LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філософські науки. Психологія → Аналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді

64 Актуальність. Ролі як структурні одиниці міжособистісних відно­ син не є однорідними. Різні си­ туації життєдіяльності спортив­ ної команди вимагають виконан­ ня різних функцій у різній мірі. Тому для розв'язання будь­якої проблеми у групі створюється відповідна функціональна систе­ ма, тобто комплекс взаємних сподівань і стереотипів поведін­ ки членів групи [2, 4, 5]. Цей комплекс для даної ситуації, описаний у термінах ролей, ми будемо називати рольовою структурою групи. Мета дослідження полягає у визначенні ролей, виконавці яких частіше за інших попадають у конфліктні ситуації. Оскільки дослідження спрямовано на вив­ чення ділових конфліктів, що ви­ никають у ході учбово­трену­ вальної та змагальної діяльності спортсменів, при виявленні рольових взаємовідносин було введено деякі обмеження. З усієї розмаїтості ситуацій виділені ті, котрі безпосередньо стосуються тренувального процесу. Під час роботи автором були використані загальноприйняті методи дослідження: . аналіз літературних джерел; . спостереження; . опитування; . психологічне тестування; . педагогічний експеримент; . статистичні методи. Результати дослідження та їх обговорення. Результати дос­ лідження дозволили виділити 12 різновидів неформальних рольо­ вих наборів в учбово­тренуваль­ них групах футболістів. Це --- ге­ нератор ідей, учитель, майстер, виконавець, бунтар, хоронитель традицій, критик, миротворець, пересмішник, організатор, адмі­ ністратор, прихильних справед­ ливості. Отримані дані дозволили по­ рівняти рольові набори у дослід­ жуваних селекційно­тренуваль­ них складах збірної команди (табл. 1). Дані, представлені в таблиці, свідчать, що в усіх учбово­трену­ вальних складах присутні всі ро­ лі критичного рольового набору. Розходження між рольовими на­ борами спортивних команд зі спеціалізації футбол статистично не значимі. Окрім того, ми провели дос­ лідження сумісності неформаль­ них ролей на основі аналізу рольових наборів членів спор­ тивної команди, що беруть участь в експерименті. Суміс­ ність декількох неформальних ролей в одній особі викликано, на наш погляд, такими причина­ ми: 1. Основна група може скла­ датися із 11 осіб, і тоді виконан­ ня кількох функцій, а значить, і виконання різних ролей «доруча­ ється» одній людині. 2. Виконання ряду функцій вимагає більш складної рольо­ вої поведінки порівняно з інши­ ми й особливих особистісних властивостей виконавців (моти­ вації, здібностей, знань, нави­ чок, рис характеру). Насампе­ ред, це стосується активних лі­ дерських ролей. У групі може виявитися недостатньо вихован­ ців, які володіють такими влас­ тивостями. У цьому випадку складні ролі сполучаються у тих членах групи, що мають ці влас­ тивості. © Анатолій Бузник, 2001 Аналіз впливу рольових взаємин на конфлікти в спортивній команді Анатолій Бузник  # # , # : , , , . # , # ­ # , # . Summary Role interrelations in football teams, compatibility of considered roles and their characteristics have been considered: the role of leader, the roles demanding nega­ tivist forms of behavior, the level of con­ flictness of each role has been determined. In the course of work businesslike conflicts occurring during educational and training as well as competitive activity of athletes specialized in football have been studied. 3. Особи, які володіють під­ вищеною рольовою експансив­ ністю, прагнуть зайняти ряд лі­ дерських позицій у спортивній команді і часто домагаються цього. Сумісність ролей, очевидно, викликає певні психологічні нас­ лідки для спортивної команди і призводить до конфліктної ситу­ ації у ній. Частина конфліктів пе­ реходить на більш низький сис­ темний рівень і перетворюється усередині на особистісні між­ рольові конфлікти. Однак і сам процес сумісності може супро­ воджуватися статусними кон­ фліктами між особами, котрі ви­ являють підвищену рольову екс­ пансивність при наявності конку­ рентів. Очевидно, ці конфлікти слід очікувати в період адаптації нових членів групи. Але ці питан­ ня вимагають окремого глибоко­ го дослідження. Нас цікавить ін­ ше питання. Для того щоб точні­ ше уявляти структуру нефор­ мальних рольових взаємин у збірній команді, нам потрібно було з'ясувати, сумісність яких неформальних ролей найбільш ймовірна. З цією метою ми про­ вели аналіз кількості сумісностей кожної неформальної ролі з усіма іншими. Вирахувавши се­ реднє арифметичне і середнє квадратичне відхилення кількості сумісностей усіх пар ролей, ми обчислили області високих (М+) і низьких (М­) значень суміснос­ ті ролей. Область високих зна­ чень показує добре сумісні ролі, а область низьких значень --- по­ гано сумісні (табл.2). Дані, наведені в табл. 2, по­ казують, що найбільш активні лі­ дерські ролі сумісні між собою (генератор ідей, учитель, май­ стер і організатор). Сумісними виявилися ролі, що вимагають негативістських форм поведінки (бунтар і критик). Добра суміс­ ність бунтаря і прихильника справедливості, можливо, пояс­ нюється тим, що бунтар немину­ че апелює до справедливості. Подібні форми рольовоі поведін­ ки (навчання норм і способів по­ ведінки і діяльності, прийнятих у спортивній команді) визначають сумісність вчителя і хоронителя традицій. Парадоксальною, на перший погляд, є сумісність ад­ міністратора і з роллю виконав­ ця, і з роллю організатора. Йому часто доводиться виконувати роль і одного і другого. Що ж до погано сумісних ро­ лей, то найбільш показовим тут є взаємна несумісність ролей вчителя і бунтаря з хоронителем традицій, миротворцем і органі­ затором, прихильника справед­ ливості з критиком і з хороните­ лем традицій, миротворця з бун­ тарем, критиком і адміністрато­ ром. Усі ці ролі помітно різнять­ ся в мотивації і формах рольової поведінки. На підставі цього можна зробити висновок, що найчастіше суміщаються ролі, котрі вимагають для їхнього ви­ конання подібних особистісних властивостей, подібних поведін­ кових реакцій, а також ролі, що мають подібний статус (високо­ статусні з високостатусними, а низькостатусні з низькостатус­ ними). ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА 65 Т а б л и ц я 2. Характеристика сумісності неформальних ролей Неформальні ролі Добре сумісні ролі (М+) Погано сумісні ролі (М­) Генератор ідей Вчитель Хоронитель традицій Організатор Бунтар Вчитель Генератор ідей Майстер Виконавець Організатор Бунтар Пересмішник Майстер Учитель Організатор Пересмішник Виконавець Генератор ідей Бунтар Бунтар Поборник справедливості Критик Учитель Хоронитель традицій Миротворець Організатор Хоронитель традицій Учитель Виконавець Організатор Бунтар Критик Критик