LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Публіцистика В.Гренджі-Донського 20 - 30-х років ХХ ст. у контексті національного відродження Закарпаття

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістикиБарчан Олеся ВасилівнаУДК 821.161.2 – 92 „19"


Публіцистика В. Ґренджі-Донського

20–30-х років XX ст.

у контексті національного відродження Закарпаття

Спеціальність 10.01.08 – журналістика


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв-2007

Дисертацією є рукопис.Роботу виконано на кафедрі української преси факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.Науковий керівник: андидат філологічних наук, доцент

Кость Степан Андрійович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка, завідувач

кафедри української преси.Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Коновець Олександр Федорович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, професор кафедри

теорії масової комунікаціїкандидат філологічних наук,

Габор Василь Васильович,

Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника

НАН України, завідувач відділу досліджень

іншомовної періодики „Науково-дослідного

центру періодики".Провідна установа: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Міністерство освіти і науки України)Захист відбудеться "14 " березня 2007 року о 16.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут журналістики.З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці ім. М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58).Автореферат розіслано " 9 " лютого 2007 р.Учений секретар

спеціалізованої ради,

доктор філологічних наук Н. М. Сидоренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження зумовлена кількома важливими чинниками: 1) публіцистика В. Ґренджі-Донського як важлива частина журналістського процесу, як регіонального (на Закарпатті), так і загальноукраїнського, ще мало досліджена. В. Ґренджі-Донський як публіцист, громадсько-політичний діяч, поет і прозаїк відіграв помітну роль у житті Закарпаття міжвоєнної доби, зокрема в національному вихованні закарпатських українців, у їх політичній боротьбі, у становленні, формуванні й розвитку української ідеї. Він стояв біля витоків української журналістики краю. За його активної участі відбувалося становлення української літературної мови Це, відповідно, означало формування українського інформаційного простору в умовах іншої держави та в поліетнічному середовищі, а також було активним чинником формування національної самосвідомості закарпатських українців. Публіцистична, громадсько-політична, літературна діяльність В. Ґренджі-Донського тісно пов'язані між собою, а тому комплексне вивчення його діяльності розширить уявлення про особливості розвитку української преси, доповнить її історію. 2) досвід В. Ґренджі-Донського як публіциста і громадсько-політичного діяча є важливим для розуміння та оцінки деяких суспільно-політичних процесів, що відбуваються у краї: після відновлення української державності (1991 р.) на Закарпатті почалася сепаратистська метушня, активізувався русинський політичний сепаратизм (т. зв. політичне русинство), відбулося кілька „Світових конгресів русинів", організовуються „науково-практичні" конференції, виходять періодичні видання, а в лютому 2000 року в Ужгороді було створено „підкаропаторусинський представницький орган" під назвою „Сойм підкарпатських русинів", який домагається від держави визнання підкарпатських русинів окремим слов'янським народом (антиукраїнська спрямованість „політичного русинства" очевидна).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана тема дисертаційного дослідження пов'язана з науковою програмою факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, з темою „Соціально-політичні і теоретичні аспекти української періодики", що її розробляє кафедра української преси ( затверджена наказом ректора № 350 від 15.06.2005). Проблеми, що стосуються теми дисертаційного дослідження, викладачі кафедри української преси порушують у лекційних курсах „Історія української журналістики", „Теорія і практика преси", „Українська література".

Мета дослідження полягає в тому, щоб схарактеризувати основні ідейно-тематичні напрями, основні проблеми публіцистики В. Ґренджі-Донського, з'ясувати роль його публіцистики у тогочасному політичному дискурсі, зокрема у національному вихованні, в утвердженні української ідеї; у дослідженні виноситься теза про те, що альтернативи українській ідеї в публіцистичному і політичному дискурсах нема, що до цієї ідеї в результаті еволюції, розвитку політичного і духовного світогляду може прийти будь-який діяч, митець за умови визнання національних вартостей та ідеалів, що публіцистика не є додатком до літературної творчості, це вияв громадянської позиції діяча чи митця, свідчення рівня його заангажованості в політичному житті нації.

Для досягнення мети і обґрунтування основних тез дисертаційного дослідження, що винесені на захист, визначено такі завдання:

вивчити історіографію питання і з'ясувати її періодизацію та структуру;

проаналізувати основні ідейно-тематичні напрями публіцистики В. Ґренджі-Донського в тогочасному контексті національного відродження Закарпаття;

показати необхідність вивчення його публіцистики у зв'язку з літературною творчістю, простежити їх нерозривний зв'язок;

дослідити еволюцію світогляду публіциста;

з'ясувати основні моменти історичної концепції В. Ґренджі-Донського, його розуміння суспільно-політичних процесів;

схарактеризувати основні риси його публіцистичного стилю, журналістські прийоми і методику.

дослідити основні ідейно-концептуальні засади публіцистики В. Ґренджі-Донського.

Об'єкт дослідження – це матеріли, що стосуються життя і творчості В. Ґренджі-Донського, публіцистичні тексти, а також окремі художні твори.

Предмет дослідження полягає в осмисленні ідейного змісту, проблематики публіцистичних текстів та їх функціонування у конкретному суспільно-політичному, духовному контекстах.

Джерельна база дослідження – це наукові праці з історії, теорії й практики журналістики, журналістської творчості, історії Закарпаття, закарпатської преси; тексти В. Ґренджі-Донського (публіцистика, спогади, листи; щоденник „Щастя і