LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературно-мистецькі та наукові пошуки Марії Загірньої

невідомого стосовно обраної теми;

- визначити й схарактеризувати основні сюжетні мотиви, окреслити широту тематики і проблематики творів Марії Загірньої, ввести їх у контекст літературного процесу;

- виявити жанрові особливості літературних, науково-популярних творів і мемуарів Марії Загірньої;

- дати загальну характеристику освітньої діяльності та просвітньої роботи письменниці;

- виділити основні напрямки наукової діяльності Марії Загірньої, висвітлити її внесок у розвиток вітчизняного літературознавства, мовознавства, фольклористики;

- з'ясувати витоки й реалізацію літературно-мистецьких і суспільно-культурних поглядів письменниці, довести важливість творчих пошуків Марії Загірньої для збереження історичної пам'яті та формування національної самосвідомості;

- проаналізувати епістолярій письменниці в історико-літературному, теоретичному, психологічному аспектах, показати значення листування для розуміння громадської та науково-творчої діяльності Марії Загірньої;

- визначити місце письменниці в історії української літератури.

Об'єктом дослідження стали прозові та поетичні твори, твори для дітей, науково-популярні книжки, літературні біографії, фольклористичні нотатки, мемуари, листи Марії Загірньої, а також словники, до складання яких письменниця мала безпосереднє відношення.

Предметом роботи стало виявлення специфіки творчої манери Марії Загірньої, світоглядних домінант, які мали вплив на літературно-мистецькі та наукові пошуки письменниці.

Джерельну базу склали тексти письменниці, літературознавчі розвідки І.Франка, С.Єфремова, М.Грушевського, дослідження з історії української літератури, теорії літератури, літературної критики. У дисертації було використано архівні та рукописні фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.Вернадського НАН України, Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (м.Київ).

Методологічною основою дисертації є літературознавчі дослідження М.Грушевського, С.Єфремова, І.Франка, що стверджують теорію про домінуючу ознаку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, а саме: постійний її зв'язок з національно-визвольним та культурно-освітнім рухом. У дефініціях, які були відбитком так званого художньо-методологічного комплексу на зламі століть, запропонованих українськими письменниками та літературознавцями, відбито заклик до подальшої розробки проблем реалізму й народності.

Уважаємо, що такій методології повною мірою відповідають ідеї багатогранної творчої та громадської діяльності Марії Загірньої. Взаємозалежність ідейної та естетичної тенденцій у творчості Марії Загірньої або ж інших письменників її доби констатували українські літературознавці О.Білецький, О.Гнідан, Р.Гром'як, І.Денисюк, О.Дорошкевич, М.Жулинський, О.Забужко, Н.Калениченко, С.Кіраль, М.Кодак, І.Пільгук, Ф.Погребенник, А.Погрібний, І.Приходько, Г.Сивокінь, П.Хропко, Н.Шумило, В.Яременко та ін.

У дисертації з метою багатоаспектного висвітлення особливостей творчої спадщини Марії Загірньої зроблено спробу застосувати такі методи дослідження: біографічний, культурно-історичний, описовий. Для роботи найважливішим є принцип конкретно-історичного підходу, який дає змогу прослідкувати діалектику формування і розвитку світогляду письменниці, показати взаємозалежність її творчості й діяльності, зважаючи на добу, за якої вона жила.

Наукова новизна роботи. У дисертації вперше в українському літературознавстві цілісно досліджено життя, діяльність і творчість Марії Загірньої в контексті літературно-мистецького та культурно-освітнього процесу, а також розглянуто прозові, поетичні, науково-популярні твори, літературознавчі праці, документалістику письменниці. Творчість Марії Загірньої інтерпретовано у взаємозв'язку з аналізом деяких літературних, суспільно-політичних і культурно-просвітніх проблем часу, викликаних українським національно-визвольним рухом, які мали величезний вплив на світогляд письменниці та на її діяльність.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть використовуватися у вузівському та шкільному курсах історії української літератури, при складанні спецкурсів і спецсемінарів, написанні курсових, дипломних і магістерських робіт. Вони стануть цінним доповненням до написання відповідних розділів підручників та навчальних посібників з історії української літератури, літературного краєзнавства.

Особистий внесок здобувача полягає:

 • У дослідженні ідейно-естетичних, суспільно-культурних, літературно-мистецьких позицій письменниці та з'ясуванні значення її творчості для поглиблення ціннісних орієнтацій українського народу й усвідомлення ним власної національної визначеності.

 • У здійсненні системного аналізу жанрової специфіки літературних, науково-популярних, мемуарних творів Марії Загірньої.

 • В окресленні жанрово-тематичних особливостей дитячих творів письменниці, обширів її перекладацької діяльності.

 • У дослідженні літературознавчих праць, виявленні специфіки фольклористичних та лексикографічних надбань.

 • У визначенні жанрових особливостей епістолярію Марії Загірньої та введенні його в науковий обіг.

 • У визначенні місця письменниці в розвитку української літератури й культури.

  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації викладено та обговорено на семінарах, регіональних та Всеукраїнських наукових конференціях: "Українська духовна культура в системі національної освіти" (Харків, 1995), "Луганщина в системі національних духовних цінностей: До 135-річчя Б.Д.Грінченка" (Луганськ, 1999), "Розвиток освіти і культури України в ХVІІ – ХІХ ст." (Глухів, 1999), "Слово о полку Ігоревім" і Луганщина" (Луганськ, 2000), а також на щорічних наукових конференціях Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

  Матеріали та висновки дослідження апробовано на практичних заняттях з історії української літератури та літературного краєзнавства в Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. Дисертацію обговорено на засіданні кафедри української літератури Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка і рекомендовано до захисту.

  Публікації. Основні положення й висновки дослідження висвітлено в підручнику-хрестоматії "Література рідного краю. 10 клас", передмові до видання спогадів Марії Загірньої, 5 статтях, 4 матеріалах конференцій та тезах доповідей на конференціях.

  Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел.


 •