LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Людина в сучасному російському словотворі (субстантивна похідна лексика 'особи')

управляющий локомотивом, водитель поезда. 3. Мужчина, работающий на пишущей машинке (семантика 1-го значення похідного формується на базі 1-го значення мотиватора, а 2-е і
3-є значення – на базі 2-го; 3-є і 4-е значення мотиватора не беруть участі у формуванні семантики деривата: машина – 1. Механизм или совокупность механизмов, совершающих какую-л. полезную работу путем преобразования одного вида энергии в другой. 2. Разг. Автомобиль, автомашина. Общее название различных самодвижущихся механизмов, выполняющих транспортную, тягловую и т.п. работу).

Найменше іменників суфіксального типу, семантика яких ширша за семантичний об'єм мотиватора (89 од.): афганец – 1. Представитель основного населения Афганистана. 2. Советский воин, принимавший участие в военных действиях на территории Афганистана (1980 – 1989) (Афганистан – государство в Юго-Западной Азии).

За характером словотвірних суфіксів, що беруть участь у творенні іменників відсубстантивної похідності, найчисленнішими є деривати нульової суфіксації (563 од.); 35% таких іменників складають нові слова, що увійшли до російської літературної мови протягом останніх десятиліть минулого століття у зв'язку з розвитком науки; їх загальна семантика – 'особа за професією, спеціальністю, заняттям': гастроэнтеролог, гелиобиолог, гелиофизик, гельминтолог, нейрофизиолог, социолингвист та ін. Другу за продуктивністю групу складають похідні з суфіксом -ист (389 од.), специфіка якого зумовлена його іншомовним походженням і тим, що він бере участь тільки в утворенні назв 'особи': нейтралист, нудист та ін. У галузі відсубстантивного словотвору високу активність має суфікс -ник (231 од.). Похідні з цим формантом за кількістю посідають третю позицію. Мотивуючими виступають непохідні іменники (форточник, частушечник, чечёточник), у тому числі й такі, що вживаються лише в множині (шмоточник, ясельник) та похідні (наперсточник, тепловозник). Менше іменників з суфіксом -чик/-щик (218 од.): волокитчик, подрядчик, оранжерейщик, паромщик та ін. Значну частину іменників утворено за допомогою суфікса -ец (211 од.). Більшість таких похідних має значення 'особа за місцем проживання' і утворена від власних назв: а) країни: ирландец, испанец, канадец; б) місцевості, території: кавказец, каталонец; в) континенту: африканец, европеец; г) штату: кашмирец. Нечисленні похідні з суфіксами: -анин/-янин/-чанин: англичанин, датчанин,
египтянин, россиянин (18 од.); -ин: армянин, болгарин, грузин (16 од.). Для позначення 'особи за родом діяльності' використовують суфікси -ор/-ер/-ёр (78 од.): агрессор, аукционер, киоскер;
-(а)тор: консигнатор, конспиратор (52 од.). Суфіксальні іменники з -ик називають 'особи' відповідно до певної сфери науки, техніки, мистецтва, до ідейної, громадської течії, за тими чи іншими властивостями, характером, фізіологічним типом чи психічним складом: агрохимик, аллергик (64 од.). Похідні з суфіксами -ант (29 од.), -'ар/-арь (18 од.), -тель (17 од.) називають 'особи за характерною чи разовою дією, об'єктом дії': конкурсант, гусляр, кобзарь, делопроизводитель. Утворення на -евт(10 од.) мотивовані загальними іменниками – назвами наукових напрямків, зокрема, галузей медицини:биоэнерготерапевт, гелиотерапевт,иглотерапевт. Поодинокими прикладами подано деривати з суфіксами: -ит (вишнуит), -ак/-як (бурсак), -ат (стипендиат), -ач (нэпач), -ич (шляхтич) та ін. Серед похідних здебільшого іменники чоловічого роду.

Аналізований матеріал переконує, що традиційне уявлення про утворення назв 'особи жіночої статі' від відповідних назв 'особи чоловічої статі' не є абсолютним: вековуха, женсоветчица, кружевница, курятница, повитуха, просвирня, салопница, свекловичница та ін. Семантико-граматичний підхід дозволяє розглядати і похідні типу москвич, москвичка як паралельні утворення, а не лише як послідовні.

Поодинокими є імена спільного роду: барыга, близняшка, горюша, пьянчуга, сиротина, стиляга, ханжа тощо.

Серед досліджуваних одиниць є не тільки нейтральні, але й стилістично забарвлені утворення. Такі деривати можуть бути утворені як від нейтральних, так і від стилістично забарвлених мотиваторів (260 од.).

Доповнюють загальну кількість похідних іменники, утворені від одного й того ж мотиватора на одному словотвірному рівні, тотожні або близькі за значенням, що відрізняються лише словотвірними афіксами: патентник/патентщик,перестроечник/перестройщикта ін. Такі утворення ми вважаємо словотвірними синонімами; всі вони суфіксального типу, складають
51 ряд (103 од.), структурно організовані за 24 моделями.

У другому підрозділі розглянуто префіксальні похідні, які становлять лише 1,7% від загальної кількості дериватів на позначення 'особи' (84 од.). Семантичне співвідношення одиниць мотиваційних пар збігається із семантичним співвідношенням суфіксальних одиниць. Найбільше дериватів, що мають однаковий семантичний об'єм із мотивуючим (44 од.): вице-мэр – заместитель мэра (мэр – глава городской администрации).

Кількісне співвідношення одиниць мотиваційних пар серед похідних, семантичний об'єм яких вужчий за семантику мотиватора, коливається від 1:2 до 2:3. Найчастіше у семантиці деривата відбито перше (пряме) значення багатозначного мотивуючого (13 од.): соответчик – тот, кто является ответчиком по какому-л. делу совместно с кем-л. другим (ответчик – 1. Тот, кому предъявлен судебный иск). За ними йдуть похідні, семантика яких побудована на базі непрямого, але теж одного (з декількох) значення мотиватора (11 од.): собрат – товарищ по занятию, по профессии (брат – 2. Человек, связанный общим делом, дружбой, условиями существования и т.п. с кем-л.). Крім того, семантика похідного може формуватися на основі усіх значень мотиватора (11 од.): соредактор – редактор, работающий совместно с другим редактором (редактор – 1. Тот, кто редактирует какой-л. текст. 2. Руководитель издания, утверждающий его содержание). Найменше похідних, семантика яких базується на декількох (не всіх) значеннях мотиватора (4 од.): прадед – 1. Отец деда или бабушки. 2. Предок (дед – 1. Отец отца или матери.
3. Человек, живший в старину, предок. Друге значення не формує семантику похідного: 2. Разг. Старый человек, старик).

Похідні, семантичний об'єм яких ширший за семантичний об'єм мотиватора, представлені дериватом прародитель– 1. Тот, от которого ведется начало какого-л. рода; родоначальник.
2. Предок (родитель – отец).

Серед префіксальних