LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературно-художня творчість А.Кримського: проблематика і поетика

мислення.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІ

ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:


1. Система прийомів оригінальних поезій А. Кримського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.14. – К.: Твім інтер, 2002. – С. 614-625.

2. Прийоми творення образів у циклі перекладів Агатангела Кримського "Шах-наме або іранська книга царів" // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.16. – К.: Твім інтер, 2003. – С. 624-630.

3. Дух поетики в оповіданні "Батьківське право" А. Кримського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Ч. І. – К.: Акцент, 2004. – С. 500-506.

4. Система прийомів у вірші А. Кримського "Перед портретом (Замість напутнього слова книжці своїх віршів)" // Наукові записки ХДПУ ім. Григорія Сковороди. – Вип. 3 (39). – Серія: Літературознавство. – Харків: Нове слово, 2004. – С. 145-150.

5. Ідеологічні пригоди та їх наслідки "З літопису преславних діяннів панків Присташів" (За творчістю А. Кримського) // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 21. – Ч. 2. – К.: Акцент, 2005. – С. 545-553.

6. Типово-правдоподібне зображення культури сімейних стосунків в оповіданні А. Кримського "Та хто ж таки справді винен?!" // Мова і культура. – Вип. 8. – Т. VІ. – Ч. І. – К.: Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 226-232.

7. Національно-культурні покручі "Бейрутських оповідань" А. Кримського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 22. – Ч. 2. – К.: Акцент, 2005. – С. 419-427.

8. Драматизм полілогу звичаїв у "Бейрутських оповіданнях" А. Кримського // Південний архів. Філологічні науки: Зб. наук. праць. – Вип. ХХХІІІ. – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 42-47.

9. Прийоми художнього мислення в оповіданні "Дивна пригода" А. Кримського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 24. – Ч. 2. – К.: Акцент, 2006. – С. 612-628.

10. Система прийомів як проблема майстерності творчості А. Кримського // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 25. – К.: Акцент, 2006. – С. 494-502.
АНОТАЦІЯ


Останіна Г. Г. Літературно-художня творчість А. Кримського: проблематика і поетика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10. 01. 01. – українська література.

Дисертація присвячена вивченню специфіки проблематики та художніх прийомів її вираження у власних оригінальних творах А. Кримського. У дослідженні простежується процес формування уявлень і понять про прийом у науці взагалі, в художній літературі та в літературознавстві; виявлено й вивчено специфіку проблематики та прийоми творення прози малих жанрів А. Кримського; охарактеризовано метаноративні прийоми вираження основної проблематики в поетичних творах А .Кримського; окреслена проблематика та система прийомів усіх розглянутих творів письменника.

Внаслідок виявлення й вивчення специфіки проблематики та змісту, форм і найважливіших функцій прийомів та цілих їх систем з'ясовано: по-перше, у ранніх оповіданнях автор використав майже всі традиційні для класичної прози кінці ХІХ – початку ХХ століття прийоми, роздумуючи про складність стосунків між поколіннями, про важкі непорозуміння між людьми, про складність родинного буття взагалі; по-друге, у ранніх циклах творів переважають гострі та глибокі роздуми про внутрішню дисгармонію особистості, а також спостерігаємо описово-інформативні "букети" прийомів із аналітичними та психоаналітичними вкрапленнями; по-третє, у психопатологічних творах гострі особисті переживання і "передчування" я-оповідача передаються передовсім масштабними та складними самоспостереженнями, роздумами, самопсихоаналізами, ірраціональні мареннями й домислами, міцно сплетенеми довжелезними рядами найрізноманітніших прийомів, а найголовніше те, що всі вони підпорядковуються пригадуванню; по-четверте, на третьому етапі прозової творчості А. Кримського спостерігаємо не просто чіткі переплетіння інформативно-описових, аналітичних та заперечувальних прийомів, а й їх масштабні зіставлення та протиставлення таких "блоків" прийомів; по-п'яте, виявлено, що поетичні твори А. Кримського значно складніші з точки зору проблематики, а простіші з точки зору поетики у порівнянні з прозовими творами; по-шосте, гострота й актуальність проблематики змісту поезій передається передовсім за допомогою самоспостережень, роздумів, самохарактеристик, психоаналізів; по-сьоме, лише у деяких поетичних циклах трапляються переплетіння описово-констатаційних, аналітичних прийомів, а також прийомів домислювання, фантазування та іносказання.

В цілому оригінальна художня спадщина А. Кримського засвідчила експериментаторство в плані прийомів творення образів, що підтверджує органічність і новаторство його доробку в добу модерністських течій.

Ключові слова: проблематика, поетика, прийом, прийом творення образів, система прийомів.АННОТАЦИЯ


Останина А. Г. Литературно-художественное творчество А. Крымского: проблематика и поэтика. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10. 01. 01. – украинская литература.

Диссертация посвящена изучению специфики проблематики и художественных приёмов её выражения в собственных оригинальных произведениях А. Крымского. В исследовании чётко определён процесс формирования понятия "приём" в науке вообще, в художественной литературе, а также в литературоведении; выявлена и охарактеризована специфика проблематики и приёмов образования прозы малых жанров А. Крымского; охарактеризованы метоноративные приёмы выражения основной проблематики в поэтических произведениях А. Крымского; определена проблематика и система приёмов всех рассмотренных произведений А. Крымского.

В ранних произведениях автор использовал практически все традиционные приёмы для классической прозы конца ХІХ – начала ХХ столетия, размышляя о сложных отношениях между поколениями, о трудности семейной жизни, о непонимании между людьми. В ранних циклах произведений преобладают острые и глубокие размышления писателя о внутренней дисгармонии личности, описательно-информационные "букеты" приёмов с аналитическими и психоаналитическими "вставками" То есть на этом этапе творчества писатель ещё не проникает в глубину человеческой психики, его мастерство еще только формируется, дозревает.

В психопатологических произведениях А. Крымского острые