LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературно-художня творчість А.Кримського: проблематика і поетика

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ





ОСТАНІНА ГАННА ГЕОРГІЇВНА


УДК 821. 161. 2. 09




ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ А. КРИМСЬКОГО:

ПРОБЛЕМАТИКА І ПОЕТИКА



10. 01. 01 – українська література




АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук








Дніпропетровськ – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Криворізькому державному педагогічному університеті

Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Козлов АнатолійВасильович,

Криворізький державний педагогічний університет,

професор кафедри української літератури.


Офіційні опоненти:доктор філологічних наук, професор

Веркалець Михайло Миколайович,

Інститут журналістики Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри історії літератури та журналістики;


кандидат філологічних наук, доцент

Конончук Тетяна Іванівна,

Академія адвокатури України,

завідувач, професор кафедри української

філології та культурології.


Захист відбудеться "28" січня 2008 р. об 11-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.051.12 у Палаці студентів Дніпропетровського національного університету за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ , пл. Т. Шевченка, 1.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8).


Автореферат розісланий "26" грудня 2007р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Глушко О. О.




ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Життя і творчість А. Кримського вивчали: Л. Лопатинський, Б. Грінченко, І. Нечуй-Левицький, О. Грушевський, Г. Хоткевич, І. Франко, М. Возняк, М. Євшан, Леся Українка, Я. Білоштан, М. Рильський, О. Бабишкін, П. Колесник, С. Шаховський, К. Гурницький, С. Білокінь та інші. У наш час цю справу продовжують: М. Веркалець, В. Шевчук, О. Пріцак, Т. Гундорова, Л. Грицик, Н. Данилюк, Я. Поліщук, Т. Маленька, С. Павличко, Ю. Кочубей, Р. Ткаченко, М. Моклиця. Л. Голомб виявила й охарактеризувала такі індивідуальні риси поетики А. Кримського, як "... контрасти, паралелізми, переключення стилів, традиційна та внутрішньо трансформована символіка поезії Заходу і Сходу, інакомовлення, натяки в художніх текстах та заголовках, іронія, поетичні коди суфійства, музичні прийоми повторів та поліфонії ..."№.

Тобто, дослідники вже не раз торкалися мікро- та макропоетики художньої спадщини письменника, але спеціально питання про прийоми вираження її проблематики ще не ставилися.

Актуальність цієї роботи полягає ще й у тому, що ще не все вирішено із оцінками майстерності митця, з його приналежністю до тієї чи іншої течії, не до кінця визначена й суспільна та гедоністична цінність його творчого спадку тощо.

Виходячи з того, що на сучасному етапі в українській літературі та в літературознавстві нерідко порушуються саме ті проблеми, якими переймався і сам А. Кримський (проблеми психології особистості; життя українського народу; освіти і виховання молоді та ін.), можна сказати, що актуальність даного дослідження не викликає сумнівів.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є реалізацією одного із завдань науково-дослідної програми кафедри української літератури Криворізького державного педагогічного університету ("Аналіз твору літератури"), затвердженої Міністерством освіти і науки України в 2001 році. Тема дисертації схвалена Вченою радою Криворізького державного педагогічного університет і Бюро Науково-координаційної ради НАН України з проблеми "Класична спадщина та сучасна художня література" (витяг з протоколу № 1 від 19 січня 2006 року).

За об'єкт дослідження взято оригінальні художні твори А. Кримського, вміщені в таких виданнях: 1) Кримський А. Повістки та ескізи з українського життя – К.: Друкарня Українського Наукового Товариства, 1919. – 352 с.; 2) Кримський А. Твори: У п'яти т. – К.: Наукова думка, 1972-1974 (крім роману "Андрій Лаговський" – не дозволив обсяг дисертації).

Предметом дослідження обрано проблематику і такий аспект поетики як система прийомів творення образів і ситуацій творів (точніше – їх зміст, форми і функції).

_______________________________

№ Голомб Л. До питання про зміст і поетику збірки А. Кримського "Пальмове гілля" // Голомб Л. Із спостережень над українською поезією ХІХ – ХХ століть. – Ужгород: Гранда, 2005. – С. 174.

Предметом дослідження обрано проблематику і такий аспект поетики як система прийомів творення образів і ситуацій творів (точніше – їх зміст, форми і функції).

Мета роботи: визначивши теоретичні основи дослідження, виявити й вивчити провідні проблеми і найпоширеніші прийоми (й системи прийомів), їх вираження у вказаних творах А. Кримського, охарактеризувати їх зміст, форми та найважливіші функції.

Об'єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність виконання таких завдань:

– простежити процес формування уявлень і понять про художні прийоми в науці взагалі, в художній літературі та в літературознавстві;

– виявити й вивчити специфіку проблематики та прийомів творення прози малих жанрів А. Кримського;

– визначити і охарактеризувати прийоми вираження основної проблематики в поетичних творах А. Кримського;

– окреслити проблематику та систему прийомів усіх розглянутих творів письменника;

– виходячи з результатів дослідження, визначити рівень майстерності автора.

Теоретико-методологічну основу дисертаціїсклали концептуальні тлумачення поняття "прийом" у філософії та психології, у вітчизняному мовознавстві й літературознавстві (Платон, Арістотель, Н. Буало, Г. Гегель, О. Потебня, А. Веселовський, В. Шкловський, Ю. Тинянов, В. Жирмунський, Р. Якобсон, Б. Томашівський, В. Виноградов та ін.). Особливу роль у визначенні теоретичних засад відіграли такі сучасні дослідження науковців, в яких подається класифікація прийомів творення образів (М. Кодак, Г. Клочек, А. Козлов, Г. Сивокінь,