LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз

Дрогобич, 1993. – 96 с.


Статті в наукових фахових виданнях та зарубіжні публікації:

1. Язык и понимание в контексте культуры // Преподавание языка в условиях реального билингвизма (учебно-методическое пособие для филфаков пединститутов). – Дрогобыч: ДГПИ, 1991. С.114 – 134. – 21 с. – 1,2 печ. л.

2. Біленко Т.І. Культура, мовне спілкування та розуміння в контексті перебудови вищої школи // Філософські проблеми сучасного природознавства. 1992р. Випуск 78. Методологічні проблеми перебудови університетської освіти. – КДУ, 1992. – С.23 – 31. – 9 с. – 0,5 др. арк.

3. Біленко Т.І. Дискусійний клуб і формування професійної і духовної культури вчителя. // Формування світоглядних позицій вчителя: методологія, методика, досвід (Монографія). – Львів: Світ, 1992. – С.138 – 158. (авторський текст – 21 с. 1,5 др. арк.).

4. Біленко Т. Національний елемент у християнській проповіді. // Церква і національне відродження. Колективна монографія. – К.: Інститут національних відносин і політології України, 1993. – С.369 – 377. 0,5 авт. ар. 9 с.

5. Біленко Т.І. Рідна мова і самореалізація особистості в контексті культури. // Другий міжнародний конгрес україністів (Львів, 22 – 28.08.93). – Львів, 1993. – С.166 – 171. 5 с.

6. Біленко Т. Мова (слово) в контексті культури. // Гуманізм і людина в контексті культури. Матеріали людинознавчих читань. Випуск перший (у трьох книгах). Кн. Перша. Гуманістичні цінності та духовне відродження. – Дрогобич: б.в., 1995. – С.36 – 52. – 17 с.

7. Біленко Т. Соціальні функції слова (мови) в контексті християнської традиції // Онтологічні проблеми культури. Збірник наукових праць. – К.: Наук. думка, 1994. – С.104 – 114. – 0,5 др. арк.

8. Біленко Т. Слово і суб'єктивність у діалозі культур // Діалог культур. Україна у світовому контексті. Випуск 2. Міжвузівський збірник наукових праць. – Львів: Каменяр, 1996. – С.113 – 118.

9. Біленко Т. Духовність і феномен слова в контексті вітчизняної культури. // Гуманізм і духовність у контексті культури. Книга перша. Дрогобич: б.в., 1995. – С.13 – 21.

10. Біленко Т. Слово християнської науки в тлумаченні Івана Франка. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Випуск ІІ. – Дрогобич: б.в., 1997. – С.117 – 124.

11. Біленко Т. Слово і мовчання в молитві. // Гуманізм і моральність: екзистенційні виміри. – Львів: Край, 1997. – С.98 – 105.

12. Біленко Т. Мистецьке осмислення Біблійного слова і національний контекст. // Людина і мистецтво в гуманістичних вимірах. Матеріали людинознавчих філософських читань. Випуск ІV. – Львів: Край, 1997. – С.168 – 177.

13. Біленко Т. Слово і душа митця: аспекти самореалізації. // Людина: становлення та розвиток Філософські пошуки. Випуск ІV. – Львів – Одеса, 1997. – С.44 – 49.

14. Біленко Т.І. Слово, розуміння, культура та космічний контекст // Slowo a kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – S.51 – 61.

15. Біленко Т. Поняття любові в християнстві та неоплатонізмі // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск п'ятий. – Дрогобич: Вимір, 2000. – С.39 – 50.

16. Біленко Т. Феномен слова в історичних реаліях (філософський аспект) // Людинознавчі студії. Випуск другий. – Дрогобич: Вимір, 2000. – С.44 – 53.

17. Біленко Т. Функціональність християнської символіки у творах української діаспори ХХ віку // Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińcw i Bialorusinw. – Lublin: Wуd. KUL, 2001. – С.143 – 154. 12 с.

18. Біленко Т. Слово як компонент мови та феномен сталого і триваючого // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 101. Філософія. – Чернівці, 2001. – С.42 – 45. 4 с.

19. Біленко Т. Філософські засади діалогу в навчальному процесі // Гуманітарна освіта України на межі століть / Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 р. Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С.56 – 62. 7 с.

20. Біленко Т. Світоглядні засади діалогу в освітньому процесі // Освітньо-виховний та професійний потенціал світоглядно-філософських дисциплін: класичні парадигми та альтернативи ХХІ ст. – Чернівці: Золоті літаври, 2001. – С.48 – 51. – 4 с.

21. Біленко Т. Слово і процес пізнання. // Людинознавчі студії. Випуск четвертий. – Дрогобич: Вимір, 2001. – С.34 – 43. 10 с.

22. Біленко Т. Слово як істина в діалозі навчального процесу // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 130. Філософія. – Чернівці: Золоті літаври, 2002. – С.75 – 79. 5 с.

23. Біленко Т. Слово в освітньому процесі // Освіта і управління. Науково-практичний журнал. Том 5. Число 2. 2002 рік. – С. 45 – 53.; 0,5 др. ар.

24. Біленко Т. Біблійне слово у контексті сучасного спілкування // Людинознавчі студії Збірник наукових праць ДДПУ Випуск шостий. – Дрогобич: НВЦ "Каменяр", 2002. – С.54 – 65.; 0,5 др. ар.

25. Біленко Т. Творчість і слово: культурний контекст // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 3. – Львів: ЛНУ, 2001. – С.205 – 212.; 0,5 др. ар.

26. Біленко Т. Слово молитви: діалог з Богом // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 148 – 149. Філософія. Збірник наукових праць. – Чернівці: Золоті літаври, 2003. – С.85 – 87. 0,3 др. ар.

27. Биленко Т. Вербальное оснащение образовательного процесса // Ciągłość reform edukacyjnych – uczestnictwo społeczne / Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Kmiecia. – Rzeszw: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska, 2002. – S.191 – 195.; 0.4 др. ар.

28. Біленко Т. Синергетичний потенціал вербального спілкування // Філософські науки Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції "Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання") 4 – 5 липня 2003 р. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – С. 106 – 112; 0,4 др. арк.

29. Біленко Т. Творчість Бруно Шульца і символіка слова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. №587 а. Філософські проблеми науки та культури. – Харків – Дрогобич: Коло, 2003. С 29 – 33. 0,6 др. арк.

30. Біленко Т. Слово в контексті ідеологічної заангажованості // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск одинадцятий. – Дрогобич: НВЦ "Каменяр", 2003. – С.14 – 24. 0,5 др. арк.

31. Біленко Т. Слово в тексті: між автором і читачем // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. №598. Філософські проблеми науки, освіти та культури доби постмодерну / Серія "Теорія культури і філософія науки". – Харків – Житомир: ХНУ, 2003. С 49 – 52. 0,5 др. арк.

32. Біленко Т. Вербальне спілкування в контексті синергетики // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка. Випуск восьмий. – Дрогобич: Вимір, 2003. – С.37 – 47. 0,5 др. арк.

33. Bilenko T. Język a byt człowieka // Byt i jego pojęcie / Praca zbiorowa pod redakcją A. L. Zachariasza. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Rzeszw, 2003. Strony: 225 – 232.

34. Художній твір: вербальна маніфестація