LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Людина в сучасному російському словотворі (субстантивна похідна лексика 'особи')

іменників найчисленнішими є похідні з префіксом со- і загальним значенням 'спільність дії, стану, положения, взаємозв'язку того (тих), кого названо мотивуючим словом': собрат, согражданин, соучастник(18 од.). Префікс пра- бере участь у творенні похідних, що означають ступінь споріднення як по висхідній (прабабка, прадед), так і по низхідній (правнук, правнучка) лініях. Слова праматерь, праотец, прародитель називають пращурів узагалі. Похідні з іншими префіксами згруповано таким чином: номінації 'особи', антонімічні до своїх мотиваторів – з не-, анти-: негражданин, непрофессионал,антигорбачевец, антиельцинец; похідні, в яких семантика мотиваторів підсилена префіксами сверх-, ультра-, рас-: сверхгений, сверхзлодей, ультрамиллионер, раскрасавчик; найменування 'особи' з префіксами архи-, обер-, прото-тасупер-, які означають 'старшинство в чині, посаді чи званні': архидиакон, обершпион, протопресвитер, суперарбитр; похідні з семантикою 'підпорядкування', якої надає їм префікс суб-: субарендатор, субинспектор; імена з префіксами вице-,под- мають значення 'нижче за званням, посадою, чином від того, кого названо мотивуючим': вице-губернатор, подштурман; похідні з префіксом про- вказують на прихильність кого-н. до окремих політичних поглядів, течій у мистецтві: прокоммунист, профашист; в словах проконсул і проректор цей префікс має значення 'замість особи, яку названо мотивуючим словом'.

У третьому підрозділі описано похідні циркумфіксного утворення
(46 од.). На відміну від назв 'особи' суфіксального та префіксального типів, семантичний об'єм іменників циркумфіксної структури частіше вужчий за семантичний об'єм мотивуючого (33 од.). Кількісна характеристика семантичних відношень одиниць мотиваційних пар коливається від 1:2 до 4:8. Найчастіше в семантиці іменників відображено перше (пряме) значення багатозначного мотивуючого (18 од.): бездипломник – разг. Тот, кто не имеет диплома, не окончил вуза или техникума (лише перше з трьох значень формує семантику похідного: диплом – 1. Свидетельство об окончании учебного заведения или о присвоении какого-л. звания, ученой степени); а також: погодок, пограничник, подкулачник, подмастерье, собутыльник та ін. Окрему групу складають іменники, семантика яких побудована на базі непрямого значення мотиватора (9 од.), що є характерним для похідних і суфіксального і префіксального утворення: подельник/подельщик – жарг. Тот, кто был под следствием, был осужден по одному делу с кем-л. другим; соучастник в уголовном, разбойном и т.п. деле (дело – 8. Административное, судебное разбирательство по поводу какого-л. события, факта; судебный процесс).Поодинокі іменники, семантика яких сформована на основі декількохзначень мотиватора (6 од.): наместник – 1. Устар. Заместитель кого-л., лицо, облеченное кем-л. правами, полномочиями. 2. Должностное лицо в древней Руси, возглавлявшее местное управление. 3. Глава местного управления в России в конце 18 – начале 20 вв. 4. В 18 – начале 20 вв. – правитель окраинных областей (Кавказа, Польши), обладавший правами верховной власти от имени главы государства (место – 3. Определенное положение, занимаемое кем-л. в какой-л. деятельности; положение, занимаемое кем-л. среди кого-л.
4. Должность, служебное положение. Семантика п'яти одиниць формується на основі усіхзначень мотиватора: соотчич, соотечественник та ін.

Семантичний об'єм семи похідних дорівнює семантичному об'єму мотиваторів: подпасок – помощник пастуха (пастух – тот, кто пасет стадо).

Об'єм семантики єдиного деривата ширший за семантичний об'єм мотиватора: антихрист – 1. В христианском вероучении: главный противник Христа, который должен явиться для последней борьбы перед концом света и вторым пришествием Христа. 2. О человеке, вызывающем гнев окружающих своими антиобщественными поступками, поведением (Христос – название Иисуса).

Похідні зі значенням 'особи' відсубстантивного утворення є найчисленнішими. Усі вони називають конкретну людину – носія предметно-абстрактної ознаки за відношенням до предмета, особи, ідеології, напрямку, науки, місця перебування та ін. Це переважно суфіксальні утворення (з нульовим та матеріально вираженими суфіксами -ист, -ник, -чик/-щик, -ец, -ор/-ер/-ёр, -ик/-атик, -(а)тор, -ант, -анин/-янин/-чанин, -'ар/-арь, -тель, -ин, -евт та ін.). Нечисленними є імена префіксального та циркумфіксного типів.

Системні лексико-семантичні відношення похідних представлені синонімічними, омонімічними та антонімічними.

У другому розділі "Назви 'особи' віддієслівної похідності" проаналізовано похідні зі СЗ 'особа, що виконує дію, названу мотивуючим'.

Це досить значна група віддієслівних утворень, об'єднаних тим, що всі вони називають певного діяча, постійно (тимчасово) чи професійно пов'язаного з дією (понад 1 000 од.). Віддієслівні іменники поєднують у собі первинні та вторинні (дієслівні та іменникові) ознаки, між якими спостерігається складний взаємозв'язок.

Найактивнішим способом творення назв 'особи' віддієслівної похідності є суфіксація. Семантичне співвідношення одиниць мотиваційних пар (подібно до відсубстантивних дериватів) згруповано в три типи, але зі зміною розташування двох перших із них: а) семантичний об'єм похідного вужчий за семантичний об'єм мотиватора; б) семантичні об'єми похідного і мотиватора однакові; в) семантичний об'єм похідного ширший за семантичний об'єм мотиватора.

Кількісний показник семантичних відношень одиниць мотиваційних пар а)-типу коливається від 1:2 до 3:9 (650 од.), підтверджуючи положення про те, що смислова організація похідних суттєво відрізняється від семантичної структури мотиваторів. Різним може бути і об'єм значення. Як і відсубстантивні утворення, віддієслівні іменники найчастіше відображають перше(пряме) значення мотиватора (293 од.): купальщик – тот, кто купается (купаться – 1. Погружаться в воду, обмываться, плавать, плескаться). Іменники, семантика яких побудована на основі непрямого, але теж одного значения мотиватора, складають 166 одиниць: ловец – тот, кто ловит рыбу, зверя и т.п. (ловить – 2. Захватывать живьем каких-л. животных посредством особых приспособлений). Значно менше похідних, семантика яких сформована на базі декількох значень мотиватора (116 од.): лише прямі значення полісеманта беруть участь у формуванні семантичного об'єму однозначного похідного: игрун – тот, кто любит играть, резвиться (играть – 1. Забавляться, резвиться, развлекаться. 2. Проводить время в каком-л. занятии, служащем для заполнения досуга, для развлечения и т.п.); "периферійні" значення мотиватора формують семантику похідного: ломака – тот, кто ломается, кривляется, жеманничает (ломаться – 5. Кривляться,