LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філософські науки. Психологія → Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

УДК 167.7: 124.5 + 140.8Григорків Ірина РоманівнаАкСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

СУЧАСНОЇ НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУСпеціальність 09.00.09 – філософія науки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук


Чернівці – 2008


Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі філософії Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича

Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник:

доктор філософських наук, професор

Марчук Михайло Георгійович, завідувач

кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.


Офіційні опоненти:

доктор філософських наук, професор

Цехмістро Іван Захарович, завідувач

кафедри теорії культури і філософії науки

Харківського національного університету

імені В.Н.Каразіна;


кандидат філософських наук, доцент

Шашкова Людмила Олексіївна, доцент кафедри філософії гуманітарних наук

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.Захист відбудеться 01.10. 2008 р. о 15 год.

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.08

у Чернівецькому національному університеті

імені Юрія Федьковича за адресою:

58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. VI, ауд. 31.


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича за адресою:

Чернівці, вул. Л.Українки, 23.


Автореферат розіслано 29.08. 2008 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

Я.Р.Козьмук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Неперервний поступ у науковому пізнанні світу супроводжується постійним удосконаленням і розширенням теоретичної моделі чи загальнонаукової картини Універсуму. Ці трансформації в останні десятиліття характеризуються тенденцією до включення в структуру наукової картини дійсності смисложиттєво-ціннісного світу людини, в результаті чого споконвічне світоглядне питання про наше місце і роль у Всесвіті набуває нового концептуального звучання. Традиційна "безсуб'єктна" природничонаукова картина світу поступається місцем такій, що не применшує значення людського чинника.

Важливою метою наукового пізнання з погляду його методологічної самосвідомості є побудова картини світу, яка була б максимально достовірною, загальною, вичерпною та переконливою. Завдання творців картини світу – показати природу як сутнє, те що протистоїть людині й за допомогою чого вона себе водночас розкриває. Проте не менш важливо виявити її ціннісний потенціал, оскільки неможливо збагнути феномен істинної науки і перспективи її подальшого розвитку без аналізу ціннісної визначеності теоретичної картини (образу, моделі) світу та її місця в аксіосфері культури. Такий підхід актуалізує нерозривний зв'язок науково значущих відкриттів з ідеалами, нормами і цінностями, які посідають чільне місце в сучасному світогляді.

Наукова картина світу передбачає передовсім інтегральну єдність усієї суми наукових знань як системи теоретичнних уявлень, ідей, гіпотез, принципів і теорій. Цінності в такій картині світу постають об'єднавчим чинником, оскільки саме завдяки їм усвідомлюється цілісний зміст і смисл об'єктивного знання. Дослідження людського, ціннісного виміру знання та його ролі в розв'язанні конкретно-наукових проблем космології, квантової фізики, екології, біосферології та інших дисциплін дає матеріал для філософських узагальнень і спонукає до нових інтерпретацій людиномірності та ціннісної релевантності власне наукової картини світу.

Дослідження ціннісних вимірів науки важливе ще й тому, що й досі не розв'язаною залишається проблема гуманітаризації наукового знання на тлі триваючої дегуманізації соціально-політичних, економічних, інформаційних, ідеологічних і багатьох інших процесів у глобальному масштабі. Це так само пов'язано з недостатнім усвідомленням аксіологічної зумовленості пізнавальної діяльності та людиномірності будь-яких соціокультурних феноменів. Актуальним залишається й виявлення ціннісних основ єдності наукового та позанаукового знання, реалізація гуманістично-ціннісного потенціалу їхньої взаємодії.

Наукова картина світу в самій своїй основі містить передумови аксіологічного підходу до реальності, тому що ціннісно нейтральна наука, реалізуючи свої конкретні цілі, здатна породжувати проблеми, у тому числі й глобального характеру. Тож актуальність аналізу ціннісних вимірів наукової картини світу випливає з нагальної потреби в оновленому розумінні місця людини в сучасному світі з урахуванням оригінального внеску різних наук і в контексті загальнонаукової картини реальності як універсальної моделі Всесвіту.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Темадисертаційного дослідження затверджена вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Робота пов'язана з науково-дослідною темою кафедри філософії "Сучасна філософія науки і проблеми гуманітарного дискурсу" (номер державної реєстрації 0105U002884).

Стан опрацювання проблеми. Сучасна наукова картина світу в останні роки досліджується досить інтенсивно. З'ясуванню природи і статусу картини (образу) світу в науковому пізнанні присвятили свої праці Г.Герц і М.Планк, які вперше використали сам термін. Істотний внесок в осмислення змісту цієї категорії зробили такі відомі вчені, як А.Айнштайн, Н.Бор, В.Вернадський, В.Гайзенберг, Р.Дірак, Б.Раушенбах, А.Фрідман і багато інших.

Загальнонаукові та методологічні аспекти проблеми висвітлювали Р.Арцишевський, С.Вовк, Ю.Джулай, П.Дишлевий, І.Добронравова, В.Капітон, Г.Кириленко, В.Кізіма, Л.Косарева, С.Кримський, В.Кузнєцов, Л.Кузнєцова, І.Лойфман, В.Лутай, Л.Мікешина, В.Михайловський, М.Мостепаненко, В.Ратніков, Ю.Сачков, В.Стьопін, В.Цикін, В.Черноволенко, Л.Шашкова, І.Цехмістро.

Соціокультурні засади наукової картини світу всебічно й ґрунтовно досліджували В.Андрущенко, Л.Волинська, П.Гайденко, А.Залужна, А.Зуєв, Я.Козьмук, Л.Косарєва, Ю.Кулагін, О.Мошинська, А.Опанасюк, В.Порус, І.Проценко, І.Распопов,