LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Логіко-філософський аналіз еристичного дискурсу

моделей еристичних суперечок на засадах логічної прагматики, враховуючи нормативні та інші види девіацій.

Перспективною є також розробка цілісної теорії девіантного дискурсу, застовуючи синтез методів формальної та неформальної логіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ В ПРОВІДНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ:

 • Скворцова Т.Г. Роль мовних норм у девіантному дискурсі // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. — 2001. — №33. —С.55-58.

 • Скворцова Т.Г. Основні традиції у розумінні поняття „дискурс"
  // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія. —2001. — №35. —С 45-49.

 • Скворцова Т.Г. До проблеми визначення дискурсу у логіці // Мультиверсум. Філософський альманах. — К.: Український центр духовної культури. —2002. — Вил. 31. — С 184-190.

 • Скворцова Т.Г. Особливості нормативних девіацій у нормальному дискурсі // Вісник Київського університету. Філософія. Політологія.—2002.—№42-45.—С 172-173.

 • Скворцова Т.Г. К опредедлению понятия дискурса // Материалы VI Общероссийской конференции „Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке". — 2000. — С. 372-373.

 • Скворцова Т.Г. Критерий искренности как нормативная девиация // Материалы VII Общероссийской конференции „Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке". — 2002. — С. 372-373.

  АНОТАЦІЯ

  Скворцова Т.Г. Логіко-філософський аналіз еристичного дискурсу. — Рукопис.

  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата наук за спеціальністю 09.00.06 — логіка. Інститут філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України. — Київ, 2004.

  Дисертація присвячена логіко-філософським проблемам, пов'язаним з дослідженням еристичного дискурсу.

  У дисертації визначаються концептуальний апарат та принципи логічної побудови моделі еристичного дискурсу. Для цього проаналізовані напрями дослідження поняття „дискурс" в гуманітарному знанні з метою виявлення концептуального апарату для логічної реконструкції еристичного дискурсу в рамках сучасної формальної та неформальної логіки. На підставі аналізу поняття „дискурс" у гуманітарному знанні виявляються основні підходи, що мають особливий інтерес для логічної реконструкції еристичного дискурсу: лінгвістичний підхід (дискурс як текст); семіотичний підхід (знаковий характер дискурсу); підхід комунікативної філософії (інтерсуб'єктивний характер дискурсу).

  Обґрунтовується девіантний характер еристичного дискурсу. На підставі цього робиться висновок про обмежений характер його дослідження методами логічної семантики. Дисертація є теоретичним дослідженням логіко-філософських засад логічної прагматики як основного методу розробки можливостей логічної реконструкції еристичної суперечки.

  Теоретичні результати дисертації можуть знайти своє застосування у дослідженнях такого напряму, як штучний інтелект при моделюванні не тільки еристичного дискурсу, але й таких складних видів суперечок з комп'ютером як моральні, політичні, філософські та інші суперечки.

  Ключові слова: дискурс, еристика, еристичний дискурс, еристич-ний акт, девіантний дискурс, аргументація, логічна прагматика.


  АННОТАЦИЯ

  Скворцова Т.Г. Логико-философский анализ эристического дискурса. — Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 09.00.06 - логика. Институт философии имени Г.С. Сковороды Национальной Академии Наук Украины. — Киев, 2004.

  Диссертация посвящена логико-философским проблемам исследования эристического дискурса. В рамках современной формальной и неформальной логики исследуются возможности логической реконструкции эристического спора. При этом эристический спор рассматривается с точки зрения его дискурса.

  В диссертации обосновывается,что эристический дискурс является разновидностью девиантного дискурса. В связи с этим анализируются ограниченные возможности изучения такого дискурса методами логической семантики и исследуются возможности его логической реконструкции методами логической прагматики. Для этой цели в диссертации вводится понятие „эристического акта", структура которого может быть рассмотрена как с точки зрения логико-феноменологического подхода, так и с точки зрения когнитивного подхода. Введение понятия „эристический акт" позволило учитывать не только ситуацию продуцирования некоторой аргументации пропонентом, но и ситуацию ее восприятия опонентом; анализировать нормы, правила эристи-ческих спров. На основе понятия концепции

  Р. Монтегю „точка соотнесения" разработаны принципы построения логической модели эристического дискурса. При этом понятие „точка соотнесения" уточняется исходя из структуры эристического акта.

  Теоретические результаты исследования могут найти применение в исследованиях такого направления, как искусственный интеллект при решении проблем, связанных с моделированием не только эристического спора, но и других, не менее сложных видов спора с компьютером (моральные, политические, философские и другие виды спора).

  Диссертация вносит вклад в разработку целостной теории девиантного дискурса, применяя синтез формальной и неформальной логики.

  Ключевые слова: дискурс, эристика, эристичнеский дискурс, эристический акт, девиантный дискурс, аргументация, логическая прагматика.


  SUMMARY

  Skvortsova T.G. Logical-philosophical analysis of eristic discourse.

  — Manuscript.

  Dissertation for a candidate's degree, speciality 09.00.06 — logic. The Institute of Philosophy named after G.S. Skovoroda of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

  The dissertation determines a conceptual apparatus and principles of a logical analysis of the eristic discourse.

  After preliminary conceptual research of eristic discourse is establishing thesis about deviant character of eristic discourse and in accordance with this the impossibility research him by methods of logical semantics and possibility research him by methods of logical pragmatic. In this work become formed the main notions of the problem field of eristic discourse, analyzing the possibilities of the synthesis the techniques of formal and informal logics in the modelling of eristic discourse. The basic conceptions of a problematic sphere of the eristic discourse and their correlation are determined.

  Key words: The key words: discourse, eristic, eristic discourse, eristic act, logic structure of eristic act, deviant discourse, argumentation, logical pragmatic.


 •