LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Автобіографічний елемент у творчості А.О.Григор'єва


Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

Філяніна Неля Миколаївна

УДК 821.161.1–94.09


АВТОБІОГРАФІЧНИЙ

ЕЛЕМЕНТ У ТВОРЧОСТІ

А.О.ГРИГОР'ЄВА


10. 01. 02. – російська література
Автореферат дисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата філологічних наукХарків – 2005Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник - доктор філологічних наук, доцент

Доценко ІгорІванович,

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди,

доцент кафедри російської і світової літератури;


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Лагунов Олександр Іванович,

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна,

професор кафедри історії російської літератури;


кандидат філологічних наук, доцент

Марченко ТетянаМихайлівна,

Горлівський державний педагогічний університет

іноземних мов, завідувач кафедри зарубіжної літератури.


Провідна установа - Таврійський національний університет імені

В. І. Вернадського, кафедра російської та зарубіжної літератури, Міністерство освіти і науки України, м. Сімферополь.


Захист відбудеться "15" березня 2005 року о 15 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.053.03 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215-В).


Автореферат розіслано "11" лютого 2005р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.І. Тищенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальнiсть теми. Багатогранна спадщина Аполлона Олександровича Григор'єва (1822–1864), поета, перекладача, мемуариста, мислителя і філософа, літературного і театрального критика, міцно ввійшла в історію російської культури, зайняла гідне місце в складній картині естетичних і моральних шукань середини XIX століття. Фундаментальні видання його творів та листів, опублікованих останнім часом, присвячені йому книги, потік статей, які з'являються не тільки в Росії і країнах СНД, але й у Європі та Америці, є яскравим свідченням зацікавленості постаттю А. Григор'єва як з боку спеціалістів, так і широкого кола читачів.

Майже всі біографи і дослідники творчості А. Григор'єва звертали увагу на автобіографічну основу його творів. Він не лише залишив після себе мемуари, які посіли помітне місце в історії цього жанру, а й увів мемуарні відступи в літературно-критичні та театральні статті й рецензії. Серед них нерідко зустрічаються такі, за якими важко визначити, що це – стаття, присвячена літературному явищу або театральній виставі, чи мемуарний нарис.

У ліриці будь-якого поета знаходять відбиття події його особистого життя, проте важко назвати такого, якому це було б притаманно у такій мірі, як ми бачимо в поезii А. Григор'єва. За вiршами поета простежуються подiї його нещасливого кохання спочатку до Антонiни Корш, потiм – до Леонiди Вiзард. Цi вiршi – поетичний лiтопис подiй його життя i надзвичайно емоцiйна розповiдь про душевнi переживання. Яскраво виражену бiографiчну основу мають i твори, написанi А. Григор'євим в iнших жанрах, – драма „Два эгоизма", поеми „Venezia la bella" та „Вверх по Волге".

Незважаючи на те, що автобіографізм у творчостi А. Григор'єва, як на нашу думку, відіграє надзвичайно важливу роль (iсторики лiтератури підкреслювали його наявнiсть, аналiзували його виявлення в тих чи інших творах), вiн жодного разу не ставав предметом цiлiсного монографічного аналiзу. Не досліджено своєрідність та конкретні особливості втілення автобіографізму в різновидах творчої діяльності А. Григор'єва, а також не існує дисертаційних робіт із зазначеної проблеми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження проводилося в рамках плану науково-дослідної роботи кафедри росiйської та свiтової лiтератури Харкiвського національного педагогiчного унiверситету iмені Г.С.Сковороди i є частиною розроблюваної кафедрою комплексної теми „Концепцiя особистостi у росiйськiй лiтературi XIX-XX столiть".


Мета роботи полягає у з'ясуванні ролі автобіографічного елемента в усіх жанрах і різновидах творчості А. Григор'єва, у визначенні стрижневої ролі, що виявило своєрідність творчої особистості поета й критика.

Відповідно до цієї мети визначаються завдання дослідження:

– дослідити шляхи перевтілення реальних фактів у поетичні образи, визначити своєрідність його ліричного „я" на основі порівняльного аналізу фактів біографії А. Григор'єва зі змістом і образною структурою його віршів і поем;

– виявити своєрідність мемуарної творчості А. Григор'єва, зокрема, його книги "Мои литературные и нравственные скитальчества" у порівнянні з явищами російської автобіографічної прози середини XIX століття;

– проаналізувати автобіографічний елемент у літературно-критичних і театрознавчих статтях, рецензіях і нарисах А. Григор'єва, вказати на функцію відступів мемуарного характеру, вплив подій життя критика на особливості змісту й стилю цих робіт;

– розглянути листи А. Григор'єва, що містять автобіографічний матеріал, про події і літературні постаті, які відіграли важливу роль у його долі.

Об'єктомдослідженняє всi жанри наявні у творчості А. Григор'єва, а також його листи.

Предметом дослідження є автобіографічний, мемуарний елемент і всі вияви та форми його існування в спадщині А. Григор'єва.

Методом дослідження є поєднання літературознавчих підходів, які ґрунтуються на зіставленні описового, генетичного, порівняльного й типологічного методів.

Наукова новизна отриманих результатів визначається самою постановкою проблеми: цілісне вивчення автобіографічного елемента в усіх видах та жанрах творчості А. Григор'єва здійснюється вперше.Мемуари А. Григор'єва досліджені в зіставленні з аналогічними явищамилітератури того часу, що дозволило виявити їхню своєрідність. Лірика, поеми, літературно-критичні й театрознавчі статті аналізуються в аспекті, що дотепер не привертав до себе достатньої уваги. По-новому розглянуто й епістолярну спадщину А. Григор'єва.

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що вона доповнює вчення про специфіку виявлення авторської основи в різних видах літературної й