LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Літературознавчі концепції Івана Франка у контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини XIX - початку XX століття

огляду на перспективність багатьох його настанов для входження української літератури у європейський контекст.


Основні положення дисертації викладено у таких працях:

Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. – Львів: Каменяр, 1999. – 181 с.

Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ сторіч. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002.– 207 с.

Гнатюк М. Вдивляючись у многотрудну працю учителя (Іван Франко у літературно-естетичній концепції Богдана Лепкого) // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ століття. Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатю-ка. – Тернопіль, 1998. – С. 109–119.

Гнатюк М. До проблеми модернізму в українській літературі початку ХХ ст. (М. Євшан та "молодомузівці") // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен; Львів: Фенікс-Лтд, 1993. – Т. 16.– С. 166–177.

Гнатюк М. До проблеми функціонування культурно-історичної школи у літературознавстві в Україні (І. Франко – О. Пипін) // Збірник праць кафедри української преси. Серія "Журналістика". – Львів: ЛНУ, 2001.– С.362–370.

Гнатюк М. До проблеми функціонування соціологічного літературонавства в Україні (І.Франко – С.Єфремов) // Українське літературонавство / Іван Франко: Статті і матеріали. – Львів: ЛНУ. – 2003. – Вип. 66. – С. 128–134.

Гнатюк М. Еміграційне та діаспорне франкознавство: критика, літературознавство, публіцистика // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. Вип. 5. – Львів, 1998. – С. 179–189.

Гнатюк М. Іван Франко і проблеми психологічної школи у літературознавстві // Вісник Харківського університету. Серія "Філологія". – Вип. 491. – Харків, 2000. – С. 450–455.

Гнатюк М. Літературознавчі концепції у Польщі та Україні (початок ХХ століття: Станіслав Бжозовський, Михайло Рудницький) // Porwnanie jako dowd. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyzcne 1890–1999. – Poznań: Wydawnictwo naukowe, 2001.– S. 13–23.

Гнатюк М. Письменницька діяльність І. Франка у літературно-критичній інтерпретації М. Грушевського // Михайло Грушевський і Західна Україна. – Львів: Світ, 1995. – С. 188–193.

Гнатюк М. Періодизація українського франкознавства // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів: Світ, 1998. – С. 32–41.

Гнатюк М. Традиції Івана Франка в сучасній українській літературній критиці // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. Вип.46.– 1986.– С.39–45.

Гнатюк М. І.Франко і національно-демократична партія в Галичині // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. Вип.60.– 1995.– С.14–24.

Гнатюк М. Проблема вибору школи в літературознавчій концепції Івана Франка // Матеріали ІV конгресу МАУ (літературознавство).– К., 2000. – С. 494–502.

Гнатюк М. Проблема "національної літератури" у історико-літературних працях початку ХХ ст. (Б. Лепкий, С. Єфремов, М. Возняк) // ІІ-й Міжнародний конгрес україністів. – Львів, 1993.– С. 84–89.

Гнатюк М. Національна ідея у літературі (Іван Франко і Юрій Липа) // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Зб. наук. праць Львів. нац. ун-ту. – Львів, 2001. – С. 237–245.

Гнатюк М. Проблеми теорії літератури у працях Івана Денисюка // "З його духа печаттю". Зб. наук. праць на пошану професора Івана Денисюка. – Львів, 2001.– С.3–9.

Гнатюк М. Проблеми українського романтизму в історико-теоретичній спадщині Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія: Літературознавство.– Львів, 2003.– С.123–129.

Гнатюк М. Розвиток літературознавства в Галичині та його зв'язок з Віденською славістичною школою в 1848–1918 рр. // Sprache und Literatur der Ukraine zwischen Ost und West. – Wien, 2000. – S. 115-127.

Гнатюк М. Розвиток літературознавчих концепцій у Львівському університеті (1848-1918) // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Част.І. – С.56–65.

Гнатюк М. Проблеми історії української літератури у "Замітках о руській літературі" І.Вагилевича // Шашкевичіана.– Вип.3–4. – Львів; Вінніпег, 2000.– С.132–137.

Гнатюк М. "Три вступительнії преподаванія о руській словесності" Я. Головацького // Шашкевичіана.– Вип.1–2.– Львів; Вінніпег, 1996. – С.236–260.

Гнатюк М. Специфіка мемуарів (до проблеми документального та особистісного у спогадах про Івана Франка) // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць.– Дрогобич: Вимір, 2002. – № 2. – С. 171–185.

Гнатюк М. Стаття І. Франка "Семітизм і антисемітизм у Галичині" // Українське літературознавство. Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001. – Вип. 64. – С. 126 – 142.

Гнатюк М. Традиції Івана Франка в публіцистичній та літературно-критичній творчості сучасних українських письменників // Іван Франко і світова культура. Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. – К.: Наук. думка, 1990. – Кн. 1. – С. 260–264.

Гнатюк М. Щодо періодизації українського літературознавства і критики // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен-Львів: Фенікс-Лтд, 1995. – Т. 17.– С. 96–100.

Гнатюк М. Аксіологічний елемент у мемуаристиці (на прикладі спогадів про Івана Франка) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів: НТШ, 1997.– С.134–140.

Гнатюк М. Иван Франко: Статьи и материалы // Творчество Ивана Франко в мировом литературном процессе.– Москва: АН СССР. –1986.– С.211–217.

Гнатюк М. Критик, що поміняв перо на зброю (Літературно-критична діяльність Миколи Євшана (Федюшки).– Львів: Львівський держ. ун-т ім. І. Франка, 1995.– 48 с.

Гнатюк М. І. Котляревський і його традиція. Франкове трактування // Збірник матеріалів НТШ. – Львів, 2002. – С. 67–74.

Гнатюк М. Культурологічні аспекти діяльності О. Барвінського // Олександр Барвінський. – Львів: Записки НТШ, 2001.– С.80–91.

Гнатюк М. Михайло Возняк і його "Історія української літератури". Передмова // Возняк М. Історія української літератури. – Львів: Світ, 1992. – С.3–30.

Гнатюк М. У колі друзів і приятелів// Передмова до книги "Спогади про Івана Франка". – Львів: Каменяр, 1997. – С.3–36.


АНОТАЦІЯ

Гнатюк М.І. Літературознавчі концепції Івана Франка в контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ – початку ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2003.

Дисертацію присвячено проблемам становлення та функціонування літературознавчих шкіл в Україні та ролі у цьому процесі Івана Франка. Уперше як цілісні й самодостатні досліджуються розвиток таких літературознавчих шкіл в Україні, як культурно-історична школа, бібліографічний метод, психологічна школа, філологічна, порівняльно-історичне літературознавство, їх генеза функціонування, їх своєрідність і самоцінність у типологічних зіставленнях зі слов'янським, ширше європейським літературознавством.