LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Авторська репрезентація у мові сучасної французької преси (структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти)

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТШЕМЯКІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНАУДК 811.133.1+81'367.3

АВТОРСЬКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У МОВІ СУЧАСНОЇ

ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕСИ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ

ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ)Спеціальність 10.02.05 - романські мови


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
КИЇВ – 2000


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі французької філології Київського державного лінгвістичного університету, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент

Саєнко Сергій Григорович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, кафедра теорії та

практики перекладу романських мов, доцент


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Помірко Роман Семенович,

Львівський державний університет

імені Івана Франка, кафедра

французької філології, завідувач кафедри


кандидат філологічних наук, доцент

Ігнатова Ольга Іванівна,

Дипломатична академія України при Міністерстві

закордонних справ України, кафедра

іноземних мов, доцент


Провідна установа: Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, кафедра французької

філології, Кабінет Міністрів України, м. Київ


Захист відбудеться "_2_" березня 2001 р. о 12_ годині. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03680 МСП, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73)


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету


Автореферат розісланий "__21__" __листопада__ 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Калита А.А.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У сучасній лінгвістичній літературі є багато досліджень, присвячених вивченню функціонального класу конструкцій авторської репрезентації, до якого належать різні розряди слів, словосполучень, а також структурно-семантичні типи речень. До цих конструкцій належать вставні та вставлені речення, а також слова автора. Погляди вчених на категорію вставності, як правило, не збігаються. Залежно від погляду на "простір вставності" (Біренбаум Я.Г.) або розрізняють вставні та вставлені речення, або об'єднують їх під спільною назвою "включених предикативних одиниць" (Ніколаєва І.В.), а складний синтаксичний комплекс зі вставними та вставленими реченнями визначають як конструкцію з "синтаксично інтегрованою структурою" (Аутіна Р.Н.) або як "парентетично ускладнене речення" (Самольотова Р.С.). Не існує також чіткого розмежування конструкцій слів автора та вставних і вставлених речень у роботах французьких учених. У французьких граматиках останнього десятиріччя під назвою "incidente" об'єднано різні за структурою вставні конструкції, а слова автора названо вставним реченням "incise", "intercalйe".

Вивчення структури, семантики, прагматичного аспекту та логіко-комунікативної структури згаданих конструкцій є необхідним для їх чіткого розмежування та детального опису. У цьому дослідженні розмежовано три типи конструкцій, які репрезентують автора: слова автора, вставні речення суб'єктивної й об'єктивної модальності та вставлені речення. На ранньому етапі дослідження слова автора називалися нами вставними, оскільки цей термін існує поряд з терміном "авторські слова" в лінгвістичній традиції.

Дослідження вищезазначених речень у газетно-журнальному функціональному стилі є цікавим як з погляду дослідження засобів авторської репрезентації в сучасній французькій пресі, так і з точки зору порівняння висновків з нечисленними дослідженнями вставності на матеріалі французької художньої літератури (Ігнатова О.І., Коновалик О.М, Ніколаєва І.В.), що дозволило встановити спільні й відмінні ознаки, стильові особливості з урахуванням відсутності безпосереднього контакту між адресантом і адресатом.

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на аналіз функціонування мовних одиниць з урахуванням не тільки їх структурно-семантичних, але й комунікативно-прагматичних особливостей. Дослідження є актуальним ще й тому, що конструкції авторської репрезентації аналізуються в мові преси, одного з основних засобів інформації та впливу на суспільство.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми"Дослідження когнітивних та комунікативно-функціональних аспектів системи одиниць французької мови", що розробляється кафедрою французької філології Київського державного лінгвістичного університету (тема затверджена вченою радою Київського державного лінгвістичного університету , протокол № 2 від 25.09.2000 року).

Метою дослідження є встановлення особливостей функціонування конструкцій авторської репрезентації шляхом виявлення їх структурно-семантичних та комунікативно-прагматичних властивостей. Це визначило необхідність розвўязання таких завдань:

1. Встановити формальні ознаки та семантику твірних компонентів конструкцій слів автора, їх прагматичні особливості, можливості актуального членування.

2. Охарактеризувати основні синсемантичні й автосемантичні структурні типи вставлених речень під кутом зору семасіології та ономасіології, а також з погляду їх прагматичних й інформативних характеристик.

3. Визначити структурно-семантичні характеристики та функції вставних речень суб'єктивної та обўєктивної модальності, їх місце у складі основного речення.

4. Встановити ступінь синсемантичності / автосемантичності , тип зв'язку з основним реченням і контекстом, інформативні характеристики та особливості актуального членування вставних речень суб'єктивної й об'єктивної модальності.

Обўєктом дослідження є конструкції авторської репрезентації в сучасній французькій пресі.

Предметом дослідження є структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості конструкцій, які репрезентують автора в сучасній французькій пресі (слова автора, вставні речення суб'єктивної та обўєктивної модальності, вставлені речення).

Матеріалом дослідження слугували тексти сучасної французької преси - газети(Les Echos, Le Figaro, Le Figaro Economie, La Libйration, Le Monde) та журнали (Jours de France, Le Figaro-magazine, LўExpress international, LўEvйnement du jeudi, Le Point, Magazine littйraire, Marie France, Paris Match, Supplйment de Beaux-Arts,