LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Людина, природа, цивілізація у творчості Л.Леонова 50-х - початку 90-х рр.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИЗОЗУЛЯ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНАУДК 882.092


ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ЦИВІЛІЗАЦІЯ

У ТВОРЧОСТІ Л.ЛЕОНОВА 50-х – початку 90-х pp.


10.01.02 – російська літератураАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв – 2001


Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі історії зарубіжної літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Оляндер Луїза Костянтинівна,

завідувач кафедри історії зарубіжної літератури Волинського державного університету ім. Лесі Українки.

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук

Мазепа Наталія Ростиславівна,

провідний науковий співробітник-консультант Інституту літератури

імені Т. Г. Шевченка НАН України;

кандидат філологічних наук, доцент

Кисельова Людмила Олександрівна,

доцент кафедри історії російської літератури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Провідна установа: Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, кафедра російської літератури, Міністерство освіти і науки України.


Захист відбудеться 28 травня 2001 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.178.02 при Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01001, м. Київ-1,

вул. М.Грушевського, 4).


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.


Автореферат розісланий 27 квітня 2001 p.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О. І. Гайнічеру

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження визначається тим, що леоновська художньо-філософська концепція взаємодії людини, природи, цивілізації, яка у Л. Леонова складалася протягом усієї його життєтворчості, до цього часу не була повністю дослідженою в багатьох аспектах. Причиною є те, що пройшло лише 6 років, як письменник завершив свій життєвий і творчий шлях, підсумком якого став його роман-заповіт "Пирамида" (1994). І тільки тоді з'явилася можливість оглянути леоновський доробок у його цілісному вигляді. Склалися передумови для осягнення всієї творчості письменника як цілісного явища (і як єдиного тексту) крізь призму його останнього роману, спираючись на закони "зворотного читання". Деякі кроки в цьому напрямку були зроблені в дисертаціях російських дослідників О. Богачової та Н. Сорокіної.

Цілісно-системний погляд на життя людини та її місце у світі, характерний для літератури другої половини XX ст., зумовив необхідність розгляду творчості Л. Леонова в широкому літературному контексті. Письменники, яких зближують типологічні риси у створених ними художньо-філософських концепціях світу, враховували не лише соціологічний, а й біологічний фактор на конкретному історичному етапі розвитку людства; їхній системний підхід у творчості визначається метафоричністю образів – російський ліс, піраміда у Л. Леонова; Цар-риба, крапля у В. Астаф'єва; Матьора, пожежа у В. Распутіна; Світязь у В. Лазарука; Гілея у М. Зарудного; Орлова балка у М. Руденка тощо. У творах цих письменників проблема взаємодії людини, природи, цивілізації почала розумітися як екологічна, хоча її художні рішення, що характеризуються планетарною масштабністю, віддзеркалювали і свої національні особливості. Таким чином, зіставлення творів Л. Леонова насамперед з екологічною прозою 80-90-х pp. дає змогу встановити, що його романи "Русский лес" і особливо "Пирамида" знаменували новий етап у розвитку цієї прози та стали значним внеском у суспільні процеси на шляху до ноосфери.

У теоретико-естетичному та історико-літературному планах у сучасному леонознавстві на високому науковому рівні висвітлені питання типології, художньої майстерності Л. Леонова, його творчої еволюції тощо. Проте аналіз критичних та літературознавчих робіт (Н. Грознової, Т. Вахитової, В. Ковальова, І. Крука, М. Малиновської, В. Химич, В. Хрульова та ін.) свідчить, що, незважаючи на значні досягнення сучасного леонознавства, пізнання глибини художнього та філософського бачення Л. Леонова ще не завершено в його цілісності.

Отже, вибір дисертаційної теми обумовлений її актуальністю, суспільною і літературною значимістю, а також відсутністю в сучасному літературознавстві спеціальних робіт, присвячених цілісному дослідженню концепції взаємодії людини з природою і цивілізацією у творчості Л. Леонова 50-х – початку 90-х років та розгляду її в широкому літературному контексті.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація пов'язана з загальним напрямком досліджень кафедри історії зарубіжної літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки "Закономірності літературного процесу XX ст.". Тему дисертації погоджено з Науково-координаційною радою НАН України при Інституті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.

Мета дисертаційної роботи – дослідити зміст і засоби зображення взаємовідношення людини з природою і цивілізацією у творчості Л. Леонова 50-90-х pp. у широкому літературному контексті. Мета зумовила постановку і вирішення таких завдань:

- простежити розвиток поглядів Л. Леонова на людину, природу, цивілізацію через художньо-естетичний, морально-філософський і соціальний аспекти його творчості 50-х – початку 90-х pp.;

- розглянути художньо-філософські картини світобудови в творчості письменика в 50–80-ті pp. крізь призму роману "Пирамида";

- охарактеризувати діалогічність художнього мислення письменника, специфіку відображення ним долі людської особистості у світі: між природою і цивілізацією ("Русский лес"), долі людства як творіння природи і цивілізації ("Пирамида"); з'ясувати роль кіносценарію "Бегство мистера Мак-Кинли" та розділів з "нового роману" в еволюції світогляду Л. Леонова;

- простежити вплив різноманітних життєвих конфліктів і колізій на художню структуру леоновських творів про людину, природу, цивілізацію;

- розглянути різнопланову специфіку леоновського сюжету (земного і космічного);

- розкрити через образну систему роману "Пирамида" взаємодію людини і влади;

- визначити семантику образів-символів "обителі" і "землі обітованої" в романі "Пирамида";

- проаналізувати зміст і роль підтексту в романі "Пирамида";

- провести порівняльний аналіз романів "Русский лес" і "Пирамида" Л. Леонова та екологічної прози 80-90-х pp. XX ст.

Об 'єктом дисертаційного дослідження стали вибрані твори Л. Леонова 50-х – початку 90-х pp., які втілюють об'ємну і складну концепцію життя. Особлива увага приділена романам "Русский лес" та "Пирамида". Ці твори розглянуто в широкому контексті літератури, який допомагає висвітлити характерні особливості леоновської художньо-філософської концепції світу. Проаналізовано твори російських та українських письменників (Ф.