LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філософські науки. Психологія → Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект)

28


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КУШЕРЕЦЬ Василь Іванович

УДК 001.92+165.9

АНАЛІЗ ЗНАННЯ

ЯК СТРАТЕГІЧНОГО РЕСУРСУ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

(СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Спеціальність 09. 00. 03 –
соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук

Київ 2003

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науковий консультант – доктор філософських наук, професор,

академік НАН України

Губерський Леонід Васильович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка,

проректор – директор Інституту Міжнародних відносин


Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,

член-кореспондент НАН України,

Михальченко Микола Іванович,

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України,

головний науковий співробітник


доктор філософських наук, професор,

Свінціцький Володимир Миколайович,

Київський Національний економічний університет,

завідувач кафедри філософії


доктор філософських наук, професор,

Князєв Володимир Миколайович,

Українська Академія державного управління

при Президентові України,

проректор


Провідна установа – Центр гуманітарної освіти НАН УкраїниЗахист відбудеться " 29" вересня 2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.17 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.328.З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12.

Автореферат розісланий "27серпня 2003 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради П.І. Скрипка


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток України має спрямовуватися в єдине поле сучасного поступу передових країн світу. Він характеризується переходом від індустріального до постіндустріального (інформаційного) етапу, в основі якого лежить інноваційна модель розвитку. Забезпечити таку модель можна лише на базі всебічного розширення, поглиблення та інтенсифікації процесу вироблення, нагромадження, трансформації, трансляції, поширення і практичного використання знань – головної рушійної сили розвитку людства на сучасному етапі історії.

Важливість ролі знань, інформації полягає в тому, що трансформації в суспільстві дедалі більше визначаються динамікою знань.

Прикметною рисою сучасного історичного етапу є, зокрема те, що інтелектуальні чинники розвитку, виникнення принципово нового типу розширеного виробництва, яке базується на інноваційних знаннях, набувають першорядного значення. В доіндустріальну епоху домінували "живі" знання: досвід, фахові навички, кваліфікація. В індустріальну епоху на чільне місце за значущістю вийшли матеріалізовані знання у вигляді основного капіталу (машини). В сучасну епоху все більшу роль відіграють фундаментальні і прикладні знання, конструкторські розробки та інформація (інформаційний ресурс), а також машинні засоби їх переробки. Якісне оновлення засобів та способів соціальних трансформацій полягає чималою мірою саме у висуванні на перший план інформації як основи інформаційних технологій. На базі цієї форми інноваційних знань (інформаційних ресурсів) виникли специфічні галузі соціальної практики (інформаційна індустрія, ринок знань, інформаційний менеджмент), а також новий, невідомий у минулому тип суспільних відносин – інформаційні відносини.

Цим зумовлюється гостра необхідність світоглядно-методологічного, теоретичного та науково-практичного осмислення інтелектуальної (інформаційної) сфери суспільного життя, всебічного вивчення особливостей розвитку знань та їхнього трансформуючого впливу на соціальні структури, конвергентні та суспільні коеволюційні, мультиплікаційні процеси. Традиційне трактування знання лише як правильного чи перевіреного практикою відображення дійсності в свідомості людини виявляється недостатнім.

Необхідне вивчення когнітивно-інформаційних аспектів руху знань (засобів їх отримання, механізмів відбору, поширення, трансформації, нагромадження, трансляції та застосування у всіх галузях життя суспільства), а також способів автоматизації цих складних процесів на базі комп'ютерної і телекомунікаційної техніки.

Мова йде про маловивчені і надзвичайно актуальні проблеми переробки знань та перетворень їх у діючий інформаційний ресурс – чи не головний ресурс людства в сучасних умовах .

Ці проблеми потребують комплексного, багатоаспектного, не лише філософського, але й економічного, політологічного, соціологічного, психологічного, культурологічного, юридичного тощо осмислення. Здійснити ж таке осмислення відповідно до сучасних запитів можна лише за належного філософського, світоглядно-методологічного забезпечення. Особливо нагальною ця потреба є для інноваційного розвитку України, яка вступила на шлях органічного входження в сім'ю європейських держав.

Виявлення та осмислення світоглядних та методологічних засад інтелектуалізації та інформатизації суспільства з урахуванням специфіки України, феноменів ресурсу знання, інформаційного ресурсу та інформаційних технологій – їхніх видів та рівнів, умов застосування, готовності до цього соціального середовища, вивчення основних ланок циклу "наука-виробництво" та особливості їх взаємодії, ролі фундаментальних і галузевих наук в інноваційних процесах, соціальних і психологічних аспектів руху знань є важливою і необхідною складовою радикального поліпшення національних програм, бажаних суспільних трансформацій і не тільки у найближчому, а й у віддаленому майбутньому.

Розробка світоглядно-методологічного аспекту проблем інтелектуалізації та інформатизації суспільства з