LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-стильові аспекти

самого Р. Купчинського, і його знайомих М. Кедрина, М. Рудницького, П. Лисяка. У часописі тривалий час існувала рубрика "Епітафії", у якій друкували сатирично-гумористичні портрети відомих у Галичині сучасників не лише авторства Р. Купчинського. Окрім нього, активними дописувачами були М. Рудницький, Е. Козак. Оскільки ні сатирична лірика, ні літературна епітафія з доробку Р. Купчинського не була предметом спеціальних наукових студій, то погляд на цю ділянку творчості видається цілком умотивованим та актуальним.

У прозових творах Р. Купчинський виявив себе літописцем часу. Його художній світ не повторює реалій, документальний потік охудожнюється, хоч і залишається вірний історичній правді. Трилогія "Заметіль" присвячена визріванню в надрах стрілецького війська ідеї української державності. На прикладі головного персонажа Петра Зварича як збірного образу стрілецького юнацтва вбачаємо початки українського пасіонарного характеру, що пов'язують переважно із міжвоєнним періодом і періодом резистансу в літературі й політиці. Трилогія "Заметіль" – єдиний приклад великого епічного формату, де використано апробовані раніше художні прийоми.

Мала проза демонструє зв'язки із трилогією "Заметіль", поемою "Скоропад" і фейлетоністикою через тотожність сюжетних ситуацій, персонажних рядів, у специфіці розгортання мотивів про стрілецькі будні. Вважаємо, що малі літературні форми були лабораторією, де здійснювалися перші спроби жанрової алхімії письменника.

Поеми Р. Купчинського засвідчують творчий потенціал автора вести діалог з українською літературною традицією на рівні форми та змісту. "Скоропад" і "Новініяда" генетично зв'язані з "Енеїдою" І. Котляревського, де прототекст підказав певні технічні прийоми для розгортання оригінальної ідеї, а взаємодія виявляється на ритмічному, лексичному рівнях, у мікродеталях, структуруванні епізодів.

Універсалізм творчих здібностей Р. Купчинського засвідчує і жанровий пошук у фейлетоністиці, що теж стала межовим виявом жанрового синтезу публіцистичної та художньої літератури. "Міксуючи" у фейлетоні інші публіцистичні форми (нарис, полемічний лист) із власне літературними (новелою, анекдотом, поезією, літературною казкою, що тяжіє до притчі, трагедією), із документальними (подорожній нарис, спомин) та мистецькими (шарж) виявами, Купчинський перебував у перманентному творчому пошуку адекватної форми для передачі гостроти суспільно-історичного моменту. Експериментальність не пошкодила ні продуктивності Купчинського-журналіста, ні якості написаного. Фейлетони зберегли легку, філігранну форму, відповідаючи засадам малого фейлетону. Фейлетони Р. Купчинського 20-30-х років ХХ ст. стали своєрідною важкою артилерією українства у боротьбі з шовіністичною політикою винародовлення періоду пацифікації. У цих творах Р. Купчинський яскраво висвітлив головні симптоми хвороби єдинонеподільності, які панували у тогочасному польському державному політикумі.

Творчість Р. Купчинського характерна синтезом літературних видів і жанрів, що є властивістю його генологічної свідомості. Ліричні жанри демонструють епічні, драматичні тенденції. У прозових формах спостерігаємо симбіоз документалістики у всій її різноманітності з белетристикою та лірикою. У мистецькому портреті Р. Купчинського домінує новелістичне мислення. Письменник уміло продукує короткі епічні форми (оповідання, нариси, новели, фейлетони) і надкороткі форми (афоризми), досягаючи майстерної концентрації образу. Ампліфікація ліризованих етюдів у "Заметілі", застосування прийому лейтмотивної деталі новелізує трилогію, яка зберігає ознаки великого епічного твору. Універсалізм творчих здібностей Р. Купчинського засвідчує і фейлетоністика, виявляючи жанровий синтез публіцистичної та художньої літератури. "Міксуючи" у фейлетоні інші публіцистичні форми (нарис, полемічний лист) із власне літературними (новелою, анекдотом, поезією, літературною казкою, що тяжіє до притчі, трагедією), із документальними (подорожній нарис, спомин) та мистецькими (шарж) виявами, Купчинський перманентно перебував у творчому пошуку адекватної форми, щоб передати гостроту суспільно-історичного моменту.

Інтертекстуальна взаємодія із українською літературною традицією – провідна риса індивідуального стилю Р. Купчинського. Інтертексти означують силове поле українського літературного простору, який мав для Р. Купчинського вагомість і сенс. Як поет він шукає опертя в могутньому авторитеті Т. Шевченка. Алюзії до "Заповіту", до його філософської лірики зринають в образній і ритмічній тканині стрілецької поезії.

Сутнісним національно-літературним маркером для Р. Купчинського є і творчість І. Франка, зв'язок з якою спостерігаємо на структурно-типологічному рівнях. Загалом своїми художніми рефлексіями над ментальними вадами українства в історичному процесі здобуття державності Р. Купчинський випереджує етнопсихологічні ідеї, проголошені у працях В. Липинського, Д. Донцова, Є. Маланюка.

Наша студія не ставить крапки у наближенні до секретів творчої особистості Р. Купчинського. У дослідницькій перспективі – підготовка до друку та виходу в світ усієї творчої спадщини митця: і поетичного комплексу, і коротких прозових форм, і фейлетонного доробку, що спонукатиме до ретельного осмислення творчості Р. Купчинського в широких типологічних зв'язках на синхронному і діахронному рівнях.


Основні положення дослідження викладено у таких публікаціях:


  • Мельник М. "Мисливські оповідання" Романа Купчинського / Марта Мельник // Вісник Львівського університету : серія філологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 289-296.

  • Мельник М. Ідеї національно-культурного відродження у фейлетонах Романа Купчинського : (20-ті – 30-ті роки ХХ ст.) / Марта Мельник // Вісник Львівського університету : серія журналістика. – 2007. – Вип. 30. – С.186-195.

  • Мельник М. Мала проза Романа Купчинського / Марта Мельник // Вісник Дрогобицького педагогічного університету. – 2007. – Вип. 35. – С. 315-320.

  • Мельник М. Літературний портрет : до проблеми жанрової моделі / Марта Мельник // Вісник Львівського університету : серія журналістика. – 2008. – Вип. 31. – С. 207-213.

  • Мельник М. Естетичні та ідейно-патріотичні виміри поезії Романа Купчинського раннього періоду творчості / Марта Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : слов'янська філологія. – Чернівці : Рута, 2008. - Вип. 382-384. – С. 317-322.

  • Мельник М. Публіцистика Романа Купчинського / Марта Мельник // Вісник Львівського університету : серія філологічна. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 125 – 133. – (М-ли міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми теорії та історії укр. літератури",


  •