LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Логіко-граматична категорія кількості та лексичні засоби її вираження в сучасній англійській мові

співвідноситься з означеним актантом, друге – з неозначеним [9].

Значення багато/мало в англійській мові представлено лексичним рядом, що утворює опозиції much :: little, many :: few. На відміну від української та російської мов, названі опозиції базуються на принципі злічуваності/незлічуваності. Серед займенників, що вказують на неозначену кількість, виокремлюються одиниці типу: all, several, some, whole, які виражають ідею кількості сумарно, партитивно та ін. [9].

Кількісні прикметники англійської мови утворюють дві групи слів, які співвідносяться з поняттям обчислення і вимірювання. Перша група слів реалізує сему числа як експліцитно, так і імпліцитно. Наприклад: double, decimal, dipolar, dipterous, tripartite та ін.

Виділяється також група прикметників, які реалізують значення неозначеної кількості. Наприклад: big, distant, great, high, last, long, old, short, small, tall, wide, young та ін. Деякі прикметники при вторинній номінації можуть набувати градуальні ознаки. Наприклад: deep knowledge, wide erudition, high respect, short life та ін.

Дієслово внаслідок своєї семантики рідше, ніж інші частини мови, виражає значення кількості. Граматичні характеристики числа дієслів мають опосередкований характер, лексичне вираження кількості в дієслові здатне диференціювати динаміку кількісних відносин відповідно до категоріального значення процесуальності, яке є характерним для дієслова. Отже, у смислових структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості, поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії. Наприклад, to increase, to decrease (пор. з укр. збільшити, збагатити та ін. ). Ці дієслова реалізують сему неозначеної множини, що є характерним для англійських дієслів. На відміну від іменників та прикметників, для дієслів не є властивим значення означеної множини. Виключеннями є лише конверсиви типу 'to double', to couple, to quarter' та ін., які реалізують значення числа (означеної множини), запозичене у відповідних частин мови.

У той же час дієслова здатні передавати ідею кількості більш конкретно, ніж це має місце в категорії числа, в опозиції "граничність :: неграничність" або через видові форми. При цьому дієслово номінує не саму кількість, а відображає динаміку кількісних відносин у бік їх зменшення або збільшення. Відповідно виділяють дві групи дієслів, які показують зміну кількості у бік: а) зменшення (наприклад, to reduce, to decrease, to cut, to decline, to fall, to drop та ін.); б) збільшення (наприклад, to add, to increase, to rise, to reach, to climb, to run, to jump, to maximize та ін.). Наприклад:

а) Sales of records havedeclined steadily.

Unemployment has dropped from 8% to 6% in the last year.

б) Exports of computers have increased by 15% since January.

House prices have jumped by 20%.

Деякі лінгвісти розглядають також можливість реалізації дієсловами категорії злічуваності, яка виражається в складених дієслівних лексемах із другим формально-іменним компонентом, отриманим шляхом конверсії від дієслова та зберігає дієслівність лексичного значення ( так звані "розщеплені" дієслова) [2]. Форма числа іменного компонента слугує для вказування на одиничність чи множинність актів. Таким чином, ця категорія позначає в дієслові кратність дії. До цієї групи належать поширені складені дієслівні утворення типу: made a step, gave (three) barks, took (several) pulls, took (many) looks, took (deep) breaths та ін.

Прислівники англійської мови також використовуються для вираження значення кількості – вони функціонують для вираження великого, малого, надмірного, недостатнього, повного чи неповного ступеню або міри ознаки, яка реалізується за допомогою слів, що сполучаються з прислівниками. Наприклад, у поєднанні з прикметниками або числівниками прислівники виконують підсилюючу чи послаблюючу функцію; вони нейтралізують або виділяють ознаку, позначену прикметником або числівником. Наприклад: just two hours, nearly two o'clock. Кількісна недостатність виражається структурними типами з суфіксом -ish(ly): whitishly, greenishly.

Прислівники англійської мови здатні актуалізувати значення ступеню й міри, наприклад: very, enough, half, too, nearly, almost, hardly, rather, exceedingly, quite та ін. Виражаючи ступінь або міру кількісної ознаки, прислівники реалізують значення неточної кількості як автономно, так і в сполученні з іншими словами (шляхом простої та розчленованої номінації). Порівняйте: soon, lately, time and again, not far from here, more than two hours, very often та ін.

Кількість предметів може виражатися по-різному. Порівняйте: many books, much water, little snow, few books. Серед прислівників, що вказують на неозначену кількість, виокремлюються одиниці типу: much, many, few, little.

В англійській мові на значення неозначеної кількості можуть вказувати й деякі службові слова, серед яких, наприклад, виокремлюються слова among, between. Перше з них вказує на наявність осіб, предметів більше двох, останнє – лише двох.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 • Советский Энциклопедический Словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.,1989. – 1632 с.

 • Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 399 с.

 • Кошевая И.Г. Теоретическая граматика английского языка. – М.: Просвещение, 1982. – 336 с.

 • Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных: (на материале совр. англ. яз.). – М.: РАН Ин-т языкознания, 1992. – 215 с.

 • Чеснокова Л.Д. Имя числительное в современном русском языке. Семантика. Грамматика. Функции. – Ростов-на-Дону, 1997. – 157 с.

 • Швачко С.А. Полиаспектность и полифункциональность английских числительных. // Вісник ХНУ. – 2004. – № 635. − С. 198-201.

 • Швачко С.О. Типологія синтаксичних зв'язків (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Проблеми зіставної семантики. – Київ: КНЛУ, 2003. – № 6. − С. 312-317.

 • Кошевая И.Г. К проблеме знака и значения в языке.– М.: Гос. пед. институт им. В.И. Ленина, 1976. – 143 с.

 • Швачко С.А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. – К.: Вища школа, 1981. − 144 с.

 • Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Учпедгиз, 1972. – 614 с.

 • Jespersen O.A. A Modern English Grammar on HistoricalPrinciples, vol.1.– Copenhagen, 1949. − 212 p.

 • Fowler H.W. A Dictionary of Modern English Usage.– Oxford, 1957. − 683 p.

 • Little W., Fowler H.W., Coulson J. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles. – 1956. − 189 p.


  Матеріал надійшов до редакції 17.05. 2007 р.

  Самочёрнова О.А. Логико-грамматическая категория количества и лексические средства её выражения в современном английском языке.

  В статье рассматривается проблема выражения философской категории количества в современном английском языке. Градация значения количества анализируется на материале лексических единиц английского языка, принадлежащих к лексико-грамматическим классам существительного, прилагательного, местоимения, числительного, глагола и наречия.

  Samochornova O.A. Logical-grammatical Category of Quantity and Lexical Means of Expressing Quantitative Meaning in Modern English.

  The article deals with the problem of expressing the philosophical category of quantity in Modern English. The gradation of quantitative meaning is analysed through the lexical units of the English language, belonging to the lexical-grammatical classes of nouns, adjectives, pronouns, numerals, verbs and adverbs.


 •