LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філософські науки. Психологія → Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАКривошея Тетяна ОлександрівнаУДК 18:7.01АНТИТРАГЕДІЙНЕ

В СУЧАСНОМУ ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Спеціальність 09.00.08 – естетика
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наукКиїв – 2004Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка на кафедрі етики, естетики

та культурології філософського факультету.Науковий керівник

доктор філософських наук, професор Левчук Лариса Тимофіївна,

професор кафедри етики, естетики та культурологіїї

Київського національного університету імені Тараса ШевченкаОфіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор Гуменюк Тетяна Костянтинівна

заступник завідувача кафедри теорії та історії культури

Національної музичної академіїї України ім П.І.Чайковського, м. Київ


кандидат філософських наук, доцент Поліщук Олена Петрівна,

доцент кафедри гуманітарних наук Інституту

підприємництва та сучасних технологій,

м. ЖитомирПровідна установа – відділ філософії культури, етики та естетики

Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, м. КиївЗахист відбудеться 26 лютого 2004 року о 15 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 при Київському університеті

імені Тараса Шевченка за адресою:

01033, м.Київ, вул.Володимирська, 60, ауд.327.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці

ім. М.Максимовича Київського національноо університету

імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "22" січня 2004 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради І.В.ЖивоглядоваЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність та доцільність дослідження. Сучасний світ із бурхливими перетвореннями в усіх сферах людського буття, а також глобальність вимірів цих змін потребують адекватного розуміння, принципово нових підходів і науково-методологічних вирішень у філософських науках. Естетика, залучаючи різногалузеві знання гуманітаристики, намагається осягнути зрушення та трансформації, що відбуваються в культуротворчому процесі на початку нового тисячоліття. Оновлення понятійного інструментарію і розширення предметного кола досліджень та їх проблематики привели до нового, некласичного етапу розвитку естетичної науки. Сенс змін знаходить відображення в ревізії та модернізації традиційних підвалин естетики, враховуючи нові світоглядні та естетико-художні засади сучасності. Некласична естетична наука і філософсько-естетичний дискурс трансформуються під впливом актуальних розвідок і нагальних потреб оновлення фундаментальних підвалин, понять і понятійного інструментарію гуманітарних наук.

Актуальним завданням сучасної естетики є ретельне розроблення категоріальної основи, спираючись як на сталі традиційні системи, так і на методологічний прийом перегляду класичних категоріальних співвідношень в площині нової чуттєвості та художньої практики. Це досить актуальний і продуктивний шлях подальшої дисциплінарної трансформації, без якого неможливо окреслювати проблемне коло і засадничі принципи будь-якого наукового знання. Сенс і зміст естетичних категорій не є стабільним і сталим, кожна культурно-історична доба доповнює та видозмінює його.

Антитрагедійне залучається в обіг понять некласичної естетики та поступово набуває категоріальних ознак. Така тенденція походить із трансформації змісту трагічного, у межах якого виникають нові модифікації. Уособлюючи одну із загальних характеристик європейської культурної парадигми, у ХХ сторіччі стають актуальними такі модифікації трагічного: екзистенційне трагічне, "парадоксальне" трагічне, "нормальність" трагізму, "забуття" або "смерть" трагедії, антитрагедійне. Нівелювання трагічного відбувається через врівноваженість людини із звичним світом, буденністю, повсякденням, в якому "навіть смерть здається хворобою, від якою одужують" (М.Пруст). Антитрагедійна людина відмовляється від глибин пошуку сенсів, звертаючись до "непроблемної" поверховості, а траєкторією її руху є поширення. Саме з втратою заглибленості зникає і трагічне. Постмодерністська світонастанова прагне утримати, пов'язати поверхні без заглиблення, уникаючи трагічного, що є репрезентацією антитрагедійної світонастанови. Такі процеси зумовлюють постійний пошук нових засад для розуміння та аналізу нової чуттєвості, що знаходить своє втілення й у художніх проявах антитрагедійного мистецтва.

Антитрагедійність як характеристика світовідчуття та антитрагедійне як естетична категорія ще не набули всебічного філософсько-естетичного обґрунтування і теоретичного узагальнення в сучасній українській і зарубіжній науковій літературі. Окремі положення про антитрагедійне мали різні витоки та змістовне наповнення, залежно від сфери гуманітарних пошуків, що залучала антитрагедійні ознаки до свого проблемного кола.

Під антитрагедійним розумівся стан, коли існування трагедії стає неможливим з причин нівелювання традиційних цінностей (Л. Вітгенштайн, М. Шелер, М. Мамардашвілі). Підкреслюється положення про "нормальність", буденність трагічного (А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, теоретики "театру абсурду"). Рефлексія щодо антитрагедійної світонастанови як захисного механізму людини присутня у контексті психологічних теорій (К. Хорні, І. Ялом).

Особливої актуальності набуває розуміння антитрагедійного в постмодерністському філософсько-естетичному дискурсі, який виводить антитрагедійність із заперечення серйозності, коли сучасне існування людини у світі перетворюється на пародію, самоіронію, гег, або пов'язує такий підхід із направленістю сучасної масової культури та мистецтва на розважальність, видовищність (Ж. Дельоз, Ж.