LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника (на матеріалі зіставлення антропонімії у романах Григорія Тютюнника "Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя")ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА


СОКОЛОВА АЛЛА ВАСИЛІВНА


УДК: 811.161.2:821

Онімічний аспект проблеми ідіостилю письменника

(на матеріалі зіставлення антропонімії

у романах Григорія Тютюнника

"Вир" і Василя Земляка "Лебедина зграя")
Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Одеса - 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Карпенко Юрій Олександрович,

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

професор кафедри української мови


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Калінкін Валерій Михайлович,

Донецький національний університет,

професор кафедри загального мовознавства та

історії мови


кандидат філологічних наук, доцент

Зубов Микола Іванович,

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова,

завідувач кафедри загального та слов'янського мовознавстваПровідна установа: Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В. Винниченка,

кафедра української мови,

Міністерство освіти і науки України, м. Кіровоград
Захист відбудеться 24 жовтня 2003 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд.91.


З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Предобра-женська, 24).


Автореферат розіслано 20.09.2003 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Уже побачили світ докторська дисертація Л.Белея про антропонімію української літератури кінця ХVIII - ХХ ст. й теоретичне докторське дослідження В.М.Калінкіна з літературної ономастики "Поетика оніма", написані монографічні роботи Т.В.Немировської та О.Ф.Немировської про власні назви людей у творах М.Коцюбинського й О.Гончара, досліджені оніми історичної та гумористичної літератури в наукових працях Т.Б.Гриценко й Л.П.Кричун, захищено дисертації Г.П.Лукаш, М.Р.Мельник, Т.І.Крупеньовою, Л.І.Селіверстовою з ономастики творів В.Винниченка, Л.Костенко, Л.Українки та Яра Славутича. Проте антропонімія художнього твору в україністиці вивчена вкрай недостатньо. Зокрема ще не були об'єктом дослідження у цьому плані твори Г.Тютюнника та В.Земляка, які досі розглядалися тільки з літературознавчих позицій.

Романи Григорія Тютюнника "Вир" та Василя Земляка "Лебедина зграя" посідають у творчості письменників центральне місце. Вони є одними з вищих досягнень реалістичної літератури і наповнені вагомим історичним змістом. Тому функціонування власних назв у цих романах цілком заслуговує на спеціальне монографічне дослідження.

Отже, актуальність теми дисертації визначається і відсутністю праць, присвячених дослідженню ономастики Г.Тютюнника та В.Земляка, і настійною необхідністю детального вивчення та зіставлення антропонімних систем різних авторів для з'ясування онімічних компонентів письменницького ідіостилю. Вибір творів для аналізу продиктований єдністю їх сільської тематики (отже, обидва романи спираються на діючу систему сільського антропонімікону), хронологічною близькістю зображуваних подій і часу написання творів (1960-1962, 1971), а чи не передусім - їх художньою, зокрема антропонімічною досконалістю. Подібне дослідження є необхідним для подальшого розвитку теорії та практики української літературної ономастики.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Проблематика дослідження увіходить до наукової теми кафедри української мови Ізмаїльського державного гуманітарного університету "Функціонування і розвиток мови" та теми кафедри української мови Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова "Актуальні питання лексичної і граматичної систем української мови" (номер державної реєстрації 0101001415). Дисертація спирається на основні засади Одеської ономастичної школи, де тематика літературної ономастики є однією з ключових.

Об'єктомдослідження є онімія творів Г.Тютюнника та В.Земляка.

Предметом аналізу є антропоніми, представлені в романах Г.Тютюнника "Вир" та В.Земляка "Лебедина зграя".

Матеріалдослідження складають тексти художніх творів за виданнями: Тютюнник Г.М. Вир. Роман. - К. : Дніпро, 1979. - 591 с.; Земляк В.С. Твори: В 4 т. - К.: Дніпро, 1984. - Т.3. Лебедина зграя. - 619 с., з яких методом суцільної вибірки було проведено відбір усіх без винятку антропономінацій.

Мета дисертаційного дослідження - шляхом зіставного аналізу з'ясувати питому вагу, основні функції та специфіку добору й ужитку власних імен у романах Г.Тютюнника "Вир" і В.Земляка "Лебедина зграя".

Досягнення зазначеної мети передбачає розв'язання таких конкретних завдань:

-виділення та систематизація антропонімікону кожного з досліджуваних романів;

-фіксація наявних у романах антропомоделей та встановлення їх кількісних і якісних закономірностей;

-з'ясування проблем добору іменувань авторами, узгодження між ім'ям і образом;

-встановлення художньо-зображальних функцій власних назв у романах;

-зіставлення особливостей ономатворчості Г.Тютюнника та В.Земляка, визначення спільних і відмінних рис, що становлять специфіку їх ідіостилів у сфері ономастики.

Методика дослідження, окрім класичного описового методу, на якому заґрунтована практично вся дисертація, включає кількісний метод, що полягає у встановленні точних цифр та відсоткового співвідношення ужитку різних антропонімів, їх варіантів та частотності кожної з антропонімічних одиниць. Усі ці кількісні параметри і водночас якісна специфіка, "конкретний набір конкретних форм" у Г. Тютюнника та В. Земляка досліджуються у послідовному зіставленні. Це привело нас до порівняльно-зіставного методу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що комплексне дослідження антропосистем романів Г.Тютюнника "Вир" і В.Земляка "Лебедина зграя" здійснюється вперше. У процесі аналізу двох романів уперше з'ясовано велику вагомість ономатворчості Г. Тютюнника і В. Земляка як диференціатора ідіостилю кожного письменника. Встановлено, що ономастичний компонент ідіостилю зовсім не обов'язково пов'язується з якимись оказіоналізмами, витвореними уявою письменника реально неіснуючими антропонімами. Практично всі антропоніми Г.Тютюнника і В.Земляка узято з наявного українського антропонімікону, причому в