LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філософські науки. Психологія → Антиципаційні функції оперативної пам'яті у діяльності льотчика


ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТПЛОХІХ Віктор Володимирович


УДК 159.9: 629.7АНТИЦИПАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ'ЯТІ


У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬОТЧИКА

19.00.09 - психологія праці в особливих умовах


Автореферат дисертації

на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук
Харків - 1999

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії,

Міністерство освіти України.


Науковий керівник доктор психологічних наук, професор

Бочарова Світлана Петрівна,

завідувач кафедрою психології

Української інженерно-педагогічної академії.


Офіційні опоненти:


- доктор психологічних наук, професор Іванова Олена Феліксівна, Харківський державний університет, завідуюча кафедри психології;


- кандидат психологічних наук, професор Землянська Олена Володимирівна,

Харківський університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник лабораторії соціально-психологічних досліджень.Провідна установа


- Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України.


Захист відбудеться " 30" вересня_ 1999 р. о _15.00__ годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради К 64.702.05 в Харківському військовому університеті за адресою: 310043, м. Харків, вул. Динамівська 6, ауд. Д606.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського військового університету за адресою: 310043, м. Харків, майдан Свободи 6. .


Автореферат розісланий " 28 " _серпня 1999 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої Ради Мануйлов Є.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність проблеми. Підвищення швидкості, складності, функціональних можливостей нової авіаційної техніки обумовлює підвищення вимог до ефективності керування літальними апаратами, призводить до підсилення напруженості діяльності льотчика (І.Постиго, О.Краснов, О.Федорчук, В.Ільїн). Точність та своєчасність керуючих дій льотчика багато в чому визначається його здатністю антиципувати (передбачати) розвиток польотної ситуації. Установлено, що антиципація як важлива складова психічних механізмів цілевизначення та саморегуляції входить до функціональних систем льотної діяльності (Н.Д.Завалова, Б.Ф.Ломов, В.О.Пономаренко). При цьому структура процесу формування антиципаційного рішення, його суттєві особливості під час керування такою динамічною системою, як літак, практично не розглядались. Мало досліджувались системні механізми антиципації під кутом зору визначення ролі та участі в них різних психічних процесів.

Багатьма авторами підкреслювалась надзвичайно важлива роль пам'яті людини в антиципації (П.К.Анохін, М.І.Бернштейн, С.П.Бочарова, В.Я.Ляудіс). Разом з тим, зазначається, що успіх вирішення завдань керування динамічними об'єктами і, передусім, пілотованими літальними апаратами багато в чому визначається ефективністю функціонування оперативної пам'яті суб'єкта (Б.Ф.Ломов, В.О.Пономаренко, О.О.Крилов, В.В.Лапа та ін.). Таким чином, видається, що функції оперативної пам'яті повинні відігравати важливу роль в антиципаційному процесі при вирішенні завдань пілотування. Однак, незважаючи на велике теоретичне та практичне значення висвітлення ролі оперативної пам'яті у антиципаційному процесі, дослідження з цієї проблематики практично не проводились.

Об'єкт дослідження - антиципаційні рішення, що формуються у функціональних системах діяльності льотчика.

Предмет дослідження - процеси оперативної пам'яті льотчика під час формування антиципаційного рішення у функціональних системах діяльності льотчика.

Мета дослідження: визначити специфічні антиципаційні функції оперативної пам'яті льотчика, що були сформовані в умовах дії екстремальних факторів польоту.

Гіпотеза дослідження. У діяльності льотчика оперативна пам'ять реалізує специфічні антиципаційні функції і цим суттєво визначає точність та своєчасність формування антиципаційного образу-мети.

Завдання дослідження:

- здійснити аналіз значення та специфіки антиципаційних процесів у діяльності льотчика;

- здійснити аналіз факторів, що визначають успіх антиципації процесів, які швидко розвиваються;

- розробити методику дослідження антиципації, яка б моделювала завдання та дію специфічних екстремальних факторів діяльності льотчика;

- на підставі даних, отриманих в експериментальному дослідженні, виявити функціональну структуру антиципації, яка реалізується по відношенню до процесів, що швидко розвиваються;

- оцінити вплив параметрів функціонування оперативної пам'яті на просторові та часові характеристики антиципаційного рішення;

- визначити роль оперативної пам'яті в організації антиципаційного процесу та сформулювати положення про зміст антиципаційних функцій оперативної пам'яті у функціональних системах діяльності льотчика;

- дати практичні рекомендації щодо використання експериментальної методики для діагностики ефективності антиципаційних функцій оперативної пам'яті льотчика.

Методичну основу роботи склали положення про системний характер антиципаційних процесів і їх провідну роль у механізмах цілепокладання в структурі діяльності (П.К.Анохін, М.І.Бернштейн, Б.Ф.Ломов, В.Я.Ляудіс, О.О.Сергієнко), про пам'ять як базову функціональну систему в структурі діяльності (С.П.Бочарова).

Для вирішення поставлених завдань використовувався такий комплекс методів: теоретичний аналіз проблеми, автоматизований лабораторний експеримент, спостереження, тестування, бесіда, методи математичної статистики під час оброблення результатів. Дослідження здійснювалось у період з 1996 до 1997 року в Харківському інституті льотчиків (ХІЛ).

Наукова новизна дослідження: 1) Реалізовано системний підхід до вивчення особливостей функціонування оперативної пам'яті в антиципаційних процесах у структурі діяльності льотчика. 2) Визначена низка специфічних вимог до експериментальної методики з дослідження функцій оперативної пам'яті в антиципаційному процесі. Вони такі: процес, що антиципується, повинен бути підпорядкований певній закономірності; кількість незалежних перемінних в експериментальному завданні повинна бути мінімальною; процес, що антиципується, повинен розвиватися до моменту свого закономірного закінчення протягом інтервалу часу, який можна зіставити з тривалістю зберігання і перероблення інформації в оперативній пам'яті. 3) Визначені специфічні функції оперативної пам'яті в структурі антиципаційних процесів. 4) Вперше показано вплив точності функціонування оперативної пам'яті на точність антиципації процесів, що швидко розвиваються.

Теоретичне значення дослідження: 1) Виділені специфічні антиципаційні функції оперативної пам'яті в структурі