бібліографічних покажчиках. Опрацьовані публікації Р. Купчинського у львівській періодиці становлять основу для видання окремого збірника, а також можуть слугувати цінним першоджерельним матеріалом для укладачів антологій відповідного тематичного і жанрового спрямування.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше в українському літературознавстві творчість та індивідуальність Р. Купчинського є об'єктом системного і комплексного наукового дослідження. У ній отримало подальший розвиток визначення особливостей індивідуального стилю поезій і пісенних творів на стрілецьку тематику, з'ясовано специфічні риси їх фольклоризму, символізму й імпресіонізму. Простежено характерні вияви документалізму великої прози. Вперше розглянуто доробок митця у жанрі епіграми, фейлетону та малої прози. Проведене на основі аналізу рідкісної літератури дослідження визначає маловідомі грані у портреті письменника, а саме – як драматурга та публіциста, що дає змогу підтвердити його творчий універсум. Вперше введено у науковий обіг сучасного літературознавства архівний матеріал з поетично-прозової та епістолярної спадщини Р. Купчинського.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат, опубліковані наукові статті, в яких викладено основні положення наукової роботи, виконані здобувачем самостійно.

Апробація дослідження. Дисертацію обговорено на кафедрі української літератури ім. акад. М. Возняка. Львівського національного університету ім. І. Франка. Результати роботи оприлюднено в доповідях, виголошених на таких наукових форумах:

  • Всеукраїнська наукова конференція "Духовність. Культура. Нація" (Львів, 20 жовтня 2004 р.);

  • Всеукраїнська наукова конференція "Духовні виміри європейської цивілізації: виклики ХХІ ст. " (Львів, 20-21 жовтня 2005 р.);

  • Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історії і теорії літератури" (Львів, 7-8 червня 2005 р.);

  • Міжнародний науковий конгрес "Іван Франко: дух, наука, думка, воля" (До 150-річчя від дня народження) (Львів, 20-23 жовтня 2006 р.).

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (290 позицій) і додатків. Загальний обсяг дисертації викладена на сторінках, з них основного тексту).


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, Визначено мету і завдання, об'єкт і предмет дослідження. Обґрунтовано вибір методологічного інструментарію роботи – встановлені необхідні літературознавчо-методологічні засади літературного портрета як наукової студії у зв'язку з його генологічною еволюцією і розбіжностями в теоретичних працях про природу (художню чи наукову) жанру і його завдання. Окреслено зв'язок із науковими програмами, планами, темами кафедри, визначено теоретичне і практичне значення дисертації, її наукову новизну. Подано відомості про апробацію отриманих результатів і структуру роботи.

Відповідно до наскрізного генологічного принципу структурування дисертаційного дослідження розкриваються полюси лірики Р. Купчинського.

У першомурозділі "Лірика Р. Купчинського: жадання чину і краси" згідно з наскрізним генологічним принципом структурування дисертаційного дослідження, розкрито у стильовому та жанровому аспектах полюси лірики Р. Купчинського.?

1. 1. Стан вивчення творчої особистості письменника. На відміну від своїх побратимів, колишніх